MR-2010-277: Madrassmesteren – Forbrukerombudet

Vedtak av 18. mars 2010

Klager: Madrassmesteren/N.N

Innklaget: Forbrukerombudet

Markedsrådets sammensetning:
1. Professor Tore Lunde
2. Lagdommer Randi Grøndalen
3. Spesialrådgiver Karl Johan Hallaråker
4. Rektor Trond Blindheim
5. Advokat Signe Eriksen
6. Marketingdirektør Steve Jørgensen

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder klage fra Madrassmesteren/N.N over Forbrukerombudets nedprioritering av klage på andre næringsdrivendes (herunder blant andre Skeidar og Ikea) bruk av henvisning til tester i markedsføring av madrasser. N.N driver enkeltpersonsforetaket Madrassmesteren.

Forbrukerombudet mottok 2.1.2010 klage fra Madrassmesteren/N.N på andre næringsdrivendes bruk av henvisninger til tester av madrasser i markedsføringen, for eksempel «best i test». Han mente henvisningene var villedende for forbrukerne og i strid med markedsføringsloven, fordi det ikke ble oppgitt hva som var forutsetningene bak testen og fordi ikke alle madrassmerker var tatt i betraktning.

Forbrukerombudet fant ikke å kunne ta saken til realitetsbehandling. Det ble i hovedsak vist til prioriteringshensyn.

I e-post fra Madrassmesteren/N.N14.1.2010 opprettholdes klagen.

Saken ble oversendt til Markedsrådet ved ekspedisjon den 4.3.2010.

Behandling av saken fant sted den 18.3.2010. Ingen av partene møtte.

2. Klagers anførsler

Klager mener at bruk av henvisning til testresultater i markedsføring er i strid med markedsføringsloven, ettersom det ikke tas med noen reservasjoner eller forutsetninger om testene, og fordi ikke alle madrassmerker er tatt i betraktning. Det fokuseres først og fremst på at madrassen er «best i test».

Alle madrasser på det norske og svenske markedet oppfyller en del tekniske krav, og forbrukerens valg av madrass bør baseres på brukerens anatomi/vekt/kjønn, mens testene legger vekt på andre kriterier, for eksempel hvor stor belastning de tåler ved å bli hoppet på.

I og med at klager opprettholder klagen, antas at han nedlegger slik påstand:
Markedsrådet pålegger Forbrukerombudet å realitetsbehandle saken.

3. Forbrukerombudets anførsler

Forbrukerombudet skal, ut fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at bestemmelsene i markedsføringslovens kapittel 1 – 5, eller bestemmelser gitt i medhold av denne loven, overholdes, jf. markedsføringsloven (mfl.) § 34 første og andre ledd. Dette tilsynet skal føres «ut fra hensynet til forbrukerne», jf. § 34 andre ledd første punktum.

På grunn av stor saksmengde er det nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som skal tas til realitetsbehandling hos Forbrukerombudet. For å behandle saker på en mest mulig effektiv måte, er virksomheten hvert år organisert i en virksomhetsplan. Innenfor de virksomhetsområder som finnes i denne planen, arbeider Forbrukerombudet for å få bredest mulig gjennomslag for ulike typer saker, for eksempel slik at en problemstilling som er av stor praktisk, økonomisk eller sikkerhetsmessig betydning for mange forbrukere, tas opp med en hel bransje samtidig.

På bakgrunn av henvendelser Forbrukerombudet mottok i 2009 og samfunnsutviklingen for øvrig, vil hovedprioriteringene i 2010 blant annet være følgende emner: Finansielle tjenester, bolig, IKT, barns avtalekompetanse og internasjonalt arbeid. Arbeidet med de definerte satsingsområdene legger beslag på store ressurser. For å oppnå målet om mest mulig effektiv saksbehandling, er det viktig for Forbrukerombudet i størst mulig grad å holde seg til den planlagte virksomheten. Det foretas konkrete vurderinger også i enkeltsaker. Forbrukerombudet har ikke ansett forbrukerhensynet i denne konkrete saken så stort at det tilsier en prioritering på bekostning av andre viktige saker.

Forbrukerombudet har i fjor og i år mottatt få henvendelser som gjelder markedsføring av madrasser, og har ikke funnet ressurser til å fravike virksomhetsplanen og til å prioritere denne saken på nåværende tidspunkt.

Forbrukerombudet nedlegger slik påstand:
Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av klagen fra Madrassmesteren vedrørende andre næringsdrivendes bruk av henvisning til tester i madrassmarkedsføring tas ikke til følge.

4. Markedsrådets bemerkninger

Forbrukerombudet skal, ut i fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at det ikke skjer markedsmisbruk i strid med markedsføringsloven kap. 1 – 5, eller bestemmelser gitt i medhold av denne loven, jf. mfl. § 34 første og andre ledd. Ordlyden «ut fra hensynet til forbrukerne» tilsier at bestemmelsen gir Forbrukerombudet en vid skjønnsmessig adgang til å vurdere om det foreligger tilstrekkelige forbrukerinteresser til at saken bør realitetsbehandles, eller om man av prioriteringshensyn bør la saken ligge.

Markedsrådet har i alminnelighet lagt terskelen relativt høyt for å overprøve Forbrukerombudets avgjørelse om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at Forbrukerombudet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.

Markedsrådet er enig med Forbrukerombudet i at forbrukerhensynet ikke gjør seg sterkt nok gjeldende til at ombudet skal pålegges å realitetsbehandle denne saken nå, og viser til Forbrukerombudets anførsler.

Klagen har etter dette ikke ført frem.

Avgjørelsen er enstemmig.

Vedtak:
Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av klagen fra Madrassmesteren vedrørende andre næringsdrivendes bruk av henvisning til tester i madrassmarkedsføring tas ikke til følge.