MR-2012-1047: N.N. – Forbrukerombudet

Vedtak av 10.09.2012

Klager: N.N.
Innklaget: Forbrukerombudet

Markedsrådets sammensetning:
1. Professor Tore Lunde
2. Lagdommer Randi Grøndalen
3. Spesialrådgiver Karl Johan Hallaråker
4. Daglig leder og generalsekretær Gunnar Buvik
5. Rektor Trond Blindheim
6. Advokat Signe Eriksen
7. Direktør Wenche Jacobsen
8. Advokat Thea Broch
9. Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder klage på Forbrukerombudets nedprioritering av klage på legene Hexebergs lavkarboklubb. Klageren hevder at legene N.N og N.N markedsfører Lavkarboklubben i kraft av sine legeyrker, og at tjenestene som tilbys ikke er i samsvar med forventningene man kan ha til offentlig godkjente leger. Hun reagerer blant annet på urimelige og vanskelig tilgjengelige vilkår for medlemmer i klubben.

Forbrukerombudet mottok 27.5.2012 klagen hvor overnevnte anførsler ble fremsatt. Supplerende opplysninger til klagen ble fremsatt i e-post fra klageren 8.6.2012.

Forbrukerombudet fant ikke å kunne ta saken opp til realitetsbehandling. Det ble i brev av 22.6.2012 til klageren vist til ressurshensyn.

I e-post av 1.7.2012 ga klageren uttrykk for at hun ønsket at Markedsrådet vurderte Forbrukerombudets nedprioritering av saken. Forbrukerombudet mottok supplerende opplysninger til klagen i e-post fra klager den 4.7.2012.

Saken ble oversendt til Markedsrådet den 3.9.2012.

2. Klagerens anførsler

Klageren anfører blant annet at legene markedsfører Lavkarboklubben i kraft av sine legeyrker, og at tjenestene ikke er i samsvar med forventningene man kan ha til offentlig godkjente leger. Hun ber om at Markedsrådet vurderer om det kan anses som villedende markedsføring at legene Hexeberg påstår at lavkarbokosthold kan ha en positiv helsemessig effekt på 26 alvorlige lidelser. Klageren mener at Lavkarboklubben er mangelfullt kvaltitetssikret ved at den ledes av NN, som ikke har legefaglig kompetanse. Hun reagerer også på at klubbens regelverk ikke er tilgjengelig for medlemmer før etter at man har brukt penger på innmeldingsavgiften, og at hennes medlemskap i klubben ble avsluttet på feil grunnlag etter en meningsutveksling.

Klageren aksepterer ikke Forbrukerombudets nedprioritering av klagen.

3. Forbrukerombudets anførsler

Forbrukerombudet skal, ut fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at bestemmelsene i markedsføringsloven kap. 1 til 5, eller bestemmelser gitt i medhold av loven, overholdes, jf. markedsføringsloven § 34 første og andre ledd. Dette tilsynet skal føres ”ut fra hensynet til forbrukerne”, jf. § 34 andre ledd første punktum.

På grunn av stor saksmengde er det nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som skal tas opp til realitetsbehandling hos Forbrukerombudet. For å behandle saker på en mest mulig effektiv måte, er virksomheten hvert år organisert i en virksomhetsplan. Denne utarbeides på bakgrunn av en analyse av på hvilke områder de sterkeste forbrukerhensynene gjør seg gjeldende, og er blant annet basert på henvendelser fra forbrukerne. I 2012 prioriterer Forbrukerombudet blant annet tilsyn med markedsføring og avtalevilkår for finansielle tjenester, bolig, IKT, prismarkedsføring og særlige utfordringer for unge forbrukere.

Arbeidet med de definerte satsingsområdene legger beslag på store ressurser. For å oppnå målet om mest mulig effektiv utnyttelse av ombudets ressurser, er det viktig at Forbrukerombudet i størst mulig grad holder seg til den planlagte virksomheten. Alle klager som ombudet mottar blir imidlertid vurdert for å avgjøre om de skal tas opp med innklagde. Den aktuelle klagen har ikke så sterke forbrukerhensyn at Forbrukerombudet finner å kunne behandle den på bekostning av de prioriterte sakene.

For øvrig vil de deler av klagen som gjelder de aktuelle legenes utøvelse av legeyrket og det som klager benevner som klandreverdig og uforsvarlig opptreden fra legene, oversendes Statens helsetilsyn til orientering og eventuell videre oppfølging.

Forbrukerombudet nedlegger slik påstand:
Klage over Forbrukerombudets nedprioritering av klage på legene Hexebergs lavkarboklubb tas ikke til følge.

4. Markedsrådets bemerkninger

Forbrukerombudet skal, ut i fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at det ikke skjer markedsmisbruk i strid med markedsføringsloven kap. 1 – 5, eller bestemmelser gitt i medhold av denne loven, jf. mfl. § 34 første og andre ledd. Ordlyden ”ut fra hensynet til forbrukerne” tilsier at bestemmelsen gir Forbrukerombudet en vid skjønnsmessig adgang til å vurdere om det foreligger tilstrekkelige forbrukerinteresser til at saken bør realitetsbehandles, eller om man av prioriteringshensyn bør la saken ligge.

Markedsrådet har i alminnelighet lagt terskelen relativt høyt for å overprøve Forbrukerombudets avgjørelse om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at Forbrukerombudet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.

Markedsrådet er enig med Forbrukerombudet i at forbrukerhensynet ikke gjør seg sterkt nok gjeldende til at ombudet skal pålegges å realitetsbehandle denne saken nå, og viser til Forbrukerombudets anførsler.

Klagen har etter dette ikke ført frem.

Avgjørelsen er enstemmig.

Vedtak:

Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av klage på legene Hexebergs lavkarboklubb tas ikke til følge.