MR-2016-27: Klage på Forbrukerombudets nedprioritering av klage på GC Rieber Salt AS sin miljømerking

Dato: 25.01.2016

Klager: NN

Innklaget: Forbrukerombudet, Sandakerveien 138, 0484 Oslo

Markedsrådets sammensetning:
1. Professor Tore Lunde
2. Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud
3. Førsteamanuesis Arve Pettersen
4. Seniorrådgiver Ronny Bratten
5. Advokatfullmektig Trude Aspeland Strand
6. Advokat Signe Eriksen
7. Advokat Anna Elisabeth Nordbø
8. Advokat Hege Stokmo
9. Seniorrådgiver Tore Andreas Hauglie

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder Forbrukerombudets nedprioritering av klage på GC Rieber Salt AS sin miljømerking av produktet «MG Kombi».

Forbrukerombudet mottok den 26.11.2015 en klage fra NN på ovennevnte miljømerking.

Forbrukerombudet fant ikke å kunne ta saken opp til realitetsbehandling, og det ble i brev av 9.12.2015 til klageren vist til ressurshensyn.

I brev av 9.12.2015 ba klageren om behandling av nedprioriteringsspørsmålet i Markedsrådet.

Saken ble oversendt til Markedsrådet den 5.1.2016.

2. Klagerens anførsler

Klageren hevder merkingen av MG Kombi som miljøvennlig er villedende for forbrukere. Klageren peker på at klorholdige strøprodukter/smelteprodukter som MG Kombi er dokumenterbart skadelig for natur og miljø, og klassifisert som miljøgift i flere land.

Klageren mener at merkingen av produktet som «miljøvennlig» må opphøre og at dette i stedet bør erstattes med en advarsel om potensielle skadefølger.

3. Forbrukerombudets anførsler

Forbrukerombudet skal, ut fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at bestemmelsene i markedsføringsloven kapittel 1 til 5, eller bestemmelser gitt i medhold av loven, overholdes, jf. markedsføringsloven § 34 første og andre ledd. Dette tilsynet skal føres ut fra hensynet til forbrukerne, jf. § 34 andre ledd første punktum.

På grunn av stor saksmengde er det nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som skal tas opp til realitetsbehandling hos Forbrukerombudet.  For å behandle saker på en mest mulig effektiv måte organiseres virksomheten til Forbrukerombudet hvert år i en virksomhetsplan. Denne utarbeides på bakgrunn av en analyse av på hvilke områder de sterkeste forbrukerhensynene gjør seg gjeldende, og er blant annet basert på henvendelse fra forbrukerne. I 2016 prioriterer Forbrukerombudet blant annet tilsyn med markedsføring og avtalevilkår for finansielle tjenester, bolig, IKT, og fjernsalg.

Arbeidet med de definerte satsningsområdene legger beslag på store ressurser. For å oppnå en mest mulig effektiv utnyttelse av ombudets ressurser er det viktig for Forbrukerombudet i størst mulig grad å holde seg til den planlagte virksomheten. Alle klager som ombudet mottar blir imidlertid vurdert for å avgjøre om de skal tas opp med innklagede.

Forbrukerombudet ser at klagen kan reise spørsmål det kan være grunn til å vurdere nærmere, men ettersom saken ikke faller inn under våre satsningsområder, har ikke ombudet tilstrekkelig med saksbehandlingsressurser til å gå nærmere inn på saken nå.

Forbrukerombudet nedlegger slik påstand:

Klagen over Forbrukerombudets nedprioritering av klage på GC Rieber Salt AS tas ikke til følge.

4. Markedsrådets bemerkninger

Forbrukerombudet skal, ut i fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at det ikke skjer markedsmisbruk i strid med markedsføringsloven kap. 1 – 5, eller bestemmelser gitt i medhold av denne loven, jf. mfl. § 34 første og andre ledd. Ordlyden ”ut fra hensynet til forbrukerne” tilsier at bestemmelsen gir Forbrukerombudet en vid skjønnsmessig adgang til å vurdere om det foreligger tilstrekkelige forbrukerinteresser til at saken bør realitetsbehandles, eller om man av prioriteringshensyn bør la saken ligge.

Markedsrådet har i alminnelighet lagt terskelen relativt høyt for å overprøve Forbrukerombudets avgjørelse om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at Forbrukerombudet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.

Markedsrådet er enig med Forbrukerombudet i at forbrukerhensynet ikke gjør seg sterkt nok gjeldende til at ombudet skal pålegges å realitetsbehandle denne saken nå, og viser til Forbrukerombudets anførsler.

Klagen har etter dette ikke ført frem.

Avgjørelsen er enstemmig.

Vedtak

Klage over Forbrukerombudets nedprioritering av klage på miljømerking fra GC Rieber Salt AS tas ikke til følge.