MR-2016-47: Klage på Forbrukerombudets nedprioritering av klage på Norges Automobil­ Forbunds markedsføring

Dato: 25.01.2016

Klager: NN

Innklaget: Forbrukerombudet, Sandakerveien 138, 0484 Oslo

Markedsrådets sammensetning:
1. Professor Tore Lunde
2. Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud
3. Førsteamanuensis Arve Pettersen
4. Seniorrådgiver Ronny Bratten
5. Advokatfullmektig Trude Aspelund Strand
6. Advokat Signe Eriksen
7. Advokat Anna Elisabeth Nordbø
8. Advokat Hege Stokmo
9. Seniorrådgiver Tore Andreas Hauglie

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder Forbrukerombudets nedprioritering av klage på Norges Automobil­ Forbunds markedsføring av juridisk bistand til foreningens medlemmer.

Forbrukerombudet mottok den 3.11.2015 en klage fra NN på ovennevnte markedsføring.

Forbrukerombudet fant ikke å kunne ta saken opp til realitetsbehandling, og det ble i brev av 9.11.2015 til klageren vist til ressurshensyn.

I brev av 29.11.2015 ba klageren om behandling av nedprioriteringsspørsmålet i Markedsrådet.

Saken ble oversendt til Markedsrådet den 6.1.2016.

2. Klagerens anførsler

Klageren viser til at NAF reklamerer for juridisk bistand og råd til sine medlemmer i sine annonser og medlemsblad, men hevder at den bistanden han selv fikk var svært mangelfull. Klageren måtte gjøre storparten av arbeidet i forbindelse med tvistesaken sin selv, herunder e-postkorrespondanse med alle involverte parter. Klageren opplevde at den eksterne advokaten han fikk tildelt gjorde svært lite arbeid i saken, og sendte kun et prosesskriv til forliksrådet. Dette prosesskrivet ble sendt uten at advokaten hadde rådført seg med klageren underveis, og prosesskrivet inneholdt derfor faktafeil.

Videre er klageren svært kritisk til de store honorarene som kreves av advokatene, og at egenandelen må innbetales på forhånd. Klageren opplevde også å bli møtt med lukkede dører hos NAF da klageren forsøkte å gå i dialog med dem angående sin opplevelse av den juridiske bistanden.

3. Forbrukerombudets anførsler

Forbrukerombudet skal, ut fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at bestemmelsene i markedsføringsloven kapittel 1 til 5, eller bestemmelser gitt i medhold av loven, overholdes, jf. markedsføringsloven § 34 første og andre ledd. Dette tilsynet skal føres ut fra hensynet til forbrukerne, jf. § 34 andre ledd første punktum.

På grunn av stor saksmengde er det nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som skal tas opp til realitetsbehandling hos Forbrukerombudet. For å behandle saker på en mest mulig effektiv måte organiseres virksomheten til Forbrukerombudet hvert år i en virksomhetsplan. Denne utarbeides på bakgrunn av en analyse av på hvilke områder de sterkeste forbrukerhensynene gjør seg gjeldende, og er blant annet basert på henvendelse fra forbrukerne. I 2016 prioriterer Forbrukerombudet blant annet tilsyn med markedsføring og avtalevilkår for finansielle tjenester, bolig, IKT, og fjernsalg.

Arbeidet med de definerte satsningsområdene legger beslag på store ressurser. For å oppnå en mest mulig effektiv utnyttelse av ombudets ressurser er det viktig for Forbrukerombudet i størst mulig grad å holde seg til den planlagte virksomheten. Alle klager som ombudet mottar blir imidlertid vurdert for å avgjøre om de skal tas opp med innklagede.

Etter en nærmere vurdering av den aktuelle klagen, er det Forbrukerombudets vurdering at det ikke er tilstrekkelig sterke forbrukerhensyn som tilsier at den tas opp til realitetsbehandling. Ettersom saken ikke faller inn under de satsningsområder Forbrukerombudet har planlagt å følge opp i 2016, så har ikke ombudet tilstrekkelig med saksbehandlingsressurser til å gå nærmere inn på saken nå.

Forbrukerombudet nedlegger slik påstand:

Klagen over Forbrukerombudets nedprioritering av klage på Norges Automobil­ Forbund tas ikke til følge.

4. Markedsrådets bemerkninger

Forbrukerombudet skal, ut i fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at det ikke skjer markedsmisbruk i strid med markedsføringsloven kap. 1 – 5, eller bestemmelser gitt i medhold av denne loven, jf. mfl. § 34 første og andre ledd. Ordlyden ”ut fra hensynet til forbrukerne” tilsier at bestemmelsen gir Forbrukerombudet en vid skjønnsmessig adgang til å vurdere om det foreligger tilstrekkelige forbrukerinteresser til at saken bør realitetsbehandles, eller om man av prioriteringshensyn bør la saken ligge.
Markedsrådet har i alminnelighet lagt terskelen relativt høyt for å overprøve Forbrukerombudets avgjørelse om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at Forbrukerombudet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.
Markedsrådet er enig med Forbrukerombudet i at forbrukerhensynet ikke gjør seg sterkt nok gjeldende til at ombudet skal pålegges å realitetsbehandle denne saken nå, og viser til Forbrukerombudets anførsler.
Klagen har etter dette ikke ført frem.
Avgjørelsen er enstemmig.

Vedtak

Klage over Forbrukerombudets nedprioritering av klage på markedsføring fra Norges Automobil­ Forbund tas ikke til følge.

Tore Lunde (sign.)

Liv Synnøve Taraldsrud (sign.) Arve Pettersen (sign.)

Ronny Bratten (sign.) Trude Aspelund Strand (sign.)

Signe Eriksen (sign.) Anna Elisabeth Nordbø (sign.)

Hege Stokmo (sign.) Tore Andreas Hauglie (sign.)
Rett utskrift:

Pål Harald Asknes- saksbehandler