MR-2013-1455 Klage på nedprioritering. Flybussbergen.no – Forbrukerombudet

Dato: 2013-12-09

 

Klager: Flybussbergen.no AS.

Innklaget: Forbrukerombudet.

Markedsrådets sammensetning:

1. Professor Tore Lunde

2. Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud

3. Førsteamanuensis Arve Pettersen

4. Rådgiver Ronny Bratten

5. Advokatfullmektig Trude Aspelund Strand

6. Advokat Signe Eriksen

7. Jurist Anna Elisabeth Nordbø

8. Advokat Thea Broch

9. Seniorrådgiver Tore Andreas Hauglie

 

Saken gjelder klage på Forbrukerombudets nedprioritering av klage på Tide ASAs salg av egne flybussbilletter utenfor Flybussbergen.no AS’ kundesenter.
Forbrukerombudet mottok 19.9.2013 en klage fra Flybussbergen.no AS på Tide ASAs salg av flybussbilletter uten for Flybussbergen.no AS’ kundesenter.
Forbrukerombudet fant ikke å kunne ta saken opp til realitetsbehandling. I brev til klager av 28.10.2013 ble det i hovedsak vist til at ressurshensyn tilsa en nedprioritering av saken.
Klager uttrykte i brev av 19.11.2013 ønske om at Markedsrådet vurderer Forbrukerombudets nedprioritering av saken.

2. Klagers anførsler

Klageren anfører at Tide ASA sin praksis med å stille seg opp foran butikken til en konkurrerende aktør bryter med god forretningsskikk, jf. mfl. § 6.

Klageren reagerer også på at Tide ASA selger billetter til alle kunder som går inn/forbi kundesenteret, uansett hvilken buss som står for tur på holdeplassen. Kundene blir svært provosert når de oppdager at de har kjøpt billetter til Tide Flybussen, som ikke er kommet, og som i tillegg er dyrere enn billettene hos Flybussbergen. Dette til tross for at bussen til Flybussbergen står klar til avreise på holdeplassen. Kunden blir feilinformert eller ikke informert i det hele tatt, og praksisen er derfor villedende, jf. mfl. § 7.

Videre anfører klager at prisopplysningene hos Tide ASA er fraværende, og at dette er i strid med mfl. § 10.

Klager mener at saken har stor betydning for Flybussbergen.no AS og en rekke forbrukere, da saken handler om å bringe et monopol til opphør.

3. Forbrukerombudets anførsler

Forbrukerombudet skal, ut fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at bestemmelsene i markedsføringsloven kapittel 1 til 5, eller bestemmelser gitt i medhold av loven, overholdes, jf. markedsføringsloven § 34 første og andre ledd. Dette tilsynet skal føres «ut fra hensynet til forbrukerne», jf. § 34 andre ledd første punktum.

På grunn av stor saksmengde er det nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som skal tas opp til realitetsbehandling hos Forbrukerombudet. For å behandle saker på en mest mulig effektiv måte organiseres virksomheten til Forbrukerombudet hvert år i en virksomhetsplan. Denne utarbeides på bakgrunn av en analyse av på hvilke områder de sterkeste forbrukerhensynene gjør seg gjeldende, og er blant annet basert på henvendelser fra forbrukerne. I 2013 prioriterer Forbrukerombudet blant annet tilsyn med markedsføring og avtalevilkår for nye betalingsmetoder, finansielle tjenester, bolig, IKT, og særlige utfordringer for sårbare forbrukergrupper.

Arbeidet med de definerte satsningsområdene legger beslag på store ressurser. For å oppnå en mest mulig effektiv utnyttelse av ombudets ressurser er det viktig for Forbrukerombudet i størst mulig grad å holde seg til den planlagte virksomheten. Alle klager som ombudet mottar blir imidlertid vurdert for å avgjøre om de skal tas opp med innklagede.

Etter en nærmere vurdering av den aktuelle klagen, er det vår vurdering at det ikke er tilstrekkelig sterke forbrukerhensyn som tilsier at Forbrukerombudet tar klagen opp til realitetsbehandling. Selv om saken berører forbrukere, er det vår oppfatning at den i stor grad også gjelder næringsdrivende, og således vil være en sak som kan forfølges etter kapittel 6 i mfl. om beskyttelse av næringsdrivendes interesser.

Forbrukerombudet nedlegger slik påstand:

Klage over Forbrukerombudets nedprioritering av klage på Tide ASAs salg av egne flybussbilletter utenfor Flybussbergen.no AS’ kundesenter tas ikke til følge.

4. Markedsrådets bemerkninger

Forbrukerombudet skal, ut i fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at det ikke skjer markedsmisbruk i strid med markedsføringsloven kap. 1 – 5, eller bestemmelser gitt i medhold av denne loven, jf. mfl. § 34 første og andre ledd. Ordlyden «ut fra hensynet til forbrukerne» tilsier at bestemmelsen gir Forbrukerombudet en vid skjønnsmessig adgang til å vurdere om det foreligger tilstrekkelige forbrukerinteresser til at saken bør realitetsbehandles, eller om man av prioriteringshensyn bør la saken ligge.

Markedsrådet har i alminnelighet lagt terskelen relativt høyt for å overprøve Forbrukerombudets avgjørelse om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at Forbrukerombudet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.

Markedsrådet er enig med Forbrukerombudet i at forbrukerhensynet ikke gjør seg sterkt nok gjeldende til at ombudet skal pålegges å realitetsbehandle denne saken nå, og viser til Forbrukerombudets anførsler.

Klagen har etter dette ikke ført frem.