MR-2011-1446: Russeservice AS – Forbrukerombudet

Vedtak av 17.01.2012

Klager:  Russeservice AS, Postboks 2015, 3202 SANDEFJORD
Prosessfullmektig: Advokatfirmaet Tenden ANS v/adv. Tonje Røst Gulliksen, Postboks 423, 3201 SANDEFJORD

Innklaget: Forbrukerombudet

Markedsrådets sammensetning:
1. Professor Tore Lunde
2. Lagdommer Randi Grøndalen
3. Spesialrådgiver Karl Johan Hallaråker
4. Daglig leder og generalsekretær Gunnar Buvik
5. Rektor Trond Blindheim
6. Advokat Signe Eriksen
7. Direktør Wenche Jacobsen
8. Advokat Rune Erstad
9. Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder Forbrukerombudets nedprioritering av klage på konkurrenten Russedress AS’ bruk av begrepet ”original” og superlativer som ”størst” og ”best” i markedsføring rettet mot russ 2012.

Forbrukerombudet mottok 25.08.2011 en klage fra Russeservice AS. Bakgrunnen for klagen var at klager mener deres konkurrent Russedress AS’ bruk av formuleringen “de originale russekortene” samt deres bruk av superlativer som “størst” og “best”, er i strid med markedsføringslovens §§ 3 og 7. Videre klages det på at Russedress AS påstår at deres nettside russesiden.no er “Norges største nettside for russ”, at selskapets webshop er “landets største møteplass for Russ 2012” og at “Russesiden har alt du trenger, inkludert den beste nettbutikken for russen”.

Klagers reaksjon på Russedress AS’ bruk av formuleringen “de originale russekortene” må ses på bakgrunn av at partene i midten av august 2011 ble enige om å avstå fra å bruke uttrykket “original” i varekatalogen for 2012.

Forbrukerombudet fant ikke å kunne ta saken opp til realitetsbehandling. Det ble i brev av 13.09.2011 vist til prioriteringshensyn.

I brev av 30.09.2011 ba klager om at saken ble sendt til Markedsrådet for vurdering av prioriteringsspørsmålet.

Saken ble oversendt til Markedsrådet 21.12.2011.

Markedsrådet har behandlet saken uten muntlige forhandlinger jf. Forskrift om Forbrukerombudets og Markedsrådets saksbehandling § 11.

2. Klagerens anførsler

Klager mener forbrukerhensyn gjør seg sterkt gjeldende i saken, og viser til at det dreier seg om ulovlig markedsføring overfor unge forbrukere. De viser videre til at Forbrukerombudet selv, i sin virksomhetsplan for 2011, har erklært russen til en prioritert gruppe. Klager er således av den oppfatning at saken må realitetsbehandles for å bidra til opprydding i bransjen.

Videre mener klager at Forbrukerombudet har forskjellsbehandlet dem og deres konkurrent, Russedress AS, ved at klage fra sistnevnte mot klager ble behandlet, mens det motsatte forhold nå er avvist.

Klager nedlegger således påstand om at saken blir realitetsbehandlet av Forbrukerombudet.

3. Forbrukerombudets anførsler

Forbrukerombudet opplyser at unge forbrukere, herunder russ, har vært et satsningsområde for dem i 2011. De viser imidlertid til at de i første omgang valgt å prioritere å bruke ressurser på å gjennomgå avtalevilkårene til leverandørene i russeutstyrsmarkedet. Denne prioriteringen er begrunnet i at disse avtalene kan få store økonomiske konsekvenser for den enkelte russ. Forbrukerombudet opplyser å ha hatt fokus på betalingsvilkår, herunder forskuddsbetaling og bestillingsvilkår inkludert opplysninger om angrerett. Denne prioriteringen er, ifølge Forbrukerombudet, i tråd med de føringer som er lagt grunn i deres virksomhetsplan punkt 6.4 “Russ”.

Det fremgår av det ovennevnte punktet i virksomhetsplanen at Forbrukerombudet også har som formål å sikre at markedsføringen til russen ikke er villedende og aggressiv, men de har prioritert arbeidet med avtalevilkårene, da de mener det er her forbrukerhensynene i sterkest grad gjør seg gjeldende.

Hovedbegrunnelsen for Forbrukerombudets nedprioritering av klagen på Russedress AS’ bruk av uttrykket “original” og superlativer, er at forbrukerhensynene ikke i tilstrekkelig grad gjør seg gjeldende til at vi kan prioritere å gå videre med saken på det nåværende tidspunkt. Villedningseffekten av den påklagde markedsføringen er etter Forbrukerombudets vurdering begrenset, og omfanget av markedsføringen er begrenset.

Den påklagde formuleringen “de originale russekortene” fremkom med liten skrift på en av de siste sidene i Russedress AS’ katalog (under “Betingelser”). Den var dermed lite fremtredende og villedningseffekten var etter Forbrukerombudets oppfatning minimal. Markedsføringen er i strid med partenes enighet om ikke å bruke uttrykket “original” i 2012 katalogen. Bruddet på enigheten var etter Forbrukerombudets mening ikke graverende. På bakgrunn av plasseringen anså Forbrukerombudet som sannsynlig at formuleringen var en konsekvens av slett korrekturlesning i forkant av trykkingen av katalogen.

Når det gjelder klagen på Russedress AS’ bruk av påstandene “Norges største nettside for russ!”, “landets største møteplass for Russ 2012” og “den beste nettbutikken for russen” var Forbrukerombudets oppfatning at forbrukerhensynene ikke var sterke nok til at vi kunne prioritere å realitetsbehandle dette på det nåværende tidspunkt.

Forbrukerombudets beslutning om å nedprioritere klagen må også ses i lys av Forbrukerombudet generelt ikke prioriterer klager på bruk av superlativer i markedsføring. Det vises blant annet til at dette er i tråd med gjeldende praksis for Forbrukerombudets tilsyn med prismarkedsføring innen en rekke andre bransjer.

De innklagede nedlegger slik påstand:
”Klage over Forbrukerombudets nedprioritering av Russeservice AS’ klage på Russedress AS’ bruk av begrepet “original” og superlativer som “størst” og “best” i markedsføring rettet mot russ 2012 tas ikke til følge.”

4. Markedsrådets bemerkninger

Forbrukerombudet skal, ut fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at det ikke skjer markedsmisbruk i strid med markedsføringsloven kap. 1 – 5, eller bestemmelser gitt i medhold av denne loven, jf. mfl. § 34 første og andre ledd. Ordlyden ”ut fra hensynet til forbrukerne” tilsier at bestemmelsen gir Forbrukerombudet en vid skjønnsmessig adgang til å vurdere om det foreligger tilstrekkelige forbrukerinteresser til at saken bør realitetsbehandles, eller om man av prioriteringshensyn bør la saken ligge.

Markedsrådet har i alminnelighet lagt terskelen relativt høyt for å overprøve Forbrukerombudets avgjørelse om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at Forbrukerombudet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.

Markedsrådet er enig med Forbrukerombudet i at forbrukerhensynet ikke gjør seg sterkt nok gjeldende til at ombudet skal pålegges å realitetsbehandle denne saken nå, og viser til Forbrukerombudets anførsler.

Klagen har etter dette ikke ført fram.

Avgjørelsen er enstemmig.

Vedtak:
Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av klage fra Russeservice AS på Russedress AS’ bruk av begrepet “original” og superlativer som “størst” og “best” i markedsføring rettet mot russ 2012, tas ikke til følge.