MR-2013-342: N.N. – Forbrukerombudet

Vedtak av 20.3.2013

Klager: N.N.
Innklaget: Forbrukerombudet

Markedsrådets sammensetning:
1. Professor Tore Lunde
2. Lagdommer Randi Grøndalen
3. Spesialrådgiver Karl Johan Hallaråker
4. Daglig leder og generalsekretær Gunnar Buvik
5. Rektor Trond Blindheim
6. Advokat Signe Eriksen
7. Direktør Wenche Jacobsen
8. Advokat Thea Broch
9. Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder klage på Forbrukerombudets nedprioritering av klage på at ACO Hud Norge AS har 20 % mindre krem i sine beholdere enn det som er markedsført av selskapet.

Klageren viser til at ACO har innrømmet at de fyller flaskene med mindre krem enn hva som markedsføres, og hevder at dette påfører ham store ekstrautgifter.

Forbrukerombudet mottok 19.11.2012 klagen hvor overnevnte anførsel ble fremsatt.

Forbrukerombudet fant ikke å kunne ta saken opp til realitetsbehandling. Det ble i brev av 6.12.2012 til klageren vist til ressurshensyn.

I brev av 27.12.2012 ba klageren om behandling av saken i Markedsrådet.

Saken ble oversendt til Markedsrådet den 13.3.2012.

2. Klagerens anførsler

Klageren hevder at han etter egne undersøkelser kan påvise at det kun er mulig å få ut 80 % av det markedsførte produkt. Han viser til at ACO har innrømmet at de fyller flaskene med mindre krem enn hva som markedsføres, og hevder at dette fører til store ekstrautgifter for ham. Videre viser han til at «bedriften hører til en bransje man bør kunne kreve stor nøyaktighet av i alle ledd.»

Han ber om at Markedsrådet pålegger Forbrukerombudet å realitetsbehandle klagen.

3. Forbrukerombudets anførsler

På grunn av stor saksmengde er det nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som skal tas opp til realitetsbehandling hos Forbrukerombudet. For å behandle saker på en mest mulig effektiv måte organiseres virksomheten hvert år i en virksomhetsplan. Denne utarbeides på bakgrunn av henvendelser i det foregående år, samfunnsutviklingen for øvrig og på hvilke områder de sterkeste forbrukerhensynene gjør seg gjeldende. I 2013 er prioriteringene blant annet nye betalingsmetoder, finansielle tjenester, IKT, bolig og utfordringer for sårbare forbrukergrupper.

Arbeidet med de definerte satsningsområdene legger beslag på store ressurser. For å oppnå målet om mest mulig effektiv saksbehandling er det viktig for Forbrukerombudet i størst mulig grad å holde seg til den planlagte virksomheten.

Allikevel er det også slik at hver enkelt klage vurderes konkret. Forbrukerombudet har vurdert klagen fra Bjordal og ikke ansett forbrukerhensynet i denne konkrete saken så stort at det tilsier en prioritering på bekostning av andre viktige saker. I tillegg kommer at vi ikke har mottatt andre klager vedrørende dette forholdet, og at saken ikke ligger innenfor kjerneområdet av de prioriterte oppgavene i virksomhetsplanen for 2013.

Forbrukerombudet nedlegger slik påstand:

Klage over Forbrukerombudets nedprioritering av klage på markedsføring av mengdeinnhold i krembeholder fra ACO Hud Norge AS tas ikke til følge.

4. Markedsrådets bestemmelser

Forbrukerombudet skal, ut i fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at det ikke skjer markedsmisbruk i strid med markedsføringsloven kap. 1 – 5, eller bestemmelser gitt i medhold av denne loven, jf. mfl. § 34 første og andre ledd. Ordlyden ”ut fra hensynet til forbrukerne” tilsier at bestemmelsen gir Forbrukerombudet en vid skjønnsmessig adgang til å vurdere om det foreligger tilstrekkelige forbrukerinteresser til at saken bør realitetsbehandles, eller om man av prioriteringshensyn bør la saken ligge.

Markedsrådet har i alminnelighet lagt terskelen relativt høyt for å overprøve Forbrukerombudets avgjørelse om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at Forbrukerombudet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.

Markedsrådet er enig med Forbrukerombudet i at forbrukerhensynet ikke gjør seg sterkt nok gjeldende til at ombudet skal pålegges å realitetsbehandle denne saken nå, og viser til Forbrukerombudets anførsler.

Klagen har etter dette ikke ført frem.
Avgjørelsen er enstemmig.

Vedtak:

Klage over Forbrukerombudets nedprioritering av klage på markedsføring av mengdeinnhold i krembeholder fra ACO Hud Norge AS tas ikke til følge.