MR-2010-633: N.N. – Forbrukerombudet

Saken gjelder Forbrukerombudets nedprioritering av klage på innholdet i Halden Boligbyggelags fordelskort for medlemmene.

Vedtak av 30. september 2010

Klager: N.N.
Innklaget: Forbrukerombudet

Markedsrådets sammensetning:
1. Professor Tore Lunde
2. Lagdommer Randi Grøndalen
3. Spesialrådgiver Karl Johan Hallaråker
4. Daglig leder og generalsekretær Gunnar Buvik
5. Rektor Trond Blindheim
6. Advokat Signe Eriksen
7. Direktør Wenche Jacobsen
8. Advokat Thea Broch
9. Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder Forbrukerombudets nedprioritering av klage på innholdet i Halden Boligbyggelags fordelskort for medlemmene.

Forbrukerombudet mottok 15.4.2010 klage fra N.N. vedrørende Halden Boligbyggelag sitt medlems-/fordelskort. Det fremgår av klagen at medlemmer i Halden Boligbyggelag som ikke har tilgang til Internett og/eller mobiltelefon ikke har anledning til å benytte seg av medlemsfordelene et slikt kort gir. Klager hevdet at avtalevilkårene er urimelige og ulovlige i medhold av markedsføringsloven.

Forbrukerombudet fant ikke å kunne ta saken opp til realitetsbehandling. Det ble i brev av 19.4.2010 i hovedsak vist til prioriteringshensyn.

I brev av 23.4.2010 ba klager om at saken ble sendt til Markedsrådet for vurdering av prioriteringsspørsmålet.

Saken ble oversendt Markedsrådet ved ekspedisjon av 11.6.2010.
Klager har kommet med ytterligere utdyping av klagen i brev av 14.6.2010.
Behandlingen av saken fant sted den 30.9.2010. Ingen av partene møtte.

2. Klagers anførsler

Klager reagerer på innholdet i Halden Boligbyggelag sitt fordelskort for medlemmene. Han eier bolig i borettslaget N.N. i Halden, og alle andelseierne i dette borettslaget er medlem i Halden Boligbyggelag. De har alle fått tilsendt et fordelskort i forbindelse med medlemskapet. Alle som bor i borettslag tilsluttet et boligbyggelag er derigjennom medlem av NBBL. Medlemsbeviset/fordelskortet er noe man betaler for gjennom “Fellesutgiften”, og for ikke-boende medlemmer via medlemskontigenten.

Klager viser til at fordelskortet må aktiveres via Internett, og at mange av de fordelene som man kan oppnå forutsetter bruk av Internett eller mobiltelefon. De av beboerne som ikke har verken Internett eller mobiltelefon, går glipp av disse fordelene. Kanskje så mange som 400 000 av de tilsluttede medlemmene av NBBL har ikke Internett. I N.N.gt. 3, som er en del av N.N. Borettslag, er det kun to av 30 andelseiere som har Internett. Klager hevder dette er urimelig og i strid med markedsføringsloven å ta betalt for en tjeneste som man ikke har eller kan få tilgang til..

Klager aksepterer ikke at Forbrukerombudet nedprioriterer saken, og ber om at Forbrukerombudet pålegges å realitetsbehandle saken.

3. Forbrukerombudets anførsler

Forbrukerombudet skal, ut fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at bestemmelsene i markedsføringslovens kapittel 1 – 5, eller bestemmelser gitt i medhold av denne loven, overholdes, jf. markedsføringsloven (mfl.) § 34 første og andre ledd.

På grunn av stor saksmengde er det nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som skal tas til realitetsbehandling hos Forbrukerombudet. For å behandle saker på en mest mulig effektiv måte, er virksomheten hvert år organisert i en virksomhetsplan. Innenfor de virksomhetsområder som finnes i denne planen, arbeider Forbrukerombudet for å få bredest mulig gjennomslag for ulike typer saker, for eksempel slik at en problemstilling som er av stor praktisk, økonomisk eller sikkerhetsmessig betydning for mange forbrukere, tas opp med en hel bransje samtidig.

På bakgrunn av klager og henvendelser Forbrukerombudet mottok i 2009 og samfunnsutviklingen for øvrig, vil hovedprioriteringene i 2010 blant annet være følgende emner: Finansielle tjenester, bolig, IKT, barns avtalekompetanse og internasjonalt arbeid. Arbeidet med de definerte satsingsområdene legger beslag på store ressurser. For å oppnå målet om mest mulig effektiv saksbehandling, er det viktig for Forbrukerombudet i størst mulig grad å holde seg til den planlagte virksomheten. Det foretas konkrete vurderinger også i enkeltsaker.

Forbrukerombudet har bare mottatt én klage på det aktuelle forholdet. I tillegg ligger ikke saken innenfor kjerneområdet av de prioriterte oppgavene i virksomhetsplanen for 2010. Forbrukerombudet har derfor etter en samlet vurdering ikke funnet at forbrukerhensynene i denne saken er så store at det tilsier en behandling av saken på bekostning av andre viktige saker.

På denne bakgrunn finner Forbrukerombudet ikke å kunne prioritere å ta opp Halden Boligbyggelag sine vilkår for bruk av fordelskort for medlemmene til realitetsbehandling.

Forbrukerombudet nedlegger slik påstand:
Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av klage på Halden Boligbyggelags vilkår for bruk av fordelskort for medlemmer tas ikke til følge.

4. Markedsrådets bemerkninger

Forbrukerombudet skal, ut i fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at det ikke skjer markedsmisbruk i strid med markedsføringsloven kap. 1 – 5, eller bestemmelser gitt i medhold av denne loven, jf. mfl. § 34 første og andre ledd. Ordlyden “ut fra hensynet til forbrukerne” tilsier at bestemmelsen gir Forbrukerombudet en vid skjønnsmessig adgang til å vurdere om det foreligger tilstrekkelige forbrukerinteresser til at saken bør realitetsbehandles, eller om man av prioriteringshensyn bør la saken ligge.

Markedsrådet har i alminnelighet lagt terskelen relativt høyt for å overprøve Forbrukerombudets avgjørelse om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at Forbrukerombudet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.

Markedsrådet er enig med Forbrukerombudet i at forbrukerhensynet ikke gjør seg sterkt nok gjeldende til at ombudet skal pålegges å realitetsbehandle denne saken nå, og viser til Forbrukerombudets anførsler.

Klagen har etter dette ikke ført frem.
Avgjørelsen er enstemmig.

Vedtak:
Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av klage fra N.N. på Halden Boligbyggelags vilkår for bruk av fordelskort for medlemmer tas ikke til følge.

Tilbake til toppen