MR-2011-858: N.N. – Forbrukerombudet

Saken gjelder Forbrukerombudets nedprioritering av klage på Tine, Freia og Priors markedsføring av dyrevelferd.

Vedtak av 5. august 2011

Klager: N.N.
Innklaget: Forbrukerombudet, pb. 4597 Nydalen, 0404 OSLO

Markedsrådets sammensetning:
1. Professor Tore Lunde
2. Lagdommer Randi Grøndalen
3. Spesialrådgiver Karl Johan Hallaråker
4. Daglig leder og generalsekretær Gunnar Buvik
5. Rektor Trond Blindheim
6. Advokat Signe Eriksen
7. Direktør Wenche Jacobsen
8. Advokat Rune Erstad
9. Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder Forbrukerombudets nedprioritering av klage på Tine, Freia og Priors markedsføring av dyrevelferd.

Forbrukerombudet mottok 20.3.2011 klage fra N.N. på fire reklamer som gjelder markedsføring av melk- og eggprodukter. Reklamene fokuserer etter klagers mening på dyrevelferd i produksjonen.

De fire reklamene som er innklagd er to reklamer fra Tine, en reklame for Kvikklunsj fra Freia og reklameteksten ”12 egg fra morgenfriske høner” på enkelte av Priors eggprodukter. Når det gjelder Tines markedsføring, gjeldere en av reklamene som klager tar opp reklamefilmen ”snakkende kuer” som tidligere har blitt nedprioritert av Forbrukerombudet, en beslutning som ble opprettholdt av Markedsrådet i MR sak 10/1176.

Forbrukerombudet fant ikke å kunne ta saken opp til realitetsbehandling. Det ble i brev av 14.4.2011 i hovedsak vist til prioriteringshensyn.

I brev av 10.5.2011 ba klager om at saken ble sendt til Markedsrådet for vurdering av prioriteringsspørsmålet.

Saken ble oversendt Markedsrådet ved ekspedisjon av 19.7.2011.

2. Klagers anførsler

Klager hevder at de aktuelle reklamene rammes av forbudet mot villedende markedsføring i § 7, jf. § 6. Det anføres at reklamene gir et misvisende bilde av norsk melk- og eggproduksjon, og at dyrene som hovedregel går på fritt beite bare en kort tid av året. Når det gjelder Priors reklame spsifikt, viser klager til at begrepet ”morgenfrisk” er misvisende, tatt i betraktning de forhold norske verpehøner lever under.

Klager hevder at sterke forbrukerhensyn gjør seg gjeldende i denne saken, og at det ikke vil være spesielt ressurskrevende for Forbrukerombudet å ta saken opp, fordi dokumentasjon på at melk- og eggproduksjon ikke fungerer slik det fremstilles i reklamene er lett tilgjengelig. Klager mener det er viktig å gripe inn mot markedsføring som gir et misvisende bilde av norsk landbruk, slik at forbrukerne får et korrekt bilde av hvordan dyrene egentlig har det.

Klager aksepterer ikke Forbrukerombudets nedprioritering av klagen.

3. Forbrukerombudets anførsler

Forbrukerombudet skal, ut fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at bestemmelsene i markedsføringslovens kapittel 1 – 5, eller bestemmelser gitt i medhold av denne loven, overholdes, jf. markedsføringsloven (mfl.) § 34 første og andre ledd. Dette tilsynet skal føres ”ut fra hensynet til forbrukerne”, jf. § 34 andre ledd første punktum.

På grunn av stor saksmengde er det nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som skal tas til realitetsbehandling hos Forbrukerombudet. For å behandle saker på en mest mulig effektiv måte, er virksomheten hvert år organisert i en virksomhetsplan. Innenfor de virksomhetsområder som finnes i denne planen, arbeider Forbrukerombudet for å få bredest mulig gjennomslag for ulike typer saker, for eksempel slik at en problemstilling som er av stor praktisk, økonomisk eller sikkerhetsmessig betydning for mange forbrukere, tas opp med en hel bransje samtidig.

I virksomhetsplanen for 2011 er en rekke større satsingsområder definert, blant annet finansielle tjenester, bolig, IKT, prismarkedsføring og særlige utfordringer for unde forbrukere. Arbeidet med de definerte satsingsområdene legger beslag på store ressurser. For å oppnå målet om mest mulig effektiv saksbehandling, er det viktig for Forbrukerombudet i størst mulig grad å holde seg til den planlagte virksomheten. Det foretas konkrete vurderinger også i enkeltsaker.

Forbrukerombudet har ikke ansett forbrukerhensynet i denne konkrete saken så stort at det tilsier en prioritering på bekostning av andre viktige saker. Slik Forbrukerombudet forstår de problemstillinger klager peker på, synes markedsføringselementet noe underordnet. Det er etter ombudets syn mer naturlig for klager å se hen til dyrevernlovgivningen hva gjelder dyrevelferdsproblematikken, som er kjernen i saken.

Forbrukerombudet nedlegger slik påstand:
Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere lovligheten av TINEs, Freias og Priors markedsføring tas ikke til følge.

4. Markedsrådets bemerkninger

Forbrukerombudet skal, ut i fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at det ikke skjer markedsmisbruk i strid med markedsføringsloven kap. 1 – 5, eller bestemmelser gitt i medhold av denne loven, jf. mfl. § 34 første og andre ledd. Ordlyden ”ut fra hensynet til forbrukerne” tilsier at bestemmelsen gir Forbrukerombudet en vid skjønnsmessig adgang til å vurdere om det foreligger tilstrekkelige forbrukerinteresser til at saken bør realitetsbehandles, eller om man av prioriteringshensyn bør la saken ligge.

Markedsrådet har i alminnelighet lagt terskelen relativt høyt for å overprøve Forbrukerombudets avgjørelse om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at Forbrukerombudet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.

Markedsrådet er enig med Forbrukerombudet i at forbrukerhensynet ikke gjør seg sterkt nok gjeldende til at ombudet skal pålegges å realitetsbehandle denne saken nå, og viser til Forbrukerombudets anførsler.

Klagen har etter dette ikke ført frem.

Avgjørelsen er enstemmig.

Vedtak:
Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere lovligheten av TINEs, Freias og Priors markedsføring tas ikke til følge.

Tilbake til toppen