MR-2010-892: N.N. – Forbrukerombudet

Saken gjelder Forbrukerombudets nedprioritering av klage på bruk av navn i meny som oppfattes som personlig injurierende.

Vedtak av 30. september 2010

Klager: N.N.
Innklaget: Forbrukerombudet

Markedsrådets sammensetning:
1. Professor Tore Lunde
2. Lagdommer Randi Grøndalen
3. Spesialrådgiver Karl Johan Hallaråker
4. Daglig leder og generalsekretær Gunnar Buvik
5. Rektor Trond Blindheim
6. Advokat Signe Eriksen
7. Direktør Wenche Jacobsen
8. Advokat Thea Broch
9. Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder Forbrukerombudets nedprioritering av klage på bruk av navn i meny som oppfattes som personlig injurierende.

Forbrukerombudet mottok 28.6.2010 klage fra N.N. over at gatekjøkkenet Solberg Grill og Pizza i menykartet brukte navnet “Fete Friz” på en pai. Bakgrunnen for klagen var at noen skoleelever hadde ropt “Feite Fritz” etter klager, og at de skal ha fått inspirasjon til dette fra menykartet til ovennevnte gatekjøkken. Klager oppfattet dette som personlig injurierende og krevde at matretten ble fjernet fra menyen, eventuelt at navnet på matretten ble endret.

Forbrukerombudet fant ikke å kunne ta saken opp til realitetsbehandling. Det ble i e-post av 2.7.2010 vist til prioriteringshensyn.

I e-post av 9.7.2010 ba klager om at saken ble sendt til Markedsrådet for vurdering av prioriteringsspørsmålet.
Saken ble oversendt Markedsrådet ved ekspedisjon av 6.9.2010.
Behandlingen av saken fant sted den 30.9.2010. Ingen av partene møtte.

2. Klagers anførsler

Klager reagerer på navnet på én av rettene i menyen til det lokale gatekjøkkenet Solberg Grill og Pizza. Her er en pai benevnt som “Fete Fritz”, og klager oppfatter dette som personlig injurierende. Han viser til at skoleelever etter inspirasjon fra menyen har ropt “Feite Fritz!” etter ham.  Gatekjøkkenet har ikke vært villig til å fjerne retten eller å endre navnet på denne.

Klager aksepterer ikke at Forbrukerombudet nedprioriterer saken, og ber om at Forbrukerombudet pålegges å realitetsbehandle klagen.

3. Forbrukerombudets anførsler

På grunn av stor saksmengde er det nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som skal tas til realitetsbehandling hos Forbrukerombudet. For å behandle saker på en mest mulig effektiv måte, er virksomheten hvert år organisert i en virksomhetsplan. Innenfor de virksomhetsområder som finnes i denne planen, arbeider Forbrukerombudet for å få bredest mulig gjennomslag for ulike typer saker, for eksempel slik at en problemstilling som er av stor praktisk, økonomisk eller sikkerhetsmessig betydning for mange forbrukere, tas opp med en hel bransje samtidig.

I virksomhetsplanen for 2010 er en rekke større satsningsområder definert; finansielle tjenester, bolig, IKT, barns avtalekompetanse og internasjonalt arbeid. Arbeidet med de definerte satsingsområdene legger beslag på store ressurser. For å oppnå målet om mest mulig effektiv saksbehandling, er det viktig for Forbrukerombudet i størst mulig grad å holde seg til den planlagte virksomheten. Det foretas imidlertid konkrete vurderinger også i enkeltsaker.

Forbrukerombudet har bare mottatt én klage på det aktuelle forholdet. I tillegg ligger ikke saken innenfor kjerneområdet av de prioriterte oppgavene i virksomhetsplanen for 2010. Forbrukerombudet har derfor ikke funnet at forbrukerhensynet i denne saken er så stort at det tilsier en behandling av saken på bekostning av andre viktige saker.

På denne bakgrunn finner Forbrukerombudet ikke å kunne prioritere å ta opp Solberg Grill og Pizzas navn i meny som oppfattes som personlig injurierende for klager.

Forbrukerombudet nedlegger slik påstand:
Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere lovligheten av Solberg Grill og Pizzas navn på matrett i meny tas ikke til følge.

4. Markedsrådets bemerkninger

Forbrukerombudet skal, ut i fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at det ikke skjer markedsmisbruk i strid med markedsføringsloven kap. 1 – 5, eller bestemmelser gitt i medhold av denne loven, jf. mfl. § 34 første og andre ledd. Ordlyden “ut fra hensynet til forbrukerne” tilsier at bestemmelsen gir Forbrukerombudet en vid skjønnsmessig adgang til å vurdere om det foreligger tilstrekkelige forbrukerinteresser til at saken bør realitetsbehandles, eller om man av prioriteringshensyn bør la saken ligge.

Markedsrådet har i alminnelighet lagt terskelen relativt høyt for å overprøve Forbrukerombudets avgjørelse om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at Forbrukerombudet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.

Markedsrådet er enig med Forbrukerombudet i at forbrukerhensynet ikke gjør seg sterkt nok gjeldende til at ombudet skal pålegges å realitetsbehandle denne saken nå, og viser til Forbrukerombudets anførsler.

Klagen har etter dette ikke ført frem.
Avgjørelsen er enstemmig.

Vedtak:
Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av klage fra N.N. på Solberg Grill og Pizzas navn på matrett i meny tas ikke til følge.

Tilbake til toppen