MR-2015-552 Klage på Forbrukerombudets nedprioritering av klage på påstått kjønnsdiskriminerende reklame fra G-Max Åsane

Saken gjelder klage på Forbrukerombudets nedprioritering av klage på påstått kjønnsdiskriminerende reklame fra G-Max Åsane på Facebook.

Dato: 15.04.2015

Klager: Magnus Alvestad

Innklaget: Forbrukerombudet

Markedsrådets sammensetning:
1.    Professor Tore Lunde
2.    Advokat Olav Kolstad
3.    Professor Håvard Hansen
4.    Seniorrådgiver Ronny Bratten
5.    Advokat Signe Eriksen
6.    Advokat Anna Elisabeth Nordbø
7.    Advokat Hege Stokmo

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder klage på Forbrukerombudets nedprioritering av klage på påstått kjønnsdiskriminerende reklame fra G-Max Åsane på Facebook.

Forbrukerombudet mottok 28.2.2015 brev fra klageren hvor dette ble påklagd.

Forbrukerombudet fant ikke å kunne ta saken opp til realitetsbehandling. Det ble i brev av 5.3.2015 til klageren vist til ressurshensyn.

I brev av 5.3.2015 ba klageren om behandling av nedprioriteringsspørsmålet i Markedsrådet.

Saken ble oversendt til Markedsrådet den 8.4.2015.

2. Klagerens anførsler

Klageren reagerer på at markedsføringen av en kompresjonstrøye på Facebook-siden til G-Max Åsane. Trøyen markedsføres med bilde av en avkledd mannlig overkropp, noe som medfører at selve varen ikke vises. Klageren mener at dette svekker det generelle menneskeverdet til den avbildede mannen, idet kroppen hans trekker oppmerksomhet i stedet for produktet. Klageren mener også at mannen gjøres til et objekt ved at ansiktet hans er klippet ut av annonsebildet. Klageren understreker viktigheten av at Forbrukerombudet markerer at markedsføringsloven også gjelder på sosiale medier.

3. Forbrukerombudets anførsler

Forbrukerombudet skal føre tilsyn med bestemmelsene i markedsføringsloven kapittel 1–5, jf. markedsføringsloven § 34 første og andre ledd. Dette tilsynet skal føres ut fra hensynet til forbrukerne, jf. § 34 andre ledd, første punktum.

På grunn av stor saksmengde er det nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som skal tas opp til realitetsbehandling hos Forbrukerombudet. For å behandle saker på en mest mulig effektiv måte organiseres virksomheten hvert år i en virksomhetsplan. Denne utarbeides på bakgrunn av en analyse av hvilke områder de sterkeste forbrukerhensynene gjør seg gjeldende, og er blant annet basert på henvendelser fra forbrukerne. I 2015 prioriterer Forbrukerombudet blant annet tilsyn med markedsføring og avtalevilkår for finansielle tjenester, bolig, IKT og fjernsalg.

Arbeidet med de definerte satsningsområdene legger beslag på store ressurser. For å oppnå målet om mest mulig effektiv utnyttelse av ombudets ressurser er det viktig for Forbrukerombudet i størst mulig grad å holde seg til den planlagte virksomheten. Alle klager som ombudet mottar blir imidlertid vurdert for å avgjøre om de skal tas opp med innklagde.

Etter en nærmere vurdering av den aktuelle klagen, er det Forbrukerombudets vurdering at det ikke er tilstrekkelig sterke forbrukerhensyn som tilsier at Forbrukerombudet tar klagen opp til realitetsbehandling.

Forbrukerombudet nedlegger slik påstand:

Klage over Forbrukerombudets nedprioritering av klage på markedsføring fra G-Max Åsane tas ikke til følge.

4. Markedsrådets bemerkninger

Forbrukerombudet skal, ut i fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at det ikke skjer markedsmisbruk i strid med markedsføringsloven kap. 1-5, eller bestemmelser gitt i medhold av denne loven, jf. mfl. § 34 første og andre ledd. Ordlyden «ut fra hensynet til forbrukerne» tilsier at bestemmelsen gir Forbrukerombudet en vid skjønnsmessig adgang til å vurdere om det foreligger tilstrekkelige forbrukerinteresser til at saken bør realitetsbehandles, eller om man av prioriteringshensyn bør la saken ligge.

Markedsrådet har i alminnelighet lagt terskelen relativt høyt for å overprøve Forbrukerombudets avgjørelse om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at Forbrukerombudet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.

Markedsrådet er enig med Forbrukerombudet i at forbrukerhensynet ikke gjør seg sterkt nok gjeldende til at ombudet skal pålegges å realitetsbehandle denne saken nå, og viser til Forbrukerombudets anførsler.

Klagen har etter dette ikke ført frem.

Avgjørelsen er enstemmig.

Vedtak:

Klage over Forbrukerombudets nedprioritering av klage på markedsføring fra G-Max Åsane tas ikke til følge.

Tilbake til toppen