MR-2012-1164: Volvat Medisinske Senter AS – Forbrukerombudet

Vedtak av 9.10.2012

Klager: Volvat Medisinske Senter AS, pb. 5280 Majorstuen, 0303 OSLO
Innklaget: Forbrukerombudet

Markedsrådets sammensetning:
1. Professor Tore Lunde
2. Lagdommer Randi Grøndalen
3. Spesialrådgiver Karl Johan Hallaråker
4. Daglig leder og generalsekretær Gunnar Buvik
5. Rektor Trond Blindheim
6. Advokat Signe Eriksen
7. Direktør Wenche Jacobsen
8. Advokat Thea Broch
9. Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder Forbrukerombudets nedprioritering av klage på Akademiklinikkens markedsføring av plastisk kirurgi.

Forbrukerombudet mottok 3.9.2012 klage fra Volvat Medisinske Senter AS på Akademiklinikkens helsides annonse i Aftenposten den 2.9.2012 hvor det blant annet sto: ”Plastikkirurgi og estetiske behandlinger i verdensklasse”, og ”Akademiklinikken er en av verdens ledende plastikkirurgiske klinikker”.

Forbrukerombudet fant ikke å kunne ta saken opp til realitetsbehandling. Det ble i brev av 6.9.2012 vist til ressurshensyn.

I brev av 19.9.2012 ba  klageren om at saken ble sendt til Markedsrådet for vurdering.

Saken ble oversendt til Markedsrådet den 1.10.2012.

2. Klagers anførsler

Klageren har ikke utdypet sin klage utover å referere til ovennevnte sitater i annonsen i Aftenposten den 2.9.2012.

3. Forbrukerombudets anførsler

Forbrukerombudet skal, ut fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at bestemmelsene i markedsføringsloven kapittel 1-5, eller bestemmelser gitt i medhold av loven, overholdes, jf. markedsføringsloven § 34 andre ledd første punktum.

På grunn av stor saksmengde er det nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som skal tas til realitetsbehandling hos Forbrukerombudet. For å behandle saker på en mest mulig effektiv måte, er virksomheten hvert år organisert i en virksomhetsplan. Denne utarbeides på bakgrunn av henvendelser i det foregående år, og på hvilke områder de sterkeste forbrukerhensynene gjør seg gjeldende. I 2012 prioriterer Forbrukerombudet blant annet tilsyn med markedsføring og avtalevilkår for finansielle tjenester, bolig, IKT, prismarkedsføring og særlig utfordringer for unge forbrukere.

Arbeidet med de definerte satsingsområdene legger beslag på store ressurser. For å oppnå en mest mulig effektiv utnyttelse av ombudets ressurser er det viktig for Forbrukerombudet i størst mulig grad å holde seg til den planlagte virksomheten. Alle klager som ombudet mottar blir imidlertid vurdert for å avgjøre om de skal tas opp med innklagde.

Etter en nærmere vurdering av den aktuelle klagen, er det Forbrukerombudets vurdering at det ikke er tilstrekkelig sterke forbrukerhensyn som tilsier at klagen tas opp til realitetsbehandling.

Forbrukerombudet nedlegger slik påstand:
Klage over Forbrukerombudets nedprioritering av klage på Akademiklinikken tas ikke til følge.

4. Markedsrådets bemerkninger

Forbrukerombudet skal, ut i fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at det ikke skjer markedsmisbruk i strid med markedsføringsloven kap. 1-5, eller bestemmelser gitt i medhold av denne loven, jf. mfl. § 34 første og andre ledd. Ordlyden ”ut fra hensynet til forbrukerne” tilsier at bestemmelsen gir Forbrukerombudet en vid skjønnsmessig adgang til å vurdere om det foreligger tilstrekkelige forbrukerinteresser til at saken bør realitetsbehandles, eller om man av prioriteringshensyn bør la saken ligge.

Markedsrådet har i alminnelighet lagt terskelen relativt høyt for å overprøve Forbrukerombudets avgjørelse om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at Forbrukerombudet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.

Markedsrådet er enig med Forbrukerombudet i at forbrukerhensynet ikke gjør seg sterkt nok gjeldende til at ombudet skal pålegges å realitetsbehandle denne saken nå, og viser til Forbrukerombudets anførsler.

Klagen har etter dette ikke ført frem.

Avgjørelsen er enstemmig.

Vedtak:
Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere klagen fra Volvat Medisinske Senter AS på Akademiklinikken tas ikke til følge.