MR-2010-572: Prøsch Veterinærservice AS – Forbrukerombudet

Vedtak av 21. juni 2010

Klager nr. 1: Prøsch Veterinærservice AS, Konstknektveien 22, 7374 Røros
Klager nr. 2: N.N

Innklaget: Forbrukerombudet, p.b. 4597, Nydalen, 0404 OSLO

Markedsrådets sammensetning:
1. Professor Tore Lunde
2. Lagdommer Randi Grøndalen
3. Spesialrådgiver Karl Johan Hallaråker
4. Daglig leder og generalsekretær Gunnar Buvik
5. Advokat Signe Eriksen
6. Direktør Wenche Jacobsen
7. Advokat Thea Broch
8. Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder Forbrukerombudets nedprioritering av klage på Røros Dyreklinikks bruk av påstandene «Best på små og store dyr!» og «eneste dyreklinikk i regionen» i markedsføring.

Forbrukerombudet mottok 1.3.2010 to klager fra henholdsvis Prøsch Veterinærservice AS v/N.N og Veterinær MDNV N.N vedrørende Røros Dyreklinikks bruk av påstanden «Best på små og store dyr!» og «eneste dyreklinikk i regionen» i markedsføringen på egen internettside og i annonser.

Klagerne hevdet at påstandene var villedende for forbrukerne og i strid med markedsføringsloven, ettersom Røros Dyreklinikk for det første ikke er den eneste dyreklinikken i området, og for det andre fordi klinikken ikke kan dokumentere at de har bedre kompetanse enn konkurrerende veterinærer kan tilby.

Forbrukerombudet fant ikke å kunne ta saken opp til realitetsbehandling. Det ble i hovedsak vist til prioriteringshensyn.

I brev av 26.3.2010 ba klagerne om at saken ble sendt til Markedsrådet for vurdering av prioriteringsspørsmålet.

Saken ble oversendt Markedsrådet ved ekspedisjon av 27.5.2010.06.02

Behandlingen av saken fant sted den 21. juni 2010. Ingen av partene møtte.

2. Klagernes anførsler

Klagerne har i det vesentligste sammenfallende anførsler i den forstand at begge klager på bruk av av de samme påstandene i markedsføringen fra Røros Dyreklinikk. De hevder at Røros Dyreklinikks bruk av påstanden «Best på små og store dyr!» i markedsføringen er villedende for forbrukerne, fordi de ikke kan dokumentere at de har bedre kompetanse, pris eller service enn det tilbudet konkurrerende veterinærer i området kan tilby.

Det påstås også at påstanden uansett er for generell til at den kan dokumenteres, ettersom klinisk veterinærundersøkelse er et bredt felt. Etter klagernes oppfatning må påstanden oppfattes slik at Røros Dyreklinikk anser at de er de beste klinikerne/den beste klinikken innen ethvert fagfelt, dvs. innenfor kategoriene smådyr, hest og produksjonsdyr, både innen stasjonær og ambulerende virksomhet i Norge.

I tillegg anfører klagerne at påstanden om at Røros Dyreklinikk er «den eneste klinikken i regionen» i markedsføringen på nettstedet er villedende og i strid med markedsføringsloven. Det vises til at det ikke er noen spesifikke krav som stilles for at en veterinær skal kunne kalle seg smådyrklinikk, og at det finnes flere dyreklinikker i området markedsføringen retter seg mot, herunder klagernes praksiser.

På bakgrunn av de ovennevnte forhold, hevdes det at innklagdes markedsføring er i strid med markedsføringsloven. Saken hevdes å være av prinsipiell betydning for veterinærbransjen, og at den har betydning for hvordan forbrukergrupper/dyreeiere risikerer å bli villedet når de søker råd og hjelp for syke dyr.

Klagerne aksepterer ikke at Forbrukerombudet nedprioriterer saken, og ber om at Forbrukerombudet pålegges å realitetsbehandle saken.

