MR-2011-1153: Eiendomsmegler A – Forbrukerombudet

Saken gjelder Forbrukerombudets nedprioritering av klage på Eiendomsmegler 1 sin markedsføring av eiendomsmeglertjenester.

Vedtak av 3. november 2011

Klager: Eiendomsmegler A, Haraldsgaten 115, 5527 HAUGESUND
Innklaget: Forbrukerombudet

Markedsrådets sammensetning:
1. Professor Tore Lunde
2. Lagdommer Randi Grøndalen
3. Spesialrådgiver Karl Johan Hallaråker
4. Daglig leder og generalsekretær Gunnar Buvik
5. Rektor Trond Blindheim
6. Advokat Signe Eriksen
7. Direktør Wenche Jacobsen
8. Advokat Rune Erstad
9. Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder Forbrukerombudets nedprioritering av klage på Eiendomsmegler 1 sin markedsføring av eiendomsmeglertjenester. Klager hevder at Eiendomsmegler 1 har fremsatt usanne og villedende påstander i sin markedsføring av at de åpner filial i Kopervik ved å benytte påstandene ”overtar som ny lokalmegler på Karmøy” og ”de beste meglerne”.

Forbrukerombudet mottok 28. september 2011 klage fra Eiendomsmegler A hvor overnevnte anførsler ble fremsatt.

Forbrukerombudet fant ikke å kunne ta saken opp til realitetsbehandling. Det ble i brev av 29. september 2011 vist til ressurshensyn.

I e-post av 29. september 2011 ba klager om at saken ble sendt til Markedsrådet for vurdering.

Saken ble oversendt til Markedsrådet den 19. oktober 2011.

2. Klagers anførsler

Klager hevder at den aktuelle markedsføringen er et grovt overtramp av lov, regler og etikk. Klager finner det videre urimelig at en markedsleder har anledning til ”å holde på med dette og kjøre sitt eget løp”.

Klager opplyser at Eiendomsmegler A har vært den eneste megleren på Karmøy siden 2010, og mener at Eiendomsmegler 1 bør dokumentere at de ”overtar” som ny lokalmegler på Karmøy. Klager mener at Eiendomsmegler 1 også bør dokumentere at de er de beste meglerne.

3. Forbrukerombudets anførsler

På grunn av stor saksmengde er det nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som skal tas til realitetsbehandling hos Forbrukerombudet. For å behandle saker på en mest mulig effektiv måte, er virksomheten hvert år organisert i en virksomhetsplan. Denne utarbeides på bakgrunn av henvendelser i det foregående år, samfunnsutviklingen for øvrig, og på hvilke områder de sterkeste forbrukerhensynene gjør seg gjeldende. I 2011 er følgende emner prioritert: finansielle tjenester, bolig, IKT, prismarkedsføring og særlig utfordringer for unge forbrukere. Innefor bolig er det særlig arbeid med kontraktsvilkårene i byggekontrakter som vektlegges, men også andre boligsaker tas opp der hensynet til forbrukerne tilsier det.

Innenfor de virksomhetsområder som finnes i denne planen arbeider Forbrukerombudet for å få bredest mulig gjennomslag for ulike typer saker. En problemstilling som er av stor praktisk, økonomisk eller sikkerhetsmessig betydning for mange forbrukere kan for eksempel tas opp med en hel bransje samtidig. Allikevel er det også slik at hver enkelt klage vurderes konkret.

Arbeidet med de definerte satsingsområdene legger beslag på store ressurser. For å oppnå målet om mest mulig effektiv saksbehandling, er det viktig for Forbrukerombudet i størst mulig grad å holde seg til den planlagte virksomheten. Den aktuelle klagen har ikke så sterke forbrukerhensyn at Forbrukerombudet finner å kunne behandle den på bekostning av de prioriterte sakene.

Forbrukerombudet nedlegger slik påstand:
Klage over Forbrukerombudets nedprioritering av klage på Eiendomsmegler 1 tas ikke til følge.

4. Markedsrådets bemerkninger

Forbrukerombudet skal, ut i fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at det ikke skjer markedsmisbruk i strid med markedsføringsloven kap. 1 – 5, eller bestemmelser gitt i medhold av denne loven, jf. mfl. § 34 første og andre ledd. Ordlyden ”ut fra hensynet til forbrukerne” tilsier at bestemmelsen gir Forbrukerombudet en vid skjønnsmessig adgang til å vurdere om det foreligger tilstrekkelige forbrukerinteresser til at saken bør realitetsbehandles, eller om man av prioriteringshensyn bør la saken ligge.

Markedsrådet har i alminnelighet lagt terskelen relativt høyt for å overprøve Forbrukerombudets avgjørelse om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at Forbrukerombudet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.

Markedsrådet er enig med Forbrukerombudet i at forbrukerhensynet ikke gjør seg sterkt nok gjeldende til at ombudet skal pålegges å realitetsbehandle denne saken nå, og viser til Forbrukerombudets anførsler.

Klagen har etter dette ikke ført frem.

Avgjørelsen er enstemmig.

Vedtak:
Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere klagen fra Eiendomsmegler A på Eiendomsmegler 1 tas ikke til følge.

Tilbake til toppen