MR-2015-1132 Klage på Forbrukerombudets nedprioritering av klage på Aftenpostens endringer i klagerens abonnementsavtale

Dato: 14.09.2014

Klager: Ove Hørdum

Innklaget: Forbrukerombudet

Markedsrådets sammensetning:
1.    Professor Tore Lunde
2.    Advokat Olav Kolstad
3.    Professor Håvard Hansen
4.    Seniorrådgiver Ronny Bratten
5.    Advokat Signe Eriksen
6.    Advokat Anna Elisabeth Nordbø
7.    Advokat Hege Stokmo

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder klage på Forbrukerombudets nedprioritering av klage på Aftenpostens endringer i klagerens abonnementsavtale.

Klageren viser blant annet til at han ikke ble informert om disse endringene i abonnementsavtalen, og at prisendringene har skjedd uten nærmere begrunnelse og uten hans samtykke. Ifølge klageren utgjør dette flere brudd på markedsføringsloven.

Forbrukerombudet mottok 3.6.2015 klagen hvor overnevnte anførsler ble fremsatt.

Forbrukerombudet fant ikke å kunne ta saken opp til realitetsbehandling. Det ble i brev av 13.7.2015 vist til ressurshensyn.

I brev av 29.7.2015 til Forbrukerombudet orienterte klageren om at nedprioriteringen av saken ville bli bragt inn for Markedsrådet for vurdering.

Klageren fremsatte i brev av 29.7.2015 til Markedsrådet anmodning om vurdering av Forbrukerombudets nedprioritering.

Markedsrådet oversendte 11.8.2015 klagerens begjæring til Forbrukerombudet, og ba om at det ble utarbeidet sammendrag i saken.

Sakens dokumenter med sakssammendrag ble 9.9.2015 oversendt fra Forbrukerombudet til Markedsrådet.

2. Klagerens anførsler

Klageren hevder at Aftenpostens endring i abonnementsavtalen utgjør brudd på markedsføringsloven. Han opplyser at flere av prisendringene for hans abonnementsavtale har skjedd uten nærmere begrunnelse og uten hans samtykke. Det har senere vist seg at prisendringene skyldes at klagerens abonnement hadde blitt endret til også å omfatte Aftenposten Digital. Ifølge klageren har han aldri ønsket, ei heller avtalt, at hans abonnement også skal inkludere Aftenposten Digital.

Klageren understreker viktigheten av saken, og at mange abonnenter har blitt rammet av tilsvarende prisendringer.

3. Forbrukerombudets anførsler

Forbrukerombudet skal føre tilsyn med bestemmelsene i markedsføringsloven kapittel 1–5, jf. markedsføringsloven § 34 første og andre ledd. Dette tilsynet skal føres ut fra hensynet til forbrukerne, jf. § 34 andre ledd, første punktum.

På grunn av stor saksmengde er det nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som skal tas opp til realitetsbehandling hos Forbrukerombudet. For å behandle saker på en mest mulig effektiv måte organiseres virksomheten hvert år i en virksomhetsplan. Denne utarbeides på bakgrunn av en analyse av hvilke områder de sterkeste forbrukerhensynene gjør seg gjeldende, og er blant annet basert på henvendelser fra forbrukerne. I 2015 er prioriteringene blant annet tilsyn med markedsføring og avtalevilkår for finansielle tjenester, IKT, bolig og fjernsalg.

Arbeidet med de definerte satsningsområdene legger beslag på store ressurser. For å oppnå målet om mest mulig effektiv saksbehandling er det viktig for Forbrukerombudet i størst mulig grad å holde seg til den planlagte virksomheten. Alle klager som ombudet mottar blir imidlertid vurdert for å avgjøre om de skal tas opp med innklagde.

Forbrukerombudet ser at klagen reiser spørsmål som det kan være grunn til å vurdere nærmere. Ombudet har imidlertid ikke tilstrekkelig saksbehandlingsressurser til å gå nærmere inn i saken nå, men vil vurdere dette nærmere i forbindelse med virksomhetsplanleggingen for 2016.

Forbrukerombudet nedlegger slik påstand:

Klage over Forbrukerombudets nedprioritering av klage på Aftenposten tas ikke til følge.

4. Markedsrådets bemerkninger

Forbrukerombudet skal, ut i fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at det ikke skjer markedsmisbruk i strid med markedsføringsloven kap. 1–5, eller bestemmelser gitt i medhold av denne loven, jf. mfl. § 34 første og andre ledd. Ordlyden «ut fra hensynet til forbrukerne» tilsier at bestemmelsen gir Forbrukerombudet en vid skjønnsmessig adgang til å vurdere om det foreligger tilstrekkelige forbrukerinteresser til at saken bør realitetsbehandles, eller om man av prioriteringshensyn bør la saken ligge.

Markedsrådet har i alminnelighet lagt terskelen relativt høyt for å overprøve Forbrukerombudets avgjørelse om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at Forbrukerombudet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.

Markedsrådet har merket seg at Forbrukerombudet vil vurdere nærmere de spørsmål saken reiser i forbindelse med virksomhetsplanleggingen for 2016, og finner ikke at forbrukerhensynet gjør seg så sterkt gjeldende at det er grunn til å pålegge ombudet å realitetsbehandle denne saken nå. Det vises til Forbrukerombudets anførsler.

Klagen har etter dette ikke ført frem.

Avgjørelsen er enstemmig.

Vedtak:

Klage over Forbrukerombudets nedprioritering av klage på Aftenposten tas ikke til følge.