MR-2011-590: N.N. – Forbrukerombudet

Vedtak av 14. juni 2011

Klager: N.N.
Innklaget: Forbrukerombudet

Markedsrådets sammensetning:
1. Professor Tore Lunde
2. Lagdommer Randi Grøndalen
3. Spesialrådgiver Karl Johan Hallaråker
4. Daglig leder og generalsekretær Gunnar Buvik
5. Rektor Trond Blindheim
6. Advokat Signe Eriksen
7. Direktør Wenche Jacobsen
8. Advokat Rune Erstad
9. Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder Forbrukerombudets nedprioritering av klage på Renaults markedsføring av Megane. Klager mener at annonsen for Renault Megane i Dagbladet, Dagsavisen og på Renault sine hjemmesider må anses som kjønnsdiskriminerende markedsføring. I annonsen heter det: ”Det er med biler som med menn. De må ha god karakter, være godt utstyrt og til å stole på”.

Forbrukerombudet mottok klage per e-post fra N.N. på ovennevnte den 23.3.2011.

Forbrukerombudet fant ikke å kunne ta saken opp til realitetsbehandling. Det ble i e-post av 6.5.2011 i hovedsak vist til prioriteringshensyn.

I e-post fra N.N. 9.5.2011 ba han om at saken ble sendt til Markedsrådet for vurdering.

Saken ble oversendt til Markedsrådet den 27.5.2011.

2. Klagers anførsler

Klager anfører at annonsen er kjønnsdiskriminerende, og at det må kunne forventes at mannskroppen har samme vern mot latterliggjøring som kvinnekroppen. Han påpeker at penisstørrelsen for mange menn er kompleksfylt og vanskelig, og at det derfor er grunnlag for å slå ned på annonsen. Han anfører at ”en omvendt situasjon, der produkter forsøkes solgt på bekostning av kvinnekroppen, for eksempel med respektløse hentydninger til brysters størrelse eller kjønnsorganets beskaffenhet, er heldigvis utenkelig i dag”.

Klager aksepterer ikke at Forbrukerombudet nedprioriterer klagen.

3. Forbrukerombudets anførsler

Forbrukerombudet skal, ut fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at bestemmelsene i markedsføringsloven kapittel 1-5, eller bestemmelser gitt i medhold av loven, overholdes, jf. markedsføringsloven § 34 første og andre ledd. Dette tilsynet skal føres ”ut fra hensynet til forbrukerne”, jf. § 34 andre ledd første punktum. I relasjon til mfl. § 2 andre ledd skal tilsynet skje ”ut fra hensynet til likestilling mellom kjønnene, særlig med vekt på hvordan kvinner fremstilles”, jf. mfl. § 34 andre ledd andre punktum.

På grunn av stor saksmengde er det nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som skal tas til realitetsbehandling hos Forbrukerombudet. For å behandle saker på en mest mulig effektiv måte, er virksomheten hvert år organisert i en virksomhetsplan. Innenfor de virksomhetsområder som finnes i denne planen, arbeider Forbrukerombudet for å få bredest mulig gjennomslag for ulike typer saker, for eksempel slik at en problemstilling som er av stor praktisk, økonomisk eller sikkerhetsmessig betydning for mange forbrukere, tas opp med en hel bransje samtidig.

På bakgrunn av henvendelser som Forbrukerombudet mottok i 2010 og samfunnsutviklingen for øvrig, vil hovedprioriteringene i 2011 blant annet være følgende emner: finansielle tjenester, bolig, IKT, prismarkedsføring og særlig utfordringer for unge forbrukere.

Arbeidet med de definerte satsingsområdene legger beslag på store ressurser. For å oppnå målet om mest mulig effektiv saksbehandling, er det viktig for Forbrukerombudet i størst mulig grad å holde seg til den planlagte virksomheten. Likevel vurderes hver enkelt klage konkret.

Det vil være de mest klare og synlige bruddene på § 2 andre ledd som eventuelt vil bli tatt opp til behandling. Annonsen fra Renault er etter Forbrukerombudets umiddelbare inntrykk ikke noe klart brudd på mfl. § 2 andre ledd, og Forbrukerombudet har ikke ansett forbrukerhensynet i denne konkrete saken så stort at det tilsier en prioritering på bekostning av andre viktige saker.

Forbrukerombudet nedlegger slik påstand:
Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av mulig kjønnsdiskriminerende markedsføring av Renault Megane tas ikke til følge.

4. Markedsrådets bemerkninger

Forbrukerombudet skal, ut i fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at det ikke skjer markedsmisbruk i strid med markedsføringsloven kap. 1 – 5, eller bestemmelser gitt i medhold av denne loven, jf. mfl. § 34 første og andre ledd. Ordlyden ”ut fra hensynet til forbrukerne” tilsier at bestemmelsen gir Forbrukerombudet en vid skjønnsmessig adgang til å vurdere om det foreligger tilstrekkelige forbrukerinteresser til at saken bør realitetsbehandles, eller om man av prioriteringshensyn bør la saken ligge.

Markedsrådet har i alminnelighet lagt terskelen relativt høyt for å overprøve Forbrukerombudets avgjørelse om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at Forbrukerombudet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.

Markedsrådet er enig med Forbrukerombudet i at forbrukerhensynet ikke gjør seg sterkt nok gjeldende til at ombudet skal pålegges å realitetsbehandle denne saken nå, og viser til Forbrukerombudets anførsler.

Klagen har etter dette ikke ført frem.

Avgjørelsen er enstemmig.