MR-2012-1311: N.N. – Forbrukerombudet

Vedtak av 13. november 2012

Klager: N.N.
Innklaget: Forbrukerombudet

Markedsrådets sammensetning:
1. Professor Tore Lunde
2. Lagdommer Randi Grøndalen
3. Spesialrådgiver Karl Johan Hallaråker
4. Daglig leder og generalsekretær Gunnar Buvik
5. Rektor Trond Blindheim
6. Advokat Signe Eriksen
7. Direktør Wenche Jacobsen
8. Advokat Thea Broch
9. Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder klage på Forbrukerombudets nedprioritering av klage på markedsføring og salg av kjøleskap beregnet på varmere klimasoner enn den norske.
Klageren hevder at forhandlere selger kjøleskap i Norge som krever 16 plussgrader i omgivelsestemperatur, uten å informere om dette i markedsføringen.

Forbrukerombudet mottok 1.10.2012 klagen hvor overnevnte anførsel ble fremsatt.

Forbrukerombudet fant ikke å kunne ta saken opp til realitetsbehandling. Det ble i brev av 3.10.2012 til klageren vist til ressurshensyn.

I e-post av 4.10.2012 ga klageren uttrykk for at han ønsket at Markedsrådet vurderte Forbrukerombudets nedprioritering av saken.

Saken ble oversendt til Markedsrådet den 1.11.2012.

2. Klagerens anførsler

Klageren anfører at forhandlere selger kjøleskap beregnet for varmere klimasoner enn den norske, uten at dette fremgår av markedsføringen. Klageren har vært i kontakt med flere produsenter som skal ha opplyst at kjøleskapene de selger i Norge krever 10 plussgrader i omgivelsestemperatur. Whirlpool skal ha opplyst at noen av deres kjøleskap må ha 16 plussgrader i omgivelsestemperatur. Ifølge klageren har Elkjøp i Tønsberg opplyst at alle kjøleskapene krever 16 plussgrader i omgivelsestemperatur, men at de kan brukes helt ned til 10 plussgrader. Klageren reagerer på at korrekt informasjon om klimasoner ikke fremgår av markedsføringen, og at han dermed har blitt lurt til å kjøpe et kjøleskap for feil klimasone.

Klageren aksepterer ikke Forbrukerombudets nedprioritering av klagen.

3. Forbrukerombudets anførsler

Forbrukerombudet skal, ut fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at bestemmelsene i markedsføringsloven kap. 1 til 5, eller bestemmelser gitt i medhold av loven, overholdes, jf. markedsføringsloven § 34 første og andre ledd. Dette tilsynet skal føres ”ut fra hensynet til forbrukerne”, jf. § 34 andre ledd første punktum.

På grunn av stor saksmengde er det nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som skal tas opp til realitetsbehandling hos Forbrukerombudet. For å behandle saker på en mest mulig effektiv måte, er virksomheten hvert år organisert i en virksomhetsplan. Denne utarbeides på bakgrunn av en analyse av på hvilke områder de sterkeste forbrukerhensynene gjør seg gjeldende, og er blant annet basert på henvendelser fra forbrukerne. I 2012 prioriterer Forbrukerombudet blant annet tilsyn med markedsføring og avtalevilkår for finansielle tjenester, bolig, IKT, prismarkedsføring og særlige utfordringer for unge forbrukere.

Arbeidet med de definerte satsingsområdene legger beslag på store ressurser. For å oppnå målet om mest mulig effektiv utnyttelse av ombudets ressurser, er det viktig at Forbrukerombudet i størst mulig grad holder seg til den planlagte virksomheten. Alle klager som ombudet mottar blir imidlertid vurdert for å avgjøre om de skal tas opp med innklagde.

Etter en nærmere vurdering av den aktuelle klagen, mener Forbrukerombudet at det ikke er sterke forbrukerhensyn som tilsier at klagen skal tas opp til realitetsbehandling.

Dersom det skulle være slik at klagerens opplysninger stemmer, antar Forbrukerombudet at problemstillingen saken reiser vil være av betydning for svært få forbrukere.

Forbrukerombudet nedlegger slik påstand:
Klage over Forbrukerombudets nedprioritering av klage fra Helge Tunheim vedrørende villedende opplysninger om klimasoner i markedsføring av kjøleskap tas ikke til følge.

4. Markedsrådets bemerkninger

Forbrukerombudet skal, ut i fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at det ikke skjer markedsmisbruk i strid med markedsføringsloven kap. 1 – 5, eller bestemmelser gitt i medhold av denne loven, jf. mfl. § 34 første og andre ledd. Ordlyden ”ut fra hensynet til forbrukerne” tilsier at bestemmelsen gir Forbrukerombudet en vid skjønnsmessig adgang til å vurdere om det foreligger tilstrekkelige forbrukerinteresser til at saken bør realitetsbehandles, eller om man av prioriteringshensyn bør la saken ligge.

Markedsrådet har i alminnelighet lagt terskelen relativt høyt for å overprøve Forbrukerombudets avgjørelse om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at Forbrukerombudet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.

Markedsrådet er enig med Forbrukerombudet i at forbrukerhensynet ikke gjør seg sterkt nok gjeldende til at ombudet skal pålegges å realitetsbehandle denne saken nå, og viser til Forbrukerombudets anførsler.

Klagen har etter dette ikke ført frem.

Avgjørelsen er enstemmig.

Vedtak:
Klage over Forbrukerombudets nedprioritering av klage fra N.N. vedrørende villedende opplysninger om klimasoner i markedsføring av kjøleskap tas ikke til følge.