MR-2011-1447: Lier kommune v/kommuneoverlegen – Forbrukerombudet

Saken gjelder Forbrukerombudets nedprioritering av klage på bruk av villedende tittel i markedsføring av alternativ behandling.

Vedtak av 19.1.2012

Klager: Lier kommune v/kommuneoverlege Kristian Sandbukt, pb. 205, 3401 LIER
Innklaget: Forbrukerombudet

Markedsrådets sammensetning:
1. Professor Tore Lunde
2. Lagdommer Randi Grøndalen
3. Spesialrådgiver Karl Johan Hallaråker
4. Daglig leder og generalsekretær Gunnar Buvik
5. Rektor Trond Blindheim
6. Advokat Signe Eriksen
7. Direktør Wenche Jacobsen
8. Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud
9. Advokat Rune Erstad

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder Forbrukerombudets nedprioritering av klage på bruk av villedende tittel i markedsføring av alternativ behandling. Klager mener at healer Tom Olsens bruk av tittelen ”Reg. off. godkjent HEALER MDNH” i sin markedsføring av alternativ behandling er villedende, og i strid med forskrift om markedsføring av alternativ behandling av sykdom.

Forbrukerombudet mottok 8.9.2011 klage fra kommunelege Kristian Sandbukt på ovennevnte.

Forbrukerombudet fant ikke å kunne ta saken opp til realitetsbehandling. Det ble i brev av 29.9.2011 i hovedsak vist til prioriteringshensyn.

I brev datert 30.9.2011 ba klager om at saken ble sendt til Markedsrådet for vurdering.

Saken ble oversendt til Markedsrådet den 21.12.2011.

2. Klagerens anførsler

Klager mener at healer Tom Olsens bruk av tittelen ”Reg. off. godkjent HEALER MDNH” i teksten i vinduet til sin virksomhet og i teksten på hans visittkort er villedende, og i strid med forskrift om markedsføring av alternativ behandling av sykdom. Han opplyser at han har mottatt flere klager fra personer som har reagert på denne markedsføringen.

Klager opplyser at utøvere av alternativ behandling kan – på frivillig basis – registrere seg i et offentlig register, som administreres av Brønnøysundregistrene. Forutsetningen er blant annet medlemsskap i en organisasjon som er godkjent av Helsedirektoratet. Helsedirektoratet behandler søknader om godkjenning av utøverinstitusjoner. Godkjenning betyr ikke at direktoratet går god for den enkelte registrerte utøvers behandlingstilbud, jf. punkt 1.2.1 i Sosial- og helsedirektoratets rundskriv IS-10/2006. Godkjenning sier heller ikke noe om effekten av alternative behandlingsmetoder eller -systemer, jf. samme punkt. Godkjenning og registrering innebærer ingen faglig eller kvalitetsmessig vurdering av behandlingsformer eller utøvere, jf. punkt 1.1 i nevnte rundskriv. Videre skriver direktoratet at ”… utøvere av alternativ behandling ikke kan benytte titler som villeder brukere til å anta at utøveren (også) er autorisert helsepersonell”, jf. punkt 3.2.5.

Klageren er av den oppfatning at Olsens markedsføring av seg selv som ”Reg. off. godkjent HEALER MDNH” er egnet til å skape et inntrykk av at hans virksomhet som healer er offentlig godkjent, og som sådan bærer et slags ”kvalitetsstempel”. Dette medfører ikke riktighet, jf. nevnte rundskriv fra Helsedirektoratet og Lov om alternativ behandling av sykdom mv. med tilhørende forskrift om markedsføring.

Klager aksepterer ikke at Forbrukerombudet nedprioriterer klagen, og mener det vil være et uheldig signal overfor andre utøvere av alternativ behandling dersom slike åpenbare regelbrudd ikke blir tatt opp til vurdering.

3. Forbrukerombudets anførsler

På grunn av stor saksmengde er det nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som skal tas til realitetsbehandling hos Forbrukerombudet. For å behandle saker på en mest mulig effektiv måte, er virksomheten hvert år organisert i en virksomhetsplan.

Innenfor de virksomhetsområder som finnes i denne planen, arbeider Forbrukerombudet for å få bredest mulig gjennomslag for ulike typer saker, for eksempel slik at en problemstilling som er av stor praktisk, økonomisk eller sikkerhetsmessig betydning for mange forbrukere kan for eksempel tas opp med en hel bransje samtidig.

I virksomhetsplanen for 2011 er en rekke større satsningsområdet definert: Finansielle tjenester, bolig, IKT, prismarkedsføring og særlige utfordringer for unge forbrukere.

Arbeidet med de definerte satsningsområdene legger beslag på store ressurser. For å oppnå målet om mest mulig effektiv saksbehandling, er det viktig for Forbrukerombudet i størst mulig grad å holde seg til den planlagte virksomheten. Det påpekes at hver enkelt klage likevel vurderes konkret.

Forbrukerombudet har ikke ansett at forbrukerhensynet i denne konkrete saken så stort at det tilsier en prioritering på bekostning av andre viktige saker. Dette skyldes blant annet at de aktuelle markedsføringskanalene i saken – henholdsvis en plakat i vinduet der Tom Olsen utøver sin virksomhet og på hans visittkort – tilsier at et begrenset antall forbrukere blir eksponert for markedsføringen. Dette underbygges av at Forbrukerombudet kun har mottatt denne ene klagen på forholdet.

På denne bakgrunn finner Forbrukerombudet ikke å kunne prioritere å ta opp healer Tom Olsens bruk av tittelen ”Reg. off. godkjent HEALER MDNH” i sin markedsføring av alternativ behandling.

Forbrukerombudet nedlegger slik påstand:
Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere lovligheten av Tom Olsens bruk av tittelen ”Reg. off. godkjent HEALER MDNH” i sin markedsføring av alternativ behandling tas ikke til følge.

4. Markedsrådets bemerkninger

Forbrukerombudet skal, ut i fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at det ikke skjer markedsmisbruk i strid med markedsføringsloven kap. 1 – 5, eller bestemmelser gitt i medhold av denne loven, jf. mfl. § 34 første og andre ledd. Ordlyden ”ut fra hensynet til forbrukerne” tilsier at bestemmelsen gir Forbrukerombudet en vid skjønnsmessig adgang til å vurdere om det foreligger tilstrekkelige forbrukerinteresser til at saken bør realitetsbehandles, eller om man av prioriteringshensyn bør la saken ligge.

Markedsrådet har i alminnelighet lagt terskelen relativt høyt for å overprøve Forbrukerombudets avgjørelse om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at Forbrukerombudet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.

Markedsrådet har imidlertid i denne saken funnet grunnlag for å måtte pålegge Forbrukerombudet å behandle klagen.

Markedsrådet mener det bør reageres overfor villedende markedsføring som knytter seg til helse og alternativ behandling. Forbrukerhensynet gjør seg særlig sterkt gjeldende i slike saker.

Ifølge kommunelegens opplysninger har han mottatt flere henvendelser fra forbrukere som har reagert på markedsføringen. Dette tilsier en realitetsbehandling av saken.

Markedsrådet understreker at det i denne vurderingen ikke er tatt stilling til realiteten i saken.

Klagen har etter dette ført frem.
Avgjørelsen er enstemmig.

Vedtak:
Forbrukerombudet pålegges å realitetsbehandle saken nå.

Tilbake til toppen