MR-2012-575: N.N. – Coop Øst SA

Saken gjelder hvorvidt Coop Øst SA sin praksis med at de ikke aksepterer kontant betaling ved bruk av Shop Express-kassene i sine forretninger er i strid med finansavtaleloven (fil.) § 38 (3), og således må anses som en urimelig handelspraksis, jf. markedsføringsloven § 6.

Vedtak av 29.05.2012

Klager: N.N.
Innklaget: Coop Øst SA, Postboks 600, 1411 KOLBOTN

Markedsrådets sammensetning:
1. Professor Tore Lunde
2. Lagdommer Randi Grøndalen
3. Spesialrådgiver Karl Johan Hallaråker
4. Daglig leder og generalsekretær Gunnar Buvik
5. Rektor Trond Blindheim
6. Advokat Signe Eriksen
7. Direktør Wenche Jacobsen
8. Advokat Thea Broch
9. Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder hvorvidt Coop Øst SA sin praksis med at de ikke aksepterer kontant betaling ved bruk av Shop Express-kassene i sine forretninger er i strid med finansavtaleloven (fil.) § 38 (3), og således må anses som en urimelig handelspraksis, jf. markedsføringsloven § 6. Etter fil. § 38 (3) har en forbruker alltid har rett til å foreta oppgjør med tvungne betalingsmidler hos betalingsmottakeren. Med tvungne betalingsmidler menes norske sedler og mynter, jf. sentralbankloven § 14.

Forbrukerombudet mottok 12. februar 2012 klage med vedlegg fra N.N. Han reagerer på at Coop Øst SA ikke aksepterer kontant betaling ved bruk av Shop Express-kassene i sine forretninger.

Forbrukerombudet konkluderte i brev til klager av 23. februar 2012 med at praksisen ikke var lovstridig.

Klager aksepterte ikke Forbrukerombudets vurdering, og krevde at saken ble tatt opp til ny behandling.

Forbrukerombudet orienterte klager i e-post datert 16. mars 2012 om at saken allerede var behandlet.

I e-post av 19. mars 2012 utdypet klager sine vurderinger ytterligere, og ba om at saken ble forelagt Markedsrådet.

Saken ble oversendt Markedsrådet ved ekspedisjon av 04.05.2012. Saken ble behandlet skriftlig den 29.05.2012.

2. Klagerens anførsler

Klageren reagerer på at Coop Øst SA ikke aksepterer kontant betaling ved bruk av Shop Express-kassene i Coop’s forretninger og hevder at denne praksisen er i strid med finansavtaleloven (fil.)
§ 38. Klageren hevder at fil. § 38 gir forbruker rett til alltid å foreta oppgjør med tvungne betalingsmidler hos betalingsmottaker.

Klageren anfører videre til støtte for sitt syn at å avskjære forbrukere fra å betale med kontanter blir lite effektivt og tidsbesparende ettersom kortterminal-løsningen ikke alltid er operativ. Klageren anfører også at det kan være vanskelig for forbrukeren på forhånd å ta stilling til om han vil ha dekning på kortet. Dersom forbrukere av en eller annen grunn ikke får betalt med kort i Express-kassene må de ta med seg varene til en vanlig kasse, få disse manuelt skannet av betjeningen, og så pakke dem ned igjen. Dessuten må de videre til informasjonsdisken for å få nullet ut skanneren. Dette skiller den aktuelle praksisen fra kasser hvor man kan velge å skanne ved avslutningen av handelen, ved kassen.

Når det gjelder Forbrukerombudets henvisning til uttalelser om bompengeavgift, anfører klageren at det tilfellet ikke dreier seg om en forhåndsavtale, slik det gjør med Shop Express. Han hevder videre at det for Shop Express ikke forligger noen mulighet for kontant betaling.

Klageren er av den oppfatning at Coop’s praksis både er i strid med finansavtaleloven § 38 og i tillegg til stor ulempe for forbrukere som benytter seg av Shop Express tilbudet.

