MR-2014-542: Klage over Forbrukerombudets nedprioritering av klage på markedsføringen til Norsk Hyttelag AS rettet mot hytteeiere.

Instans: Markedsrådets vedtak

Dato: 2014-04-24

Doknr/publisert: MR-2014-542

Stikkord: Markedsføringsloven § 34.

Sammendrag: Saken gjelder klage over Forbrukerombudets nedprioritering av klage på markedsføringen til Norsk Hyttelag AS rettet mot hytteeiere.

Saksgang: Sak nr. 542/14.

Parter: Klager: Norges Hytteforbund, Oslo. Innklaget: Forbrukerombudet.

 

Forfatter:

1. Professor Tore Lunde
2. Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud
3. Førsteamanuensis Arve Pettersen
4. Rådgiver Ronny Bratten
5. Advokatfullmektig Trude Aspelund Strand
6. Advokat Signe Eriksen
7. Advokat Anna Elisabeth Nordbø
8. Advokat Thea Broch
9. Seniorrådgiver Tore Andreas Hauglie.

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder klage over Forbrukerombudets nedprioritering av klage på markedsføringen til Norsk Hyttelag AS rettet mot hytteeiere.

Forbrukerombudet mottok per e-post 18.2.2014 en klage fra Norges Hytteforbund på Norsk Hyttelag AS sin markedsføring overfor hytteeiere. Det ble i klagen hevdet at Norsk Hyttelag AS i markedsføringen fremstiller seg som en interesseorganisasjon, og de gir uttrykk for å være den første og eneste interesseorganisasjon for hytteeiere i Norge.

Forbrukerombudet fant i brev 27.2.2014 ikke å kunne ta saken til realitetsbehandling. Det ble vist til at ressurshensyn tilsa en nedprioritering, og at saken primært gjaldt beskyttelse av næringsdrivendes interesser. Norges Hytteforbund ble informert om muligheten for å klage Norsk Hyttelag AS inn for Næringslivets Konkurranseutvalg.

Klager ba i brev av 18.3.2014 om at nedprioriteringsspørsmålet ble forelagt Markedsrådet.

Saken innkom Markedsrådet den 7.4.2014.

2. Klagerens anførsler

Klageren anfører at Norsk Hyttelag AS presenterer seg som en interesseorganisasjon, men at selskapets vedtekter og valg av aksjeselskap som organisasjonsform ikke gir de rettigheter som forbrukeren normalt kan forvente ved å være medlem i en organisasjon. Ifølge klageren kan derfor markedsføringen «stride mot god forretningsskikk» etter markedsføringsloven (mfl.) § 2, og være av villedende karakter etter mfl. § 7 og § 8 jf. § 6.

Klageren mener at Norsk Hyttelag AS ved å fremstille seg selv som en ren interesseorganisasjon gir forbrukerne et feilaktig inntrykk av selskapets «motiver», jf. mfl. § 7 bokstav c).

Videre anføres det at Norsk Hyttelag AS sin fremstilling av selskapet som den eneste landsomfattende interesseorganisasjonen for hytteeiere gir en uberettiget fordel i konkurransen om å tiltrekke seg medlemmer, da forbrukerne ikke nødvendigvis forstår at det er andre alternativer. Norsk Hyttelag AS kan også tiltrekke seg forbrukere som ikke nødvendigvis ville blitt medlem dersom selskapets organisering og formål fremsto klarere, jf. mfl. § 26 og § 27. Det vises også til at måten Norsk Hyttelag AS presenterer  seg på har karakter av plagiat av Norges Hytteforbunds markedsføring, jf. mfl. § 25.

Det bes om at Markedsrådet pålegger Forbrukerombudet om å realitetsbehandle saken.

3. Forbrukerombudets anførsler

Forbrukerombudet skal føre tilsyn med bestemmelsene i markedsføringsloven kapittel 1 – 5, jf. mfl. § 34 første og andre ledd. Dette tilsynet skal føres ut fra hensynet til forbrukerne, jf. mfl. § 34 andre ledd, første punktum.

På grunn av stor saksmengde er det nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som skal tas opp til realitetsbehandling hos Forbrukerombudet. For å behandle saker på en mest mulig effektiv måte organiseres virksomheten hvert år i en virksomhetsplan. Denne utarbeides på bakgrunn av en analyse av hvilke områder de sterkeste forbrukerhensynene gjør seg gjeldende, og er blant annet basert på henvendelser fra forbrukerne. I 2014 er prioriteringene blant annet tilsyn med markedsføring og avtalevilkår, finansielle tjenester, IKT, bolig, og særlig utfordringer for sårbare forbrukere.

Arbeidet med de definerte satsningsområdene legger beslag på store ressurser. For å oppnå målet om mest mulig effektiv saksbehandling er det viktig for Forbrukerombudet i størst mulig grad å holde seg til den planlagte virksomheten. Alle klager som ombudet mottar blir imidlertid vurdert for å avgjøre om de skal tas opp med innklagde.

Etter en nærmere vurdering av den aktuelle klagen, er det Forbrukerombudets vurdering at det ikke er tilstrekkelig sterke forbrukerhensyn som tilsier at Forbrukerombudet tar klagen opp til realitetsbehandling. Forbrukerombudet anser at spørsmålene som er reist av Norsk Hytteforbund i stor grad omhandler nærings- og konkurranseinteresser som kan forfølges etter kapittel 6 i markedsføringsloven, og dermed klages inn for Næringslivets Konkurranseutvalg, eller eventuelt bringes inn for de ordinære domstolene.

Forbrukerombudet nedlegger slik påstand:

Klagen over Forbrukerombudets nedprioritering av klage på markedsføringen til Norsk Hyttelag AS tas ikke til følge.

4. Markedsrådets bemerkninger

Forbrukerombudet skal, ut i fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at det ikke skjer markedsmisbruk i strid med markedsføringsloven kap. 1 – 5, eller bestemmelser gitt i medhold av denne loven, jf. mfl. § 34 første og andre ledd. Ordlyden «ut fra hensynet til forbrukerne» tilsier at bestemmelsen gir Forbrukerombudet en vid skjønnsmessig adgang til å vurdere om det foreligger tilstrekkelige forbrukerinteresser til at saken bør realitetsbehandles, eller om man av prioriteringshensyn bør la saken ligge.

Markedsrådet har i alminnelighet lagt terskelen relativt høyt for å overprøve Forbrukerombudets avgjørelse om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at Forbrukerombudet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.

Markedsrådet er enig med Forbrukerombudet i at forbrukerhensynet ikke gjør seg sterkt nok gjeldende til at ombudet skal pålegges å realitetsbehandle denne saken, og viser til Forbrukerombudets anførsler.

Klagen har etter dette ikke ført frem.

Avgjørelsen er enstemmig.

Vedtak:

Klagen over Forbrukerombudets nedprioritering av klage på markedsføringen til Norsk Hyttelag AS tas ikke til følge.

Tilbake til toppen