MR-2010-939: N.N. – Forbrukerombudet

Vedtak av 8. november 2010

Klager:  N.N.
Innklaget: Forbrukerombudet

Markedsrådets sammensetning:
Professor Tore Lunde
Lagdommer Randi Grøndalen
Spesialrådgiver Karl Johan Hallaråker
Daglig leder og generalsekretær Gunnar Buvik
Rektor Trond Blindheim
Advokat Signe Eriksen
Direktør Wenche Jacobsen
Advokat Thea Broch
Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder Forbrukerombudets nedprioritering av klage på markedsføring av Europharma vedrørende lakseoppdrett.

Forbrukerombudet mottok 14.6.2010 klage fra N.N. over påstander fremsatt i et annonsebilag som var vedlagt SAS-magasinet for juni 2010. Bakgrunnen for klagen var at klager mener at fremsatte påstander om oppdrettsnæringen og lakselus er usanne og misvisende.

Forbrukerombudet fant ikke å kunne ta saken opp til realitetsbehandling. Det ble i brev av 1.7.2010 vist til prioriteringshensyn.

I e-post av 15.7.2010 ba klager om at saken ble sendt til Markedsrådet for vurdering av prioriteringsspørsmålet.

Saken ble oversendt Markedsrådet ved ekspedisjon av 16.9.2010.

Markedsrådet har behandlet saken uten muntlige forhandlinger jf. Forskrift om Forbrukerombudets og Markedsrådets saksbehandling § 11.

2. Klagers anførsler

Klageren reagerer på at det i Europharmas annonse, utformet som en artikkel, fremsettes en rekke påstander om oppdrettsnæringen og lakselus som han mener er usanne og misvisende.

Klager reagerer for det første på at det i annonseteksten fra Europharma fremholdes at temperaturen er så lav i havet om våren at lakselusen ikke gjør skade på fisken. Etter klagerens kunnskap medfører påstanden ikke riktighet ettersom han mener det ikke er sammenheng mellom sjøtemperatur og uskadelig mengde lakselus. For det andre reagerer klageren på påstanden om at parasitten er et større problem for oppdrettslaksen enn villaksen. Han mener at påstanden ikke er dokumenterbar og derimot at all empiri dokumenterer det motsatte. På bakgrunn av påstandene som er fremsatt mener klageren at annonsens overskrift, ”Lakseoppdrett er miljøarbeid i praksis” må anses som sterkt misvisende. Til sist påpekes at påstandene om at lakseoppdretten forvandler lavverdi-proteiner til høyverdi proteiner og at bruk av fiskeavfall til å produsere fiskefôr er en bærekraftig måte å produsere laks på, er usanne.

Klageren fremholder i sitt brev av 15.7.2010 at han føler seg maktesløs ved at staten nekter ham å bruke det lovverk som er tilgjengelig. Han kan derfor ikke akseptere at Forbrukerombudet nedprioriterer saken, og ber om at Forbrukerombudet pålegges å realitetsbehandle klagen.

3. Forbrukerombudets anførsler

På grunn av stor saksmengde er det nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som skal tas til realitetsbehandling hos Forbrukerombudet. For å behandle saker på en mest mulig effektiv måte, er virksomheten hvert år organisert i en virksomhetsplan. Innenfor de virksomhetsområder som finnes i denne planen, arbeider Forbrukerombudet for å få bredest mulig gjennomslag for ulike typer saker, for eksempel slik at en problemstilling som er av stor praktisk, økonomisk eller sikkerhetsmessig betydning for mange forbrukere, tas opp med en hel bransje samtidig.

I virksomhetsplanen for 2010 er en rekke større satsningsområder definert; finansielle tjenester, bolig, IKT, barns avtalekompetanse og internasjonalt arbeid. Arbeidet med de definerte satsingsområdene legger beslag på store ressurser. For å oppnå målet om mest mulig effektiv saksbehandling, er det viktig for Forbrukerombudet i størst mulig grad å holde seg til den planlagte virksomheten. Det foretas imidlertid konkrete vurderinger også i enkeltsaker.

Forbrukerombudet opplyser å bare ha mottatt én klage på det aktuelle forholdet. De vurderer også markedsføringens art og omfang til å være nokså begrenset i dette tilfellet. Forbrukerombudet har derfor ikke funnet at forbrukerhensynet i denne saken er så stort at det tilsier en behandling av saken på bekostning av andre viktige saker.

På denne bakgrunn finner Forbrukerombudet ikke å kunne prioritere å ta opp klagen på Europharmas markedsføring.

Forbrukerombudet nedlegger slik påstand:
Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere lovligheten av Europharmas markedsføring tas ikke til følge.

4. Markedsrådets bemerkninger

Forbrukerombudet skal, ut i fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at det ikke skjer markedsmisbruk i strid med markedsføringsloven kap. 1 – 5, eller bestemmelser gitt i medhold av denne loven, jf. mfl. § 34 første og andre ledd. Ordlyden ”ut fra hensynet til forbrukerne” tilsier at bestemmelsen gir Forbrukerombudet en vid skjønnsmessig adgang til å vurdere om det foreligger tilstrekkelige forbrukerinteresser til at saken bør realitetsbehandles, eller om man av prioriteringshensyn bør la saken ligge.

Markedsrådet har i alminnelighet lagt terskelen relativt høyt for å overprøve Forbrukerombudets avgjørelse om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at Forbrukerombudet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.

Markedsrådet er enig med Forbrukerombudet i at forbrukerhensynet ikke gjør seg sterkt nok gjeldende til at ombudet skal pålegges å realitetsbehandle denne saken nå, og viser til Forbrukerombudets anførsler.

Klagen har etter dette ikke ført fram.

Avgjørelsen er enstemmig.

Vedtak:
Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av klage fra Frode Strønen på markedsføring av Europharmas vedrørende lakseoppdrett.