MR-2013-1209 N.N. – Forbrukerombudet, klage på nedprioritering

Dato: 2013-10-17

Klager: N.N

Innklaget: Forbrukerombudet

Markedsrådets sammensetning:

1. Professor Tore Lunde

2. Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud

3. Førsteamanuensis Arve Pettersen

4. Rådgiver Ronny Bratten

5. Advokatfullmektig Trude Aspelund Strand

6. Advokat Signe Eriksen

7. Jurist Anna Elisabeth Nordbø

8. Advokat Thea Broch

9. Seniorrådgiver Tore Andreas Hauglie

Saken gjelder klage på Forbrukerombudets nedprioritering av klage på Lilleborg AS sin endring av konkurransevilkårene for Axe Apollo Space Academy-konkurranse. Lilleborg AS har lagt opp sin salgsfremmende kampanje for produktet Axe som en konkurranse. Klageren viser blant annet til at endringen av konkurransevilkårene medfører at forbrukerne utnyttes til å drive gratis markedsføring.

Forbrukerombudet mottok 10.7.2013 klagen hvor overnevnte anførsel ble fremsatt.

Forbrukerombudet fant ikke å kunne ta saken opp til realitetsbehandling. Det ble i e-post av 17.7.2013 til klageren vist til ressurshensyn.

I brev 23.7.2013 ba klageren om behandling av nedprioriteringsspørsmålet i Markedsrådet.

Saken ble oversendt til Markedsrådet den 10.10.2013.

2. Klagerens anførsler

Klageren mener at Lilleborg AS ikke har adgang til å endre betingelsene og vilkårene for konkurransen, siden det ikke fremgikk av vilkårene at det var anledning til å gjøre en slik endring. Det fremholdes at det har vært en betydelig økning i online salgsfremmende konkurranser i Norge i det siste, og at denne trenden vil øke. Ifølge klageren utnytter markedsføringen forbrukerne til å drive gratis markedsføring, og en realitetsbehandling av saken vil spare Forbrukerombudet for mange fremtidige klager i tilsvarende saker.

3. Forbrukerombudets anførsler

Forbrukerombudet skal føre tilsyn med bestemmelsene i markedsføringsloven kapittel 1 – 5, jf. markedsføringsloven § 34 første og andre ledd. Dette tilsynet skal føres ut fra hensynet til forbrukerne, jf. § 34 andre ledd, første punktum.

På grunn av stor saksmengde er det nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som skal tas opp til realitetsbehandling hos Forbrukerombudet. For å behandle saker på en mest mulig effektiv måte organiseres virksomheten hvert år i en virksomhetsplan. Denne utarbeides på bakgrunn av henvendelser i det foregående år, samfunnsutviklingen for øvrig, og en analyse av hvilke områder de sterkeste forbrukerhensynene gjør seg gjeldende. I 2013 er prioriteringene blant annet tilsyn med markedsføring og avtalevilkår for finansielle tjenester, IKT, bolig, prismarkedsføring og særlig utfordringer for sårbare forbrukere.

Arbeidet med de definerte satsningsområdene legger beslag på store ressurser. For å oppnå målet om mest mulig effektiv saksbehandling er det viktig for Forbrukerombudet i størst mulig grad å holde seg til den planlagte virksomheten. Alle klager som ombudet mottar blir imidlertid vurdert for å avgjøre om de skal tas opp med innklagde.

Etter en nærmere vurdering av den aktuelle klagen, er det Forbrukerombudets vurdering at det ikke er tilstrekkelig sterke forbrukerhensyn som tilsier at saken tas opp til realitetsbehandling.

Forbrukerombudet nedlegger slik påstand:

Klage over Forbrukerombudets nedprioritering av klage på Lilleborg AS’ endring av konkurransevilkårene for Axe Apollo Space Academy-konkurranse tas ikke til følge.

4. Markedsrådets bemerkninger

Forbrukerombudet skal, ut i fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at det ikke skjer markedsmisbruk i strid med markedsføringsloven kap. 1 – 5, eller bestemmelser gitt i medhold av denne loven, jf. mfl. § 34 første og andre ledd. Ordlyden «ut fra hensynet til forbrukerne» tilsier at bestemmelsen gir Forbrukerombudet en vid skjønnsmessig adgang til å vurdere om det foreligger tilstrekkelige forbrukerinteresser til at saken bør realitetsbehandles, eller om man av prioriteringshensyn bør la saken ligge.

Markedsrådet har i alminnelighet lagt terskelen relativt høyt for å overprøve Forbrukerombudets avgjørelse om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at Forbrukerombudet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.

Markedsrådet er enig med Forbrukerombudet i at forbrukerhensynet ikke gjør seg sterkt nok gjeldende til at ombudet skal pålegges å realitetsbehandle denne saken nå, og viser til Forbrukerombudets anførsler.

Klagen har etter dette ikke ført frem.

Avgjørelsen er enstemmig.

Vedtak:

Klage over Forbrukerombudets nedprioritering av klage på Lilleborg AS’ endring av konkurransevilkårene for Axe Apollo Space Academy-konkurranse tas ikke til følge.