MR-2015-140: Klage på Forbrukerombudets nedprioritering av klage på Eiendomsmegler 1 sin markedsføring av eiendomsmeglertjenester

Sak nr: 15/140

Dato: 15.01.2015

Klager: NN

Innklaget: Forbrukerombudet, Sandakerveien 138, 0484 OSLO

Markedsrådets sammensetning:

  1. Professor Tore Lunde
  2. Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud
  3. Førsteamanuensis Arve Pettersen
  4. Seniorrådgiver Ronny Bratten
  5. Advokatfullmektig Trude Aspelund Strand
  6. Advokat Signe Eriksen
  7. Advokat Anna Elisabeth Nordbø
  8. 8. Advokat Hege Stokmo
  9. 9. Seniorrådgiver Tore Andreas Hauglie

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder klage på Forbrukerombudets nedprioritering av klage på Eiendomsmegler 1 sin markedsføring av eiendomsmeglertjenester.

Klageren viser til selskapets annonsering i lokalavisen «Fosna-Folket», hvor det påstås at de er «din beste lokale rådgiver på kjøp og salg av eiendom». Ifølge klageren er dette sterkt villedende markedsføring.

Forbrukerombudet mottok 27.11.2014 klagen hvor overnevnte anførsel ble fremsatt.

Forbrukerombudet fant ikke å kunne ta saken opp til realitetsbehandling. Det ble i e-post 1.12.2014 til klageren vist til ressurshensyn.

I e-post av 19.12.2014 ba klageren om behandling av nedprioriteringsspørsmålet i Markedsrådet.

Saken ble oversendt til Markedsrådet den 19.1.2014.

2. Klagerens anførsler

Klageren hevder at markedsføringen er sterkt villedende overfor forbrukere, da en rekke aktører driver kjøp og salg av eiendom i de aktuelle kommunene som markedsføringen retter seg mot. Det vises til at påstanden om å være «best» ikke er dokumentert. Klageren hevder at Eiendomsmegler 1 bør dokumentere den aktuelle påstanden. Da dette ikke lar seg gjøre, bør selskapet gis en advarsel eller bli ilagt en bot for overtredelsen.

3. Forbrukerombudets anførsler

På grunn av stor saksmengde er det nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som skal tas opp til realitetsbehandling hos Forbrukerombudet.

Hvert år organiseres virksomheten i en virksomhetsplan, for å oppnå en mest mulig effektiv saksbehandling. Denne utarbeides på bakgrunn av tidligere henvendelser til Forbrukerombudet, samfunnsutviklingen for øvrig, og på bakgrunn av hvilke områder de sterkeste forbrukerhensynene gjør seg gjeldende. I 2014 ble følgende emner prioritert: Finansielle tjenester, IKT, bolig, og særlig utfordringer for sårbare forbrukergrupper. Innenfor bolig ble det særlig prioritert å arbeide med kontrakter for salg av nyoppførte boliger og husleiekontrakter. I 2015 vil følgende områder bli prioritert: Finansielle tjenester, bolig, IKT og fjernsalg. Det nevnte prioritetsarbeidet innenfor bolig videreføres i 2015.

Arbeidet med de definerte satsningsområdene legger beslag på store ressurser. For å oppnå målet om mest mulig effektiv saksbehandling er det viktig for Forbrukerombudet i størst mulig grad å holde seg til den planlagte virksomheten. Problemstillingen som klageren tar opp omfattes ikke av de problemstillingene som Forbrukerombudet har planlagt å følge opp i 2014 og 2015.

Samtlige klager Forbrukerombudet mottar blir imidlertid vurdert for å avgjøre om de skal tas opp med innklagde. Etter en nærmere vurdering, finner ikke Forbrukerombudet at klagen representerer tilstrekkelig sterke forbrukerhensyn som tilsier at den skal behandles på bekostning av de prioriterte sakene.

Forbrukerombudet nedlegger slik påstand:

Klage over Forbrukerombudets nedprioritering av klage på Eiendomsmegler 1 sin markedsføring tas ikke til følge.

4. Markedsrådets bemerkninger

Forbrukerombudet skal, ut i fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at det ikke skjer markedsmisbruk i strid med markedsføringsloven kap. 1 – 5, eller bestemmelser gitt i medhold av denne loven, jf. mfl. § 34 første og andre ledd. Ordlyden «ut fra hensynet til forbrukerne» tilsier at bestemmelsen gir Forbrukerombudet en vid skjønnsmessig adgang til å vurdere om det foreligger tilstrekkelige forbrukerinteresser til at saken bør realitetsbehandles, eller om man av prioriteringshensyn bør la saken ligge.

Markedsrådet har i alminnelighet lagt terskelen relativt høyt for å overprøve Forbrukerombudets avgjørelse om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at Forbrukerombudet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.

Markedsrådet er enig med Forbrukerombudet i at forbrukerhensynet ikke gjør seg sterkt nok gjeldende til at ombudet skal pålegges å realitetsbehandle denne saken nå, og viser til Forbrukerombudets anførsler.

Klagen har etter dette ikke ført frem.

Avgjørelsen er enstemmig.

Vedtak:

Klage over Forbrukerombudets nedprioritering av klage på Eiendomsmegler 1 sin markedsføring tas ikke til følge.

Tilbake til toppen