MR-2011-275: Norsk Hamsterforening – Forbrukerombudet

Vedtak av 14. mars 2011

Klager: Norsk Hamsterforening, Holter Terrasse 31, 1440 DRØBAK
Innklaget: Forbrukerombudet, pb. 4597 Nydalen, 0404 OSLO

Markedsrådets sammensetning:
1. Professor Tore Lunde
2. Lagdommer Randi Grøndalen
3. Spesialrådgiver Karl Johan Hallaråker
4. Daglig leder og generalsekretær Gunnar Buvik
5. Rektor Trond Blindheim
6. Advokat Signe Eriksen
7. Direktør Wenche Jacobsen
8. Advokat Thea Broch
9. Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder Forbrukerombudets nedprioritering av klage på markedsføring av hamstervatt.  Klager mener at markedsføringen fra importører og leverandører av hamstervattprodukter både er villedende og mangler risikomerking, og derfor i strid med markedsføringsloven.

Forbrukerombudet mottok 11.1.2011 klage fra Norsk Hamsterforening v/Lene Steiro vedrørende markedsføringen for produktgruppen hamstervatt.

Forbrukerombudet fant ikke å kunne ta saken opp til realitetsbehandling. Det ble i brev av 18.1.2011 i hovedsak vist til prioriteringshensyn.

I brev av 1.2.2011 ba klager om at saken ble sendt til Markedsrådet for vurdering.

Saken ble oversendt til Markedsrådet den 4.3.2011.

2. Klagers anførsler

Klager reagerer på at importører og leverandører av hamstervattprodukter ikke opplyser om risikoen for skader på sine forpakninger. Klager hevder å kunne dokumentere en uforholdsmessig stor risiko for dyrene ved bruk av produktene, blant annet ved støtteerklæringer fra veterinærer og historier fra hamstereiere. I tillegg villedes det med feilaktige opplysninger om sikkerhet, eller insinuasjoner om trygghet, basert på naturlige råvarer. Det henvises til at flertallet at hamstereiere er barn, og at det derfor må legges vekt på barns lettpåvirkelighet. Klager antar at produkter til dyr aldri vil omfattes av Forbrukerombudets virksomhetsplan, og at det derfor må gjøres et unntak fra denne, slik at saken kan realitetsbehandles.

Klager aksepterer ikke at Forbrukerombudet nedprioriterer klagen.

3. Forbrukerombudets anførsler

På grunn av stor saksmengde er det nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som skal tas til realitetsbehandling hos Forbrukerombudet. For å behandle saker på en mest mulig effektiv måte, er virksomheten hvert år organisert i en virksomhetsplan.

Virksomhetsplanen utarbeides på bakgrunn av henvendelser det foregående år, samfunnutviklingen for øvrig, og på bakgrunn av hvilke områder de sterkeste forbrukerhensynene gjør seg gjeldende. I 2011 vil følgende områder bli prioritert: Finansielle tjenester, bolig, IKT, prismarkedsføring og særlige utfordringer for unge forbrukere.

Innenfor de virksomhetsområder som finnes i denne planen, arbeider Forbrukerombudet for å få bredest mulig gjennomslag for ulike typer saker. En problemstilling som er av stor praktisk, økonomisk eller sikkerhetsmessig betydning for mange forbrukere kan for eksempel tas opp med en hel bransje samtidig. Likevel vurderes hver enkelt klage konkret.

Arbeidet med de definerte satsningsområdene legger beslag på store ressurser. For å oppnå målet om mest mulig effektiv saksbehandling, er det viktig for Forbrukerombudet i størst mulig grad å holde seg til den planlagte virksomheten.

Forbrukerombudet skal, ut fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at næringsdrivendes markedsføring er i samsvar med markedsføringsloven. I denne saken er andre hensyn enn forbrukerhensyn trukket frem som de mest sentrale. Forbrukerombudet anser at klagen faller utenfor kjerneområdet av hva Forbrukerombudet skal føre tilsyn med.

Forbrukerombudet har ikke mottatt andre klager vedrørende dette forholdet, men vil understreke at dersom det innkommer flere klager om samme forhold, vil det bli foretatt en konkret vurdering på ny.

Forbrukerombudet har ikke ansett at forbrukerhensynet i denne konkrete saken er så stort at det tilsier en prioritering på bekostning av andre viktige saker.

Forbrukerombudet nedlegger slik påstand:
Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av klage på merkedsføring av hamstervatt tas ikke til følge.

4. Markedsrådets bemerkninger

Forbrukerombudet skal, ut i fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at det ikke skjer markedsmisbruk i strid med markedsføringsloven kap. 1 – 5, eller bestemmelser gitt i medhold av denne loven, jf. mfl. § 34 første og andre ledd. Ordlyden ”ut fra hensynet til forbrukerne” tilsier at bestemmelsen gir Forbrukerombudet en vid skjønnsmessig adgang til å vurdere om det foreligger tilstrekkelige forbrukerinteresser til at saken bør realitetsbehandles, eller om man av prioriteringshensyn bør la saken ligge.

Markedsrådet har i alminnelighet lagt terskelen relativt høyt for å overprøve Forbrukerombudets avgjørelse om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at Forbrukerombudet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.

Markedsrådet er enig med Forbrukerombudet i at forbrukerhensynet ikke gjør seg sterkt nok gjeldende til at ombudet skal pålegges å realitetsbehandle denne saken nå, og viser til Forbrukerombudets anførsler.

Klagen har etter dette ikke ført frem.
Avgjørelsen er enstemmig.

Vedtak:
Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere klagen fra Norsk Hamsterforening vedrørende markedsføring av hamstervatt tas ikke til følge.