MR-2013-1560 – Klage på nedprioritering

Dato: 2013-12-31
Klager: N.N.
Innklaget: Forbrukerombudet
Markedsrådets sammensetning:
1. Professor Tore Lunde
2. Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud
3. Førsteamanuensis Arve Pettersen
4. Rådgiver Ronny Bratten
5. Advokatfullmektig Trude Aspelund Strand
6. Advokat Signe Eriksen
7. Jurist Anna Elisabeth Nordbø
8. Advokat Thea Broch
9. Seniorrådgiver Tore Andreas Hauglie.

1. Sakens bakgrunn

Forbrukerombudet mottok 5. november 2013 en klage fra N.N på det han hevdet var villedende markedsføring av madrasser.

Forbrukerombudet fant ikke å kunne ta saken opp til realitetsbehandling. I e-post til klageren den 12. november 2013 ble det i hovedsak vist til at ressurshensyn tilsa en nedprioritering av saken.

Klageren stilte seg uforstående til Forbrukerombudets beslutning om å nedprioritere klagen, og ba i e-post samme dag om at klagen ble oversendt til Markedsrådet for vurdering av nedprioriteringsspørsmålet.

2. Klagers anførsler

Klageren viser til en svensk madrasstest som ble utført av Test Fakta den 6. november 2013, der Svane Zefir rammemadrass ble testvinner. Madrasstesten sammenlignet en Svane Zefir rammemadrass av en høyere prisklasse med madrasser av lavere prisklasse.

Ekornes, Skeidar og Living viser til denne testen i sin markedsføring av Svane madrasser. I markedsføringen blir en Svane Zefir kontinentalmadrass markedsført som testvinneren.

Klageren opplyser at det er store forskjeller mellom rammemadrass og kontinentalmadrass. Dermed vil en markedsføring av kontinentalmadrassen som testvinner i stedet for rammemadrassen være villedende.

Klageren fremhever at Ekornes i sin markedsføring av kontinentalmadrassen påstår at den er «Norges beste madrass», noe de ifølge klageren ikke ar grunnlag for å hevde.

Klageren ber om at Forbrukerombudet pålegges å ta saken opp til realitetsbehandling.

3. Forbrukerombudets anførsler

Forbrukerombudet skal, ut fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at bestemmelsene i markedsføringsloven kapittel 1 til 5, eller bestemmelser gitt i medhold av loven, overholdes, jf. markedsføringsloven § 34 første og andre ledd. Dette tilsynet skal føres «ut fra hensynet til forbrukerne», jf. § 34 andre ledd første punktum.

På grunn av stor saksmengde er det nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som skal tas opp til realitetsbehandling hos Forbrukerombudet. For å behandle saker på en mest mulig effektiv måte organiseres virksomheten til Forbrukerombudet hvert år i en virksomhetsplan. Denne utarbeides på bakgrunn av en analyse av på hvilke områder de sterkeste forbrukerhensynene gjør seg gjeldende, og er blant annet basert på henvendelser fra forbrukerne. I 2013 prioriterer Forbrukerombudet blant annet tilsyn med markedsføring og avtalevilkår for nye betalingsmetoder, finansielle tjenester, bolig, IKT, og særlige utfordringer for sårbare forbrukergrupper.

Arbeidet med de definerte satsningsområdene legger beslag på store ressurser. For å oppnå en mest mulig effektiv utnyttelse av ombudets ressurser er det viktig for Forbrukerombudet i størst mulig grad å holde seg til den planlagte virksomheten. Alle klager som ombudet mottar blir imidlertid vurdert for å avgjøre om de skal tas opp med innklagede.

Etter en nærmere vurdering av den aktuelle klagen, er det Forbrukerombudets vurdering at det ikke er tilstrekkelig sterke forbrukerhensyn som tilsier at klagen tas opp til realitetsbehandling.

Forbrukerombudet nedlegger slik påstand:

Klage over Forbrukerombudets nedprioritering av klage fra Bjørn J. Johannesen vedrørende markedsføring av Svane Zefir kontinentalmadrass tas ikke til følge.

4. Markedsrådets bemerkninger

Forbrukerombudet skal, ut i fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at det ikke skjer markedsmisbruk i strid med markedsføringsloven kap. 1 – 5, eller bestemmelser gitt i medhold av denne loven, jf. mfl. § 34 første og andre ledd. Ordlyden «ut fra hensynet til forbrukerne» tilsier at bestemmelsen gir Forbrukerombudet en vid skjønnsmessig adgang til å vurdere om det foreligger tilstrekkelige forbrukerinteresser til at saken bør realitetsbehandles, eller om man av prioriteringshensyn bør la saken ligge.

Markedsrådet har i alminnelighet lagt terskelen relativt høyt for å overprøve Forbrukerombudets avgjørelse om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at Forbrukerombudet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.

Markedsrådet er enig med Forbrukerombudet i at forbrukerhensynet ikke gjør seg sterkt nok gjeldende til at ombudet skal pålegges å realitetsbehandle denne saken nå, og viser til Forbrukerombudets anførsler.

Klagen har etter dette ikke ført frem.

Vedtak:

Klage over Forbrukerombudets nedprioritering av klage fra Bjørn J. Johannesen på Ekornes’, Skeidars og Livings markedsføring av Svane Zefir kontinentalmadrass tas ikke til følge.

Avgjørelsen er enstemmig.