MR-2011-347: N.N. – Forbrukerombudet

Vedtak av 14. april 2011

Klager: N.N.
Innklaget: Forbrukerombudet

Markedsrådets sammensetning:
1. Professor Tore Lunde
2. Lagdommer Randi Grøndalen
3. Spesialrådgiver Karl Johan Hallaråker
4. Daglig leder og generalsekretær Gunnar Buvik
5. Rektor Trond Blindheim
6. Advokat Signe Eriksen
7. Direktør Wenche Jacobsen
8. Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder Forbrukerombudets nedprioritering av klage på TB Fitness AS sine avtalevilkår. Klager mener at selskapets nye avtalevilkår om å samtykke til deltakelse i antidopingskonseptet ”Rent Senter” er et urimelig avtalevilkår.

Forbrukerombudet mottok 27.12.2010 klage fra N.N. på ovennevnte.

Forbrukerombudet fant ikke å kunne ta saken opp til realitetsbehandling. Det ble i brev av 14.1.2011 i hovedsak vist til prioriteringshensyn.

I brev datert 1.1.2011 (antas å være 1.2.2011) ba klager om at saken ble sendt til Markedsrådet for vurdering.

Saken ble oversendt til Markedsrådet den 30.3.2011.

2. Klagers anførsler

Klager anfører at TB Fitness sitt nye avtalevilkår om å samtykke til deltakelse i antidopingskonseptet ”Rent Senter” er et urimelig avtalevilkår. Klager viser til MR-sak 26/00 hvor Markedsrådet tok stilling til et lignende avtalevilkår og vurderte dette som urimelig. Det vises også til Datatilsynets varsel om vedtak 25. mai 2010 og endelig vedtak 17. desember 2010, hvor TB Fitness pålegges å bringe bruken av vilkår om deltakelse i antidopingprogrammet til opphør.

Klager reagerer også på at nektelse av å samtykke fører til et redusert treningstilbud uten økonomisk kompensasjon. Dette strider mot Antidoping Norges uttalelser om at nektelse av å samtykke ikke skal få innvirkning på medlemskapet.

Klager anfører at behovet for personlig integritet er like stort som for elleve år siden, samt at behovet for personvern er økende. Argumentene mot dopingtesting som foreslå ved Markedsrådets avgjørelse i 2000 er derfor fortsatt like aktuelle.

Klager finner det overraskende at Forbrukerombudet velger å arbeide aktivt for ny lovregulering slik at dopingtesting ikke lenger anses som brudd på forbrukers rettigheter, fremfor å beskytte forbrukeres rettigheter ut fra gjeldende regelverk. Klager ønsker at saken vurderes ut fra gjeldende regelverk, og ikke etter hvordan regelverket bør være.

Klager aksepterer ikke at Forbrukerombudet nedprioriterer klagen.

3. Forbrukerombudets anførsler

På grunn av stor saksmengde er det nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som skal tas til realitetsbehandling hos Forbrukerombudet. For å behandle saker på en mest mulig effektiv måte, er virksomheten hvert år organisert i en virksomhetsplan.

Virksomhetsplanen utarbeides på bakgrunn av henvendelser det foregående år, samfunnutviklingen for øvrig, og på bakgrunn av hvilke områder de sterkeste forbrukerhensynene gjør seg gjeldende. I 2011 vil følgende områder bli prioritert: Finansielle tjenester, bolig, IKT, prismarkedsføring og særlige utfordringer for unge forbrukere.

Innenfor de virksomhetsområder som finnes i denne planen, arbeider Forbrukerombudet for å få bredest mulig gjennomslag for ulike typer saker. En problemstilling som er av stor praktisk, økonomisk eller sikkerhetsmessig betydning for mange forbrukere kan for eksempel tas opp med en hel bransje samtidig. Likevel vurderes hver enkelt klage konkret.

Arbeidet med de definerte satsningsområdene legger beslag på store ressurser. For å oppnå målet om mest mulig effektiv saksbehandling, er det viktig for Forbrukerombudet i størst mulig grad å holde seg til den planlagte virksomheten.

Det er også flere grunner til at Forbrukerombudet velger å ikke behandle denne saken nå. Siden avgjørelsen i MR-sak 26/00 har dopingbruken økt betraktelig. Avgjørelsen er etter Forbrukerombudets vurdering nødvendigvis ikke like treffende for dagens situasjon. Doping som samfunnsproblem har fått økt oppmerksomhet på Stortinget den siste tiden. I interpellasjon 18. januar 2011 uttrykte helseminister Anne-Grethe Strøm Erichsen bekymring for ungdoms holdning til og bruk av anabole androgene steroider. Hun hevder at årsakene til dopingfenomenet er sammensatte og at utfordringene må møtes med ulike typer virkemidler. Da doping har flere likhetstrekk med bruk av andre rusmidler, vil Strøm-Erichsen sørge for at doping blir grundigere behandlet i stortingsmeldingen om rusmiddelpolitikken som regjeringen legger frem i løpet av året.