3. Forbrukerombudets anførsler

Forbrukerombudet skal, ut fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at bestemmelsene i markedsføringslovens kapittel 1 – 5, eller bestemmelser gitt i medhold av denne loven, overholdes, jf. markedsføringsloven (mfl.) § 34 første og andre ledd. Ordlyden, «ut fra hensynet til forbrukerne» tilsier at bestemmelsen gir Forbrukerombudet hjemmel til å vurdere om det foreligger tilstrekkelig sterke forbrukerinteresser til at saken bør realitetsbehandles, eller om man av prioriteringshensyn bør la saken ligge.

På grunn av stor saksmengde er det nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som skal tas til realitetsbehandling hos Forbrukerombudet. For å behandle saker på en mest mulig effektiv måte, er virksomheten hvert år organisert i en virksomhetsplan. Innenfor de virksomhetsområder som finnes i denne planen, arbeider Forbrukerombudet for å få bredest mulig gjennomslag for ulike typer saker, for eksempel slik at en problemstilling som er av stor praktisk, økonomisk eller sikkerhetsmessig betydning for mange forbrukere, tas opp med en hel bransje samtidig.

På bakgrunn av henvendelser Forbrukerombudet mottok i 2009 og samfunnsutviklingen for øvrig, vil hovedprioriteringene i 2010 blant annet være følgende emner: Finansielle tjenester, bolig, IKT, barns avtalekompetanse og internasjonalt arbeid. Arbeidet med de definerte satsingsområdene legger beslag på store ressurser. For å oppnå målet om mest mulig effektiv saksbehandling, er det viktig for Forbrukerombudet i størst mulig grad å holde seg til den planlagte virksomheten. Det foretas konkrete vurderinger også i enkeltsaker. Forbrukerombudet har ikke ansett forbrukerhensynet i denne konkrete saken så stort at det tilsier en prioritering på bekostning av andre viktige saker.

Forbrukerombudet har i fjor og i år mottatt få henvendelser som gjelder markedsføring av dyreklinikker, og Forbrukerombudet har ikke funnet ressurser til å fravike virksomhetsplanen og prioritere denne saken på nåværende tidspunkt. Det er ikke sterke forbrukerhensyn i saken, og det synes mer naturlig at saken tas opp til behandling i Næringslivets konkurranseutvalg. For øvrig er saken geografisk begrenset til Fjellregionen i Hedmark og Sør-Trøndelag fylke, slik at omfanget av saken er begrenset. Saken reiser heller ikke prinsipielle spørsmål av en slik karakter at Forbrukerombudet i denne omgang vil behandle saken.

Forbrukerombudet nedlegger slik påstand:
Klagene på Forbrukerombudets nedprioritering av klagene fra Prøsch Veterinærservice AS og John Erik Meland vedrørende Røros Dyreklinikks markedsføring tas ikke til følge.

4. Markedsrådets bemerkninger

Forbrukerombudet skal, ut i fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at det ikke skjer markedsmisbruk i strid med markedsføringsloven kap. 1 – 5, eller bestemmelser gitt i medhold av denne loven, jf. mfl. § 34 første og andre ledd. Ordlyden «ut fra hensynet til forbrukerne» tilsier at bestemmelsen gir Forbrukerombudet en vid skjønnsmessig adgang til å vurdere om det foreligger tilstrekkelige forbrukerinteresser til at saken bør realitetsbehandles, eller om man av prioriteringshensyn bør la saken ligge.

Markedsrådet har i alminnelighet lagt terskelen relativt høyt for å overprøve Forbrukerombudets avgjørelse om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at Forbrukerombudet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.

Markedsrådet er enig med Forbrukerombudet i at forbrukerhensynet ikke gjør seg sterkt nok gjeldende til at ombudet skal pålegges å realitetsbehandle denne saken nå, og viser til Forbrukerombudets anførsler. Markedsrådet er også enig med Forbrukerombudet i at det vil være mer naturlig at saken tas opp til behandling i Næringslivets konkurranseutvalg.

Klagen har etter dette ikke ført frem.
Avgjørelsen er enstemmig.

Vedtak:
Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av klagene fra Prøsch Veterinærservice AS og N.N vedrørende Røros Dyreklinikks markedsføring tas ikke til følge.