Klageren bemerker også at hans Shop Express-avtale har blitt kansellert som følge av at han ikke aksepterte innføringen av kortbetaling. Han anfører at dette er lovstridig.

Klagerens påstand lyder:
1. Coop Øst SA forbys å nekte betaling med kontanter ved bruk av selskapets selvskanningstjeneste Shop Express.
2. Coop Øst SA pålegges å gjenåpne klagers avtale om bruk av Shop Express.

3. Anklagedes anførsler

Coop Øst SA er gjort kjent med saken, og fikk frist til 16.05.2012 for å sende sine bemerkninger til Markedsrådet. Det har ikke kommet noe tilsvar fra dem.

4. Forbrukerombudets anførsler

Forbrukerombudet opplyser at selvskanningsløsningen til Shop Express går ut på at kunden selv skanner varene ettersom man plukker dem i butikken, for så å betale for disse i særskilte kasser uten at de skannes på nytt av betjeningen.

Ved vurdering om finansavtaleloven § 38 (3) er brutt i den foreliggende saken, foretar Forbrukerombudet en helhetsvurdering av betalingsløsningene som den enkelte butikk tilbyr. Det avgjørende, slik Forbrukerombudet vurderer det, vil være om det eksisterer en reell mulighet for å betale med kontanter for forbrukere som ønsker å handle i butikkene til innklagde. Forbrukerombudet forklarer at det etter det de er kjent med, foreligger mulighet for kontant betaling i alminnelige kasser i de butikkene som tilbyr Shop Express.

Forbrukerombudet finner støtte for sitt syn i en uttalelse fra Justisdepartementets lovavdeling, JDLOV-2001-8796c. Det følger av uttalelsen at lovavdelingen i en sak om betaling av bompenger har ansett kravet i fil. § 38 (3) som oppfylt dersom kundene får anledning til å betale bompengeavgift kontant på bompengeselskapets kontor. Det ble ikke stilt krav om at man ved den enkelte bomstasjon skal ha muligheten til å betale bompengeavgiften kontant.

Forbrukerombudet er således av den oppfatning at innklagde ikke handler i strid med fil. § 38 (3) når de nekter kunder å betale med kontanter i ekspresskassene, forutsatt at de har ordinære kasser hvor kundene får anledning til å betale med kontanter. Da praksisen, etter ombudets syn, ikke er i strid med fil. § 38 (3), anser Forbrukerombudet det heller ikke som en urimelig handelspraksis, jf. markedsføringsloven § 6.

5. Markedsrådets bemerkninger

Spørsmålet i saken er hvorvidt Coop Øst SA sin praksis med at de ikke aksepterer kontant betaling ved bruk av Shop Express-kassene i sine forretninger er i strid med finansavtaleloven § 38 (3), og således må anses som en urimelig handelspraksis, jf. markedsføringsloven § 6.

Markedsrådet deler Forbrukerombudets vurdering av innklagdes påklagde praksis. Det er opplyst at det er mulighet for kontant betaling i alminnelige kasser i de butikkene som tilbyr Shop Express. Opplysningen er ikke bestridt, og legges således til grunn. Så lenge kundene har en reell mulighet for å betale med kontanter i butikkene, anses det ikke å være i strid med fil. § 38 (3) at det kun tilbys kortbetaling i ekspresskassene, jf. bl.a. JDLOV-2001-8796c om bompengeavgift. Uttalelsen har overføringsverdi også for det foreliggende tilfellet.

Da praksisen ikke anses å være i strid med fil. § 38 (3), er det heller ikke grunnlag for å si at innklagde bedriver en urimelig handelspraksis, jf. markedsføringsloven § 6.

Markedsrådet har ikke myndighet til å ta stilling til lovligheten av innklagdes kansellering av klagerens Shop Express-avtale, jf. markedsføringsloven § 39.

Avgjørelsen er enstemmig.

Vedtak:
Klagen tas ikke til følge.

Tilbake til toppen