MR-2012-190: N.N. – Forbrukerombudet

Vedtak av 14. februar 2012

Klager: N.N.
Innklaget: Forbrukerombudet

Markedsrådets sammensetning:
1. Professor Tore Lunde
2. Lagdommer Randi Grøndalen
3. Spesialrådgiver Karl Johan Hallaråker
4. Daglig leder og generalsekretær Gunnar Buvik
5. Rektor Trond Blindheim
6. Advokat Signe Eriksen
7. Direktør Wenche Jacobsen
8. Advokat Thea Broch
9. Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder klage fra N.N. på Forbrukerombudets nedprioritering av klage på levering av adressert reklame fra Brilleland, til tross for reservasjon i Reservasjonsregisteret og reservasjon direkte hos den næringsdrivende.

Forbrukerombudet mottok 4.10.2011 klage fra N.N. hvor overnevnte anførsel ble fremsatt. Forbrukerombudet mottok 12.12.2011 ny klage fra N.N. etter at han igjen hadde mottatt adressert reklame fra Brilleland. Han opplyste at han to ganger hadde tatt direkte kontakt med Brillelans for å reservere seg mot markedsføringshenvendelser, uten å bli hørt med det.

Forbrukerombudet fant ikke å kunne ta saken opp til realitetsbehandling. Det ble i e-post av 19.12.2011 vist til prioriteringshensyn.

I brev av 9.1.2012 ba klager om at saken ble sendt til Markedsrådet for vurdering.

Saken ble oversendt til Markedsrådet den 7.2.2012.

2. Klagerens anførsler

Klageren hevder at han, til tross for å ha reservert seg mot adressert reklame i Reservasjonsregisteret, gentatte ganger har mottatt slik reklame fra Brilleland. Han opplyser at han også flere ganger har tatt direkte kontakt med Brilleland for å reservere seg direkte, uten at selskapet har tatt imot hans reservasjon eller etterkommet hans ønske om reservasjon. Han mener at dette er brudd på markedsføringsloven § 13 første ledd og § 12 tredje ledd.

Klageren aksepterer ikke Forbrukerombudets nedprioritering av klagen.

3. Forbrukerombudets anførsler

Forbrukerombudet skal, ut fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at bestemmelsene i markedsføringsloven kap. 1 til 5, eller bestemmelser gitt i medhold av loven overholdes, jf. markedsføringsloven § 34 første og andre ledd. Dette tilsynet skal føres ”ut fra hensynet til forbrukerne”, jf. § 34 andre ledd første punktum.

På grunn av stor saksmengde er det nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som skal tas til realitetsbehandling hos Forbrukerombudet. For å behandle saker på en mest mulig effektiv måte, er virksomheten hvert år organisert i en virksomhetsplan. Innenfor de virksomhetsområder som finnes i denne planen, arbeider Forbrukerombudet for å få bredest mulig gjennomslag for ulike typer saker, for eksempel slik at en problemstilling som er av stor praktisk, økonomisk eller sikkerhetsmessig betydning for mange forbrukere tas opp med en hel bransje samtidig.

På bakgrunn av henvendelser Forbrukerombudet mottok i 2011 og samfunnsutviklingen for øvrig, vil hovedprioriteringene i 2012 blant annet være følgende emner: Finansielle tjenester, bolig, IKT, og unge voksne. Arbeidet med de definerte satsingsområdene legger beslag på store ressurser. For å oppnå målet om mest mulig effektiv saksbehandling, er det viktig for Forbrukerombudet i størst mulig grad å holde seg til den planlagte virksomheten. Det foretas konkrete vurderinger også i enkeltsaker. Forbrukerombudet har ikke ansett forbrukerhensynet i denne konkrete saken så stort at det tilsier en prioritering på bekostning av andre viktige saker.

Forbrukerombudet har i fjor og i år mottatt få henvendelser som gjelder adressert reklame, og det foreligger ikke sterke grunner til å fravike virksomhetsplanen for å prioritere denne saken. For øvrig har Brilleland informert om at de nå har slettet Ingvaldsen fra sine lister, samt tatt inn muligheten til å reservere seg direkte hos dem i sine markedsføringshenvendelser til forbrukere.

Forbrukerombudet nedlegger slik påstand:
Klage over Forbrukerombudets nedprioritering av klagene fra N.N. vedrørende levering av adressert reklame til tross for reservasjon fra Brilleland tas ikke til følge.

4. Markedsrådets bemerkninger

Forbrukerombudet skal, ut i fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at det ikke skjer markedsmisbruk i strid med markedsføringsloven kap. 1 – 5, eller bestemmelser gitt i medhold av denne loven, jf. mfl. § 34 første og andre ledd. Ordlyden ”ut fra hensynet til forbrukerne” tilsier at bestemmelsen gir Forbrukerombudet en vid skjønnsmessig adgang til å vurdere om det foreligger tilstrekkelige forbrukerinteresser til at saken bør realitetsbehandles, eller om man av prioriteringshensyn bør la saken ligge.

Markedsrådet har i alminnelighet lagt terskelen relativt høyt for å overprøve Forbrukerombudets avgjørelse om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at Forbrukerombudet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.

Markedsrådet er enig med Forbrukerombudet i at forbrukerhensynet ikke gjør seg sterkt nok gjeldende til at ombudet skal pålegges å realitetsbehandle denne saken nå, og viser til Forbrukerombudets anførsler.

Klagen har etter dette ikke ført frem.
Avgjørelsen er enstemmig.

Vedtak:
Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av klagene fra N.N. vedrørende levering av adressert reklame fra Brilleland, til tross for reservasjon, tas ikke til følge.