MR-2001-25: N.N. – Forbrukerombudet

Vedtak av 09.11.01

Klager: N.N.

Innklaget: Forbrukerombudet, Postboks 4597 Nydalen, 0404 Oslo

Markedsrådets sammensetning:
1. Advokat Ole Bjørn Støle
2. Seksjonssjef Randi Punsvik
3. Amanuensis Inge Unneberg
4. Overtannlege Anne-Grethe Beck Andersen
5. Direktør Bjørn F. Hauge
6. Advokat Cathrine Lødrup
7. Avdelingsdirektør Steinar Undrum
8. Førsteamanuensis Marit Halvorsen

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder klage over Forbrukerombudets nedprioritering av klage på Forbrukernetts markedsføring av kontakttelefoner.

Forbrukerombudet mottok en henvendelse datert 15.05.2001 fra en klager vedrørende kontakttelefoners annonsering av sine tjenester.

Forbrukerombudet fant ikke å kunne prioritere en vurdering av saken. I e-post av 02.06.2001 krevde klager nedprioriteringsspørsmålet behandlet av Markedsrådet.

Saken ble oversendt Markedsrådet ved ekspedisjon av 12.09.2001. Behandling av saken fant sted den 22.10.2001. Ingen av partene møtte.

2. Klagers anførsler

Klageren har ved noen anledninger benyttet seg av kontakttelefontjenesten Hotline markedsført av Forbrukernett, blant annet på TV2`s tekst-tv. I markedsføringen påstås de oppgitte telefonnumrene å sette deg i kontakt med likesinnede og kontaktsøkende fra ditt eget distrikt.

Både markedsføringen av tjenestene og informasjonen klageren får av de kvinnene han kommer i kontakt med er villedende, fordi det oppgis at kvinnene er reelt kontaktsøkende, når de i virkeligheten er teletorgvertinner. Han mener at dette innrømmes i et brev til ham fra Forbrukernett.

Markedsføringen av slike kontakttelefontjenester er generelt omfattende, og tjenestene er av stor økonomisk betydning for forbrukerne, idet de er svært kostbare og tilgjengelige. I tillegg kommer at disse tjenestene utnytter mange mennesker som befinner seg i en uønsket eller vanskelig situasjon.

Klageren ønsker således å få prøvd lovligheten av å markedsføre dette som en tjeneste som formidler kontakt mellom reelt kontaktsøkende mennesker.

Klager har ikke nedlagt noen formell påstand, men den antas å lyde:
«Markedsrådet ber Forbrukerombudet realitetsbehandle saken nå.»

3. Forbrukerombudets anførsler

På grunn av stor saksmengde er det nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som skal tas opp til realitetsbehandling. For at saken skal tas opp til behandling, er det derfor nødvendig at saksforholdet har stor praktisk, økonomisk eller sikkerhetsmessig betydning for forbrukerne.

Forbrukerombudet har ikke tidligere mottatt tilsvarende klager som den foreliggende, og finner ikke at allmenne hensyn tilsier en vurdering av markedsføringen av nevnte kontakttelefontjeneste.

Forbrukerombudet har nedlagt slik påstand:
«Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere lovligheten av markedsføringen av Forbrukernetts kontakttelefon tjeneste tas ikke til følge.»

4. Markedsrådets bemerkninger

Markedsrådet har i sin praksis lagt terskelen relativt høyt med hensyn til å overprøve Forbrukerombudets avgjørelser om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at Forbrukerombudet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.

I den foreliggende sak har Markedsrådet forståelse for klagerens synspunkter vedrørende markedsføring av kontakttelefoner. Markedsrådet finner imidlertid at det ikke er tilstrekkelig grunn til å pålegge Forbrukerombudet å realitetsbehandle klagen. Det er for så vidt grunn til å bemerke at saksforholdet synes å falle inn under myndighetsområdet til Teletorgrådet, som vil kunne vise seg å være en mer egnet klageinstans for den aktuelle sak.

Klagen har etter dette ikke ført frem. Avgj ørelsen er enstemmig.

Vedtak

Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere lovligheten av markedsføringen av Forbrukernetts kontakttelefontjeneste tas ikke til følge.