Antidoping Norge ble i februar i år tildelt 1,1 millioner kroner fra Helsedirektoratet for å forebygge bruk av doping blant unge nordmenn. Det er nær en tredobling fra året før og Antidoping Norge tar dette som et tydelig signal om at myndighetene ønsker å styrke satsingen mot doping i ungdomsmiljøer.

Videre har Datatilsynet fattet vedtak om pålegg på bakgrunn av kontroll utført hos TB Fitness AS – avdeling Sprek og Blid – Åsane i mai i fjor. I vedtakets punkt 1 gis det pålegg om at TB Fitness sin bruk av vilkår i medlemsavtaler om deltakelse i antidopingprogrammet må bringes til opphør. Effektueringen av vedtakets punkt 1 er stilt i bero i påvente av Antidoping Norge sitt arbeid med å revidere gjeldende retningslinjer som følge av Datatilsynets kontroller våren 2010. Det er således påregnelig at det snart vil komme endringer i Antidoping Norges retningslinjer.

Det er Forbrukerombudets oppfatning at problemstillingene som er reist i Datatilsynets vedtak på en formålstjenlig måte vil løses ut fra personvernhensyn. I tillegg er det etter Forbrukerombudets vurdering mest hensiktsmessig å arbeide for helhetlige løsninger som på en god måte kan ivareta samfunnets interesse i et effektivt antidopingarbeid uten at dette går på bekostning av den enkeltes behov for personlig integritet. Forbrukerombudet anser lovgivning som best egnet til å balansere slike kryssende hensyn.

På bakgrunn av det ovennevnte anses det ikke hensiktsmessig at Forbrukerombudet realitetsbehandler klagen på bekostning av andre viktige saker.

Forbrukerombudet nedlegger slik påstand:
Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av klage på TB Fitness AS sine avtalevilkår tas ikke til følge.

4. Markedsrådets bemerkninger

Forbrukerombudet skal, ut i fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at det ikke skjer markedsmisbruk i strid med markedsføringsloven kap. 1 – 5, eller bestemmelser gitt i medhold av denne loven, jf. mfl. § 34 første og andre ledd. Ordlyden ”ut fra hensynet til forbrukerne” tilsier at bestemmelsen gir Forbrukerombudet en vid skjønnsmessig adgang til å vurdere om det foreligger tilstrekkelige forbrukerinteresser til at saken bør realitetsbehandles, eller om man av prioriteringshensyn bør la saken ligge.

Markedsrådet har i alminnelighet lagt terskelen relativt høyt for å overprøve Forbrukerombudets avgjørelse om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at Forbrukerombudet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.

Markedsrådet har imidlertid i denne saken funnet grunnlag for å måtte pålegge Forbrukerombudet å behandle klagen.

Markedsrådet viser til tidligere MR-sak 00/26, hvor det ble slått fast at det var urimelig og i strid med markedsføringsloven at et privat treningsstudio i standardkontrakten for medlemsskap betinget seg at medlemmet skulle la seg dopingteste når treningssenteret ba om det. Markedsrådet påpekte at vilkåret var ensidig satt av treningsstudioet, og at medlemmet ikke hadde mulighet til å reservere seg mot dette. Markedsrådet mente at det måtte settes som krav at medlemmet måtte samtykke i hvert enkelt tilfelle når spørsmålet om dopingtesting ble aktuelt. Markedsrådet la også vekt på at treningsenterets eventuelle registrering av personer som hadde avlagt positiv dopingtest, eller som nektet å la seg teste, syntes å være i strid med personregisterloven.

Markedsrådet er fortsatt av den oppfatning at avkreving av urinprøve er et vesentlig inngrep i den personlige integritet. For at offentlige myndigheter skal kunne kreve slike tester kreves det lovhjemmel. Dersom private skal kunne kreve slike tester, må det stilles klare krav om uavhengig og fritt samtykke fra den det gjelder. I MR-sak 00/26 uttalte Markedsrådet at et generelt forhåndssamtykke ikke var godt nok, og at det måtte kreves samtykke i hvert enkelt tilfelle.

Markedsrådet står fortsatt ved de betraktninger og vurderinger som ble gjort i vedtaket fra 2000.

Den aktuelle saken har mange likhetstrekk med saken fra 2000. Hovedforskjellen synes å være at medlemskap hos TB Fitness AS kan opprettholdes selv om man ikke er villig til å delta i antidopingkonseptet ”Rent Senter”, men at treningstilbudet da reduseres.

Det faktum at saken reiser spørsmål om TB Fitness AS sine avtalevilkår er å anse som vesentlige inngrep i den personlige integritet til medlemmene, tilsier en realitetsbehandling av saken. Forbrukerhensynet gjør seg så sterkt gjeldende at ombudet må pålegges å realitetsbehandle denne saken nå.

Markedsrådet understreker at det i denne vurderingen ikke er tatt stilling til realiteten i saken.
Klagen har etter dette ført frem.
Avgjørelsen er enstemmig.

Vedtak:
Forbrukerombudet pålegges å realitetsbehandle saken nå.