MR-2013-1141: Forbrukerombudet – Kondomeriet AS. Krav om sakskostnader (merk: vedtaket er omgjort)

Klager: Forbrukerombudet

Innklaget: Kondomeriet AS

 

 

1. Sakens bakgrunn

Forbrukerombudet klaget 26.9.2013 Kondomeriet AS inn for Markedsrådet for det de mente var brudd på forbudet mot skjult reklame i forskrift om urimelig handelspraksis § 1 punkt 22, jf. markedsføringsloven (mfl.) §§ 6 og 3.

Kondomeriet AS avviste at de hadde begått brudd på forbudet mot skjult reklame, og hevdet at det ikke var grunnlag for å ilegge overtredelsesgebyr.

Saken ble behandlet i Markedsrådets møte den 21. november 2013, hvor begge parter møtte. Forbrukerombudet nedla påstand om at Markedsrådet skulle fatte vedtak om et overtredelsesgebyr på kr 250 000,- for Kondomeriet AS. Kondomeriet nedla påstand om at Forbrukerombudets påstand ikke ble tatt til følge. Det ble ikke fremsatt krav om sakskostnader, eller tatt forbehold om å ettersende omkostningsoppgave.

Etter at møtet i Markedsrådet var avsluttet, identifiserte Markedsrådet rettskildemateriale som ikke var kommentert av partene – verken i møtet eller på annen måte. Materialet ble oversendt i brev til partene den 16.1.2014, med frist til 30.1.2014 for å kommentere materialets eventuelle betydning for saken. Forbrukerombudet og Kondomeriet AS kommenterte de oversendte rettskildene i prosesskriv av 30.1.2014.

Markedsrådet delte seg i et flertall og et mindretall, og fattet den 13.2.2014 vedtak under dissens med følgende konklusjon:

Forbrukerombudets påstand tas ikke til følge.

I brev av 7.3.2014 fra Kondomeriet AS’ prosessfullmektig fremsettes det krav om dekning av sakskostnader kr 118 270,-. Av dette beløpet refererer kr 58 490,- seg til advokatkostnader pådratt etter at saken ble brakt inn for Markedsrådet, mens kr 59 780,- refererer seg til omkostninger pådratt før saken ble brakt inn for Markedsrådet. Ifølge innklagde må de sistnevnte kostnadene anses å være en følge av «Forbrukerombudets irregulære saksbehandling», jf. Forskrift om Forbrukerombudets og Markedsrådets saksbehandling av 5.6.2009 nr. 588 (saksbehandlingsforskriften), § 13 andre ledd andre punktum, noe som er et vilkår for å få tilkjent omkostninger som er pådratt før saken ble brakt inn for Markedsrådet.

Brevet ble oversendt til Forbrukerombudet for eventuelle kommentarer den 10.3.2014. Det ble gitt én ukes svarfrist.

I brev av 17.3.2014 fra Forbrukerombudet fremsettes det innsigelser mot innklagdes saksomkostningskrav. Forbrukerombudet anfører at særlige forhold taler mot å tilkjenne saksomkostninger i denne saken, blant annet fordi saken reiste prinsipielle spørsmål og fordi det var betydelig tvil med hensyn til sakens utfall. Forbrukerombudet anfører videre at deres håndtering av saken ikke kan sies å ha vært «irregulær», jf. kravet i saksbehandlingsforskriften § 13 andre ledd andre punktum.

2. Markedsrådets bemerkninger

Bestemmelser om sakskostnader i saker for Markedsrådet er gitt i Forskrift om Forbrukerombudets og Markedsrådets saksbehandling av 5.6.2009 nr. 588 (saksbehandlingsforskriften), § 13.

I bestemmelsens første ledd heter det at næringsdrivende som vinner fram i sak for Markedsrådet kan tilkjennes sakskostnader ved at forvaltningsloven (fvl.) § 36 gis tilsvarende anvendelse som ved endring av vedtak i saker som Forbrukerombudet bringer inn for Markedsrådet. Henvisningen til fvl. § 36 er generell, og gjør ingen unntak for enkelte deler av bestemmelsen.

I saksbehandlingsforskriften § 13 siste ledd vises det imidlertid til at tvisteloven § 20-5 tredje ledd om kostnadsoppgave gjelder så langt de passer i saker for Markedsrådet.

Ifølge tvisteloven § 20-5 tredje ledd skal kostnadsoppgave inngis ved rettsmøtets avslutning, eller innen en etterfølgende frist som retten har fastsatt. Dersom slik kostnadsoppgave ikke er inngitt etter § 20-5 tredje ledd, kan sakskostnader ikke tilkjennes, jf. tvisteloven § 20-5 sjette ledd. Plikten til å inngi kostnadsoppgave gjelder også der saksbehandlingen er dels muntlig, dels skriftlig.

For at det skal være sammenheng i bestemmelsene, må henvisningen til tvisteloven § 20-5 tredje ledd innebære at fristen på 3 uker til å fremsette krav om sakskostnader i fvl. § 36 tredje ledd tredje punktum ikke gjelder for saker som har vært avgjort etter muntlige forhandlinger i Markedsrådet.

Markedsrådet finner på denne bakgrunn at det ikke er hjemmel for å tilkjenne sakskostnader i dette tilfellet, og at kravet må avvises.

 

 

Beslutning:

 

Krav om sakskostnader fra Kondomeriet AS avvises.