MR-2011-1054: N.N. – Forbrukerombudet

Saken gjelder Forbrukerombudets nedprioritering av klage på levering av ”Bolig – Et magasin fra Drammens Tidende”. Klager mener at magasinet må anses som uadressert reklame, og ikke en gratis avis, og at det derfor er tilstrekkelig å merke postkassen mot uadressert reklame for å unngå levering.

Vedtak av 3. oktober 2011

Klager: N.N.
Innklaget: Forbrukerombudet, pb. 4597 Nydalen, 0404 OSLO

Markedsrådets sammensetning:
1. Professor Tore Lunde
2. Lagdommer Randi Grøndalen
3. Spesialrådgiver Karl Johan Hallaråker
4. Daglig leder og generalsekretær Gunnar Buvik
5. Rektor Trond Blindheim
6. Advokat Signe Eriksen
7. Direktør Wenche Jacobsen
8. Advokat Rune Erstad
9. Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder Forbrukerombudets nedprioritering av klage på levering av ”Bolig – Et magasin fra Drammens Tidende”. Klager mener at magasinet må anses som uadressert reklame, og ikke en gratis avis, og at det derfor er tilstrekkelig å merke postkassen mot uadressert reklame for å unngå levering.

Forbrukerombudet mottok 28. juni 2011 kopi av brev fra N.N. til Edda Media v/Drammens tidende hvor ovennevnte anførsler ble fremsatt.

Forbrukerombudet kommenterte henvendelsen i e-post 28. juni 2011 at reservasjon mot uadressert reklame ikke omfatter gratis aviser.

Klager sendte samme dag en ny e-post hvor han fastholdt at ”Bolig” ikke er en gratisavis, men uadressert reklame. Klager opplyste at han ikke ønsket å reservere seg mot gratis aviser, og at han ønsket en nærmere forklaring på grensedragningen mellom gratis aviser og reklameaviser.

Forbrukerombudet fant ikke å kunne ta saken opp til realitetsbehandling. Det ble i e-post av 29. juni 2011 vist til ressurshensyn.

I brev av 8. august 2011 ba N.N. om at saken ble sendt til Markedsrådet for vurdering.

Saken ble oversendt til Markedsrådet den 23. september 2011.

2. Klagers anførsler

Klager hevder at magasinet ”Bolig” må anses som uadressert reklame, og ikke en gratis avis. Klager viser til at innholdet hovedsaklig består av meglerannonser, men de resterende sidene må anses som ”promotion”. Klager finner det merkelig at magasinet ikke har opplysninger om redaksjonen når det distribueres som en gratis avis. Det påpekes at et par reportasjer ikke kan brukes som skalkeskjul for å fulldistribuere en reklameavis for meglere.

Klager ønsker ikke å reservere seg mot gratis aviser, og har derfor bare reservert sin postkasse mot uadressert reklame. Klager ønsker at hans reservasjonsrett respekteres, samt en nærmere avklaring av hvor grensen går mellom gratis avis og reklame.

3. Forbrukerombudets anførsler

På grunn av stor saksmengde er det nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som skal tas til realitetsbehandling hos Forbrukerombudet. For å behandle saker på en mest mulig effektiv måte, er virksomheten hvert år organisert i en virksomhetsplan. Denne utarbeides på bakgrunn av henvendelser i det foregående år, samfunnsutviklingen for øvrig, og på hvilke områder de sterkeste forbrukerhensynene gjør seg gjeldende. I 2011 vil følgende emner bli prioritert: finansielle tjenester, bolig, IKT, prismarkedsføring og særlig utfordringer for unge forbrukere.

Innenfor de virksomhetsområder som finnes i denne planen arbeider Forbrukerombudet for å få bredest mulig gjennomslag for ulike typer saker. En problemstilling som er av stor praktisk, økonomisk eller sikkerhetsmessig betydning for mange forbrukere kan for eksempel tas opp med en hel bransje samtidig. Allikevel er det også slik at hver enkelt klage vurderes konkret.

Arbeidet med de definerte satsingsområdene legger beslag på store ressurser. For å oppnå målet om mest mulig effektiv saksbehandling, er det viktig for Forbrukerombudet i størst mulig grad å holde seg til den planlagte virksomheten.

Forbrukerombudet mottar en stor mengde klager som gjelder levering av uadressert reklame og gratis aviser. Grunnet stor saksmengde har Forbrukerombudet ikke kapasitet til å ta opp alle enkeltklagene fortløpende. Et høyt klageantall vil i noen tilfeller indikere at forbrukerhensyn gjør seg sterkt gjeldende, men når det gjelder ”Bolig” har klageantallet vært svært lavt. Drammens Tidende har for øvrig uttalt at levering av ”Bolig” kan skje via meglere, men at magasinet vanligvis leveres som innstikk i aviser. Innstikk i aviser er omfattet av redaktøransvaret, og anses ikke som uadressert reklame eller gratis avis, jf. mfl. § 17 andre ledd. Forbrukere kan således ikke reservere seg mot innstikk.

Etter Forbrukerombudets vurdering foreligger det ikke tilstrekkelig sterke forbrukerhensyn bak det å definere om magasinet ”Bolig” faller inn under definisjonen ”uadressert reklame” eller ”gratis avis”. Klager har anledning til å reservere seg mot gratis aviser, men uttaler at han ikke ønsker dette. På bakgrunn av dette og de ovennevnte grunner, anses det ikke hensiktsmessig å realitetsbehandle klagen på bekostning av andre viktige saker.

Forbrukerombudet nedlegger slik påstand:
Klage over Forbrukerombudets nedprioritering av klage på ”Bolig – Et magasin fra Drammens Tidende” tas ikke til følge.

4. Markedsrådets bemerkninger

Forbrukerombudet skal, ut i fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at det ikke skjer markedsmisbruk i strid med markedsføringsloven kap. 1 – 5, eller bestemmelser gitt i medhold av denne loven, jf. mfl. § 34 første og andre ledd. Ordlyden ”ut fra hensynet til forbrukerne” tilsier at bestemmelsen gir Forbrukerombudet en vid skjønnsmessig adgang til å vurdere om det foreligger tilstrekkelige forbrukerinteresser til at saken bør realitetsbehandles, eller om man av prioriteringshensyn bør la saken ligge.

Markedsrådet har i alminnelighet lagt terskelen relativt høyt for å overprøve Forbrukerombudets avgjørelse om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at Forbrukerombudet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.

Markedsrådet er enig med Forbrukerombudet i at forbrukerhensynet ikke gjør seg sterkt nok gjeldende til at ombudet skal pålegges å realitetsbehandle denne saken nå, og viser til Forbrukerombudets anførsler.

Klagen har etter dette ikke ført frem.

Avgjørelsen er enstemmig.

Vedtak:
Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere klagen fra N.N. på ”Bolig – Et magasin fra Drammens Tidende” tas ikke til følge.

Tilbake til toppen