MR-2012-331: N.N. – Forbrukerombudet

Vedtak av

Klager: N.N.
Innklaget: Forbrukerombudet

Markedsrådets sammensetning:
1. Professor Tore Lunde
2. Lagdommer Randi Grøndalen
3. Spesialrådgiver Karl Johan Hallaråker
4. Daglig leder og generalsekretær Gunnar Buvik
5. Rektor Trond Blindheim
6. Advokat Signe Eriksen
7. Direktør Wenche Jacobsen
8. Advokat Thea Broch
9. Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder klage på Forbrukerombudets nedprioritering av klage på avtalevilkår hos Finn.no.  Klageren hevder at avtalevilkårene gjør det mulig for Finn.no å endre annonser på deres nettsider uten tillatelse fra annonsøren, dersom annonsøren har angitt feil postnummer i boligannonser.

Forbrukerombudet mottok 30.1.2012 klagen hvor overnevnte anførsel ble fremsatt.

Forbrukerombudet fant ikke å kunne ta saken opp til realitetsbehandling. Det ble i e-post av 6.2.2012 vist til ressurshensyn.

I e-post av 9.2.2012 ga klageren uttrykk for at han ikke aksepterte at saken ble nedprioritert hos Forbrukerombudet.

I e-post 16.2.2012 ba han om at saken ble oversendt til Markedsrådet for vurdering.

Saken ble oversendt til Markedsrådet den 6.3.2012.

2. Klagerens anførsler

Klageren hevder at Finn.no har altfor strenge regler når de ikke tillater at man legger ut en annonse under feil postnummer, dersom dette gir et mer riktig bilde av boligens plassering. Han mener det er for rigid at annonsene må legges ut under den kommunen eiendommen tilhører. Han reagerer videre på at Finn.no skal kunne endre postnummeret i annonsen uten hans tillatelse.

Klageren viser til at Finn.no nærmest har monopol, og at man derfor er tvunget til å tolerere deres vilkår når man skal selge en bolig. Av den grunn vil saken også være av betydning for flere forbrukere. For klageren har det stor betydning hvilken kommune boligen annonseres under, fordi interessen for en slik eiendom er svært ulik i de to aktuelle kommunene.

Klageren aksepterer ikke Forbrukerombudets nedprioritering av klagen.

3. Forbrukerombudets anførsler

Forbrukerombudet skal, ut fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at bestemmelsene i markedsføringsloven kap. 1 til 5, eller bestemmelser gitt i medhold av loven, overholdes, jf. markedsføringsloven § 34 første og andre ledd. Dette tilsynet skal føres ”ut fra hensynet til forbrukerne”, jf. § 34 andre ledd første punktum.

For å behandle saker på en mest mulig effektiv måte, er virksomheten hvert år organisert i en virksomhetsplan. Denne utarbeides på bakgrunn av henvendelser i det foregående år, samfunnsutviklingen for øvrig, og på grunnlag av hvilke områder de sterkeste forbrukerhensynene gjør seg gjeldende. I 2012 prioriterer Forbrukerombudet blant annet følgende emner: Finansielle tjenester, bolig, IKT, prismarkedsføring og særlig utfordringer for unge forbrukere.

Innenfor bolig arbeider ombudet i år blant annet særlig med kontraktsvilkårene i byggekontrakter, men andre boligsaker tas også opp der hensynet til forbrukerne tilsier det.

Arbeidet med de definerte satsingsområdene legger beslag på store ressurser. For å oppnå målet om mest mulig effektiv utnyttelse av ombudets ressurser, er det viktig at Forbrukerombudet i størst mulig grad holder seg til den planlagte virksomheten. Den aktuelle klagen har ikke så sterke forbrukerhensyn at Forbrukerombudet finner å kunne behandle den på bekostning av de prioriterte sakene.

Forbrukerombudet nedlegger slik påstand:
Klage over Forbrukerombudets nedprioritering av klage på Finn.no tas ikke til følge.

4. Markedsrådets bemerkninger

Forbrukerombudet skal, ut i fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at det ikke skjer markedsmisbruk i strid med markedsføringsloven kap. 1 – 5, eller bestemmelser gitt i medhold av denne loven, jf. mfl. § 34 første og andre ledd. Ordlyden ”ut fra hensynet til forbrukerne” tilsier at bestemmelsen gir Forbrukerombudet en vid skjønnsmessig adgang til å vurdere om det foreligger tilstrekkelige forbrukerinteresser til at saken bør realitetsbehandles, eller om man av prioriteringshensyn bør la saken ligge.

Markedsrådet har i alminnelighet lagt terskelen relativt høyt for å overprøve Forbrukerombudets avgjørelse om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at Forbrukerombudet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.

Markedsrådet er enig med Forbrukerombudet i at forbrukerhensynet ikke gjør seg sterkt nok gjeldende til at ombudet skal pålegges å realitetsbehandle denne saken nå, og viser til Forbrukerombudets anførsler.

Klagen har etter dette ikke ført frem.

Avgjørelsen er enstemmig.

Vedtak:
Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av klage på Finn.no tas ikke til følge.