MR-2015-190: Klage på Forbrukerombudets nedprioritering av klage på villedende markedsføring av kosmetisk behandling.

Sak nr: 15/190

Dato: 11.02.2015

Klager: NN

Innklaget: Forbrukerombudet, Sandakerveien 138, 0484 OSLO

Markedsrådets sammensetning:

  1. Professor Tore Lunde
  2. Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud
  3. Førsteamanuensis Arve Pettersen
  4. Seniorrådgiver Ronny Bratten
  5. Advokatfullmektig Trude Aspelund Strand
  6. Advokat Signe Eriksen
  7. Advokat Anna Elisabeth Nordbø
  8. Advokat Hege Stokmo
  9. Seniorrådgiver Tore Andreas Hauglie

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder klage på Forbrukerombudets nedprioritering av klage på villedende markedsføring av kosmetisk behandling.

Klageren hevder at markedsføringstiltakets «best»-påstand og «gratis»-påstand er uriktig. Etter klagerens oppfatning er make-over-tjenesten ikke gratis, idet den forutsetter at forbrukeren utfører en gjentjeneste som består i å skrive om sin opplevelse og å stille opp på før- og etterbilder.

Forbrukerombudet mottok 9.1.2015 klagen hvor overnevnte anførsel ble fremsatt.

Forbrukerombudet fant ikke å kunne ta saken opp til realitetsbehandling. Det ble i e-post av 15.1.2015 til klageren vist til ressurshensyn.

I e-post av 15.1.2015 ba klageren om behandling av nedprioriteringsspørsmålet i Markedsrådet.

Saken ble oversendt til Markedsrådet den 29.1.2015.

2. Klagerens anførsler

Klageren hevder at markedsføringstiltakets «best»-påstand og «gratis»-påstand er uriktig. Etter klagerens oppfatning er make-over-tjenesten ikke gratis, idet den forutsetter at forbrukeren utfører en gjentjeneste som består i å stille opp i media med før- og etterbilder, samt skrive om sin opplevelse.

Klageren hevder videre at markedsføringstiltaket fremsetter en uriktig påstand om at make-over-tjenesten har en verdi på «opptil 50 000 kroner».

Klageren ber om at nedprioriteringsspørsmålet behandles av Markedsrådet.

3. Forbrukerombudets anførsler

Forbrukerombudet skal føre tilsyn med bestemmelsene i markedsføringsloven kapittel 1 – 5, eller bestemmelser gitt i medhold av loven, overholdes, jf. markedsføringsloven § 34 første og andre ledd. Dette tilsynet skal føres ut fra hensynet til forbrukerne, jf. § 34 andre ledd, første punktum.

På grunn av stor saksmengde er det nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som skal tas opp til realitetsbehandling hos Forbrukerombudet. For å behandle saker på en mest mulig effektiv måte organiseres virksomheten hvert år i en virksomhetsplan. Denne utarbeides på bakgrunn av en analyse av på hvilke områder de sterkeste forbrukerhensynene gjør seg gjeldende, og er blant annet basert på henvendelser fra forbrukerne. I 2015 prioriterer Forbrukerombudet blant annet tilsyn med markedsføring og avtalevilkår for finansielle tjenester, IKT, bolig, og fjernsalg.

Arbeidet med de definerte satsningsområdene legger beslag på store ressurser. For å oppnå målet om mest mulig effektiv utnyttelse av ombudets ressurser er det viktig for Forbrukerombudet i størst mulig grad å holde seg til den planlagte virksomheten. Alle klager som ombudet mottar blir imidlertid vurdert for å avgjøre om de skal tas opp med innklagde.

Etter en nærmere vurdering av den aktuelle klagen, er det Forbrukerombudets vurdering at det ikke er tilstrekkelig sterke forbrukerhensyn som tilsier at Forbrukerombudet tar klagen opp til realitetsbehandling.

Forbrukerombudet nedlegger slik påstand:

Klage over Forbrukerombudets nedprioritering av klage på Oslo Hudpleieklinikk tas ikke til følge.

4. Markedsrådets bemerkninger

Forbrukerombudet skal, ut i fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at det ikke skjer markedsmisbruk i strid med markedsføringsloven kap. 1 – 5, eller bestemmelser gitt i medhold av denne loven, jf. mfl. § 34 første og andre ledd. Ordlyden ”ut fra hensynet til forbrukerne” tilsier at bestemmelsen gir Forbrukerombudet en vid skjønnsmessig adgang til å vurdere om det foreligger tilstrekkelige forbrukerinteresser til at saken bør realitetsbehandles, eller om man av prioriteringshensyn bør la saken ligge.

Markedsrådet har i alminnelighet lagt terskelen relativt høyt for å overprøve Forbrukerombudets avgjørelse om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at Forbrukerombudet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.

Markedsrådet er enig med Forbrukerombudet i at forbrukerhensynet ikke gjør seg sterkt nok gjeldende til at ombudet skal pålegges å realitetsbehandle denne saken nå, og viser til Forbrukerombudets anførsler.

Klagen har etter dette ikke ført frem.

Avgjørelsen er enstemmig.

Vedtak:

Klage over Forbrukerombudets nedprioritering av klage på Oslo Hudpleieklinikk tas ikke til følge.