MR-2013-878 N.N – Forbrukerombudet, klage på nedprioritering

Dato: 2013-07-23

Klager: N.N.

Innklaget: Forbrukerombudet

 

Markedsrådets sammensetning:

1. Professor Tore Lunde

2. Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud

3. Førsteamanuensis Arve Pettersen

4. Rådgiver Ronny Bratten

5. Advokatfullmektig Trude Aspelund Strand

6. Advokat Signe Eriksen

7. Advokat Anna Elisabeth Nordbø

8. Advokat Thea Broch

9. Seniorrådgiver Tore Andreas Hauglie

 

Saken gjelder hvorvidt Varmetema AS sin markedsføring og avtalevilkår tilknyttet varmeanlegget Alfasentral er urimelig.

I Varmetema AS sin brukermanual for varmeanlegget Alfasentral står det at bruker/eier av anlegget er ansvarlig for at anlegget til enhver tid holder minimum 0,2 bars trykk. Klageren mener det er urimelig å pålegge brukeren/eieren av et slikt anlegg dette ansvaret.

Forbrukerombudet mottok 29.5.2013 klagen hvor overnevnte anførsel ble fremsatt.

Forbrukerombudet fant ikke å kunne ta saken opp til realitetsbehandling. Det ble i brev av 31.5.2013 til klageren vist til ressurshensyn.

I brev av 1.6.2013 ba klageren om behandling av nedprioriteringsspørsmålet i Markedsrådet.

Saken ble oversendt til Markedsrådet den 17.7.2013.

2. Klagerens anførsler

Klageren har vist til at varmeanlegget Alfasentral er konstruert slik at det til enhver tid må holde minimum 0,2 bars trykk, og at trykk under angitt minimum kan medføre funksjonssvikt på anlegget. Klageren mener det er urimelig å pålegge brukeren/eieren av anlegget et slikt ansvar, og at selskapet ikke kan frasi seg alt garantiansvar ved feil som skyldes trykk under minimum.

Han viser til at saken kan berøre mange husstander og at dette er et produkt som selges til forbrukere.

3. Forbrukerombudets anførsler

Forbrukerombudet skal føre tilsyn med bestemmelsene i markedsføringsloven kapittel 1 – 5, jf. markedsføringsloven § 34 første og andre ledd. Dette tilsynet skal føres ut fra hensynet til forbrukerne, jf. § 34 andre ledd, første punktum.

På grunn av stor saksmengde er det nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som skal tas opp til realitetsbehandling hos Forbrukerombudet. For å behandle saker på en mest mulig effektiv måte organiseres virksomheten hvert år i en virksomhetsplan. Denne utarbeides på bakgrunn av henvendelser i det foregående år, samfunnsutviklingen for øvrig, og ut fra en analyse av hvilke områder de sterkeste forbrukerhensynene gjør seg gjeldende. I 2013 er prioriteringene blant annet tilsyn med markedsføring og avtalevilkår for nye betalingsmetoder, finansielle tjenester, IKT, bolig, og særlig utfordringer for sårbare forbrukere.

Arbeidet med de definerte satsningsområdene legger beslag på store ressurser. For å oppnå målet om mest mulig effektiv saksbehandling er det viktig for Forbrukerombudet i størst mulig grad å holde seg til den planlagte virksomheten. Alle klager som ombudet mottar blir imidlertid vurdert for å avgjøre om de skal tas opp med innklagde.

Etter en nærmere vurdering av den aktuelle klagen, er det Forbrukerombudets vurdering at det ikke er tilstrekkelig sterke forbrukerhensyn som tilsier at Forbrukerombudet tar klagen opp til realitetsvurdering.

Forbrukerombudet nedlegger slik påstand:

Klage over Forbrukerombudets nedprioritering av klage på markedsføring og avtalevilkår fra Varmetema AS tas ikke til følge.

4. Markedsrådets bemerkninger

Forbrukerombudet skal, ut i fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at det ikke skjer markedsmisbruk i strid med markedsføringsloven kap. 1 – 5, eller bestemmelser gitt i medhold av denne loven, jf. mfl. § 34 første og andre ledd. Ordlyden «ut fra hensynet til forbrukerne» tilsier at bestemmelsen gir Forbrukerombudet en vid skjønnsmessig adgang til å vurdere om det foreligger tilstrekkelige forbrukerinteresser til at saken bør realitetsbehandles, eller om man av prioriteringshensyn bør la saken ligge.

Markedsrådet har i alminnelighet lagt terskelen relativt høyt for å overprøve Forbrukerombudets avgjørelse om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at Forbrukerombudet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.

Markedsrådet er enig med Forbrukerombudet i at forbrukerhensynet ikke gjør seg sterkt nok gjeldende til at ombudet skal pålegges å realitetsbehandle denne saken nå, og viser til Forbrukerombudets anførsler.

Klagen har etter dette ikke ført frem.

Avgjørelsen er enstemmig.

Vedtak:

Klage over Forbrukerombudets nedprioritering av klage på markedsføring og avtalevilkår fra Varmetema AS tas ikke til følge.