MR-2014-1461: Klage på Forbrukerombudets nedprioritering av klage på Malermester Hope AS sin markedsføring

Instans: Markedsrådets vedtak

Dato: 2014-10-20

Doknr/publisert: MR-2014-1461

Sammendrag: Saken gjelder klage på Forbrukerombudets nedprioritering av klage på Malermester Hope AS sin markedsføring. Klageren hevder at markedsføringen på selskapets tilhengere i form av et stilisert bilde av en lettkledd kvinne med en malerkost i hånda er kjønnsdiskriminerende, jf. markedsføringsloven § 2 andre ledd.

Saksgang: Sak nr. 1461/14.

Parter: Klager: Kvinnegruppa Ottar v/Randi Mobæk. Innklaget: Forbrukerombudet.

 

Forfatter:

1. Professor Tore Lunde

2. Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud

3. Førsteamanuensis Arve Pettersen

4. Rådgiver Ronny Bratten

5. Advokatfullmektig Trude Aspelund Strand

6. Advokat Signe Eriksen

7. Advokat Anna Elisabeth Nordbø

8. Advokat Hege Stokmo

9. Seniorrådgiver Tore Andreas Hauglie.

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder klage på Forbrukerombudets nedprioritering av klage på Malermester Hope AS sin markedsføring. Klageren hevder at markedsføringen på selskapets tilhengere i form av et stilisert bilde av en lettkledd kvinne med en malerkost i hånda er kjønnsdiskriminerende, jf. markedsføringsloven § 2 andre ledd.

Forbrukerombudet mottok 3.9.2014 e-post fra klageren hvor overnevnte anførsel ble fremsatt.

Forbrukerombudet fant ikke å kunne ta saken opp til realitetsbehandling. Det ble i e-post av 26.5.2014 til klageren vist til ressurshensyn.

I e-post av 17.9.2014 ba klageren om behandling av nedprioriteringsspørsmålet i Markedsrådet.

Saken ble oversendt til Markedsrådet den 9.10.2014.

2. Klagerens anførsler

Klageren hevder at markedsføringen til Malermester Hope AS er kjønnsdiskriminerende. Det vises til at det dreier seg om bilde av en kvinne iført bikinioverdel, bar mage, i en sexistisk positur, og at dette ikke er relevant markedsføring av hvordan malere jobber. Det hevdes at markedsføringen reduserer kvinner generelt, og kvinnelige malere spesielt, til objekter, noe som er svært støtende og diskriminerende.

Klageren ber om at nedprioriteringsvedtaket behandles av Markedsrådet.

3. Forbrukerombudets anførsler

Forbrukerombudet skal føre tilsyn med bestemmelsene i markedsføringsloven kapittel 1 – 5, jf. markedsføringsloven § 34 første og andre ledd. Dette tilsynet skal føres ut fra hensynet til forbrukerne, jf. § 34 andre ledd, første punktum.

På grunn av stor saksmengde er det nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som skal tas opp til realitetsbehandling hos Forbrukerombudet. For å behandle saker på en mest mulig effektiv måte organiseres virksomheten hvert år i en virksomhetsplan. Denne utarbeides på bakgrunn av en analyse av hvilke områder de sterkeste forbrukerhensynene gjør seg gjeldende, og er blant annet basert på henvendelser fra forbrukerne. I 2014 er prioriteringene blant annet tilsyn med markedsføring og avtalevilkår for finansielle tjenester, IKT, bolig, og særlig utfordringer for sårbare forbrukergrupper.

Arbeidet med de definerte satsningsområdene legger beslag på store ressurser. For å oppnå målet om mest mulig effektiv utnyttelse av ombudets ressurser er det viktig at Forbrukerombudet i størst mulig grad holder seg til den planlagte virksomheten. Alle klager som ombudet mottar blir imidlertid vurdert for å avgjøre om de skal tas opp med innklagde.

Etter en nærmere vurdering av den aktuelle klagen, er det Forbrukerombudets vurdering at det ikke er tilstrekkelig sterke forbrukerhensyn som tilsier at Forbrukerombudet tar klagen opp til realitetsbehandling.

Forbrukerombudet nedlegger slik påstand:

Klage over Forbrukerombudets nedprioritering av klage på markedsføringstiltaket fra Malermester Hope AS tas ikke til følge.

4. Markedsrådets bemerkninger

Forbrukerombudet skal, ut i fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at det ikke skjer markedsmisbruk i strid med markedsføringsloven kap. 1 – 5, eller bestemmelser gitt i medhold av denne loven, jf. mfl. § 34 første og andre ledd. Ordlyden «ut fra hensynet til forbrukerne» tilsier at bestemmelsen gir Forbrukerombudet en vid skjønnsmessig adgang til å vurdere om det foreligger tilstrekkelige forbrukerinteresser til at saken bør realitetsbehandles, eller om man av prioriteringshensyn bør la saken ligge.

Markedsrådet har i alminnelighet lagt terskelen relativt høyt for å overprøve Forbrukerombudets avgjørelse om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at Forbrukerombudet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.

Markedsrådet er enig med Forbrukerombudet i at forbrukerhensynet ikke gjør seg sterkt nok gjeldende til at ombudet skal pålegges å realitetsbehandle denne saken nå, og viser til Forbrukerombudets anførsler.

Klagen har etter dette ikke ført frem.

Avgjørelsen er enstemmig.

Vedtak:

Klage over Forbrukerombudets nedprioritering av klage på markedsføring fra Malermester Hope AS tas ikke til følge.