MR-2010-1350: N.N. – Forbrukerombudet

Vedtak av 6. januar 2011

Klager: N.N.
Innklaget: Forbrukerombudet

Markedsrådets sammensetning:
1. Professor Tore Lunde
2. Lagdommer Randi Grøndalen
3. Spesialrådgiver Karl Johan Hallaråker
4. Daglig leder og generalsekretær Gunnar Buvik
5. Rektor Trond Blindheim
6. Advokat Signe Eriksen
7. Direktør Wenche Jacobsen
8. Advokat Thea Broch
9. Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder klage over Forbrukerombudets nedprioritering av klage på bonusordning for kundene til Det Norske Naturhuset AS (Naturhuset).

Forbrukerombudet mottok 12.11.2010 klage fra N.N. på Naturhusets bonusordning. Han mente at bonusordningen var useriøs og villedende overfor gode kunder.

Forbrukerombudet fant ikke å kunne ta saken opp til realitetsbehandling. Det ble i brev av 17.11.2010 i hovedsak vist til prioriteringshensyn.

I e-post av 26.11.2010 ba klager om at saken ble sendt til Markedsrådet for vurdering av prioriteringsspørsmålet.

Saken ble oversendt til Markedsrådet den 21.12.2010.

2. Klagers anførsler

Klager opplyser at han har opptjent kr 1 700,- i bonus etter flere år som kunde hos Naturhuset. Da han ønsket å få bonusbeløpet utbetalt til sin konto, fikk han beskjed om at bonusbeløpet kun kan benyttes til kjøp av varer hos Naturhuset, og at beløpet således ikke ville bli utbetalt til hans konto.

Klager anfører at Naturhusets bonusordning er useriøs og villedende overfor kundene, og klager tror at de fleste kundene lar seg villede til å kjøpe produkter for opptjente bonuspenger uten å reagere.

Klager hevder at Naturhuset ikke har opplyst om vilkårene for bonusordningen, og har heller ikke tilbudt å avregne det faste månedskjøpet over bonuskontoen.

Klager aksepterer ikke at Forbrukerombudet nedprioriterer klagen, og ber om at saken bringes inn for Markedsrådet.

3. Forbrukerombudets anførsler

På grunn av stor saksmengde er det nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som skal tas til realitetsbehandling hos Forbrukerombudet. For å behandle saker på en mest mulig effektiv måte, er virksomheten hvert år organisert i en virksomhetsplan. Innenfor de virksomhetsområder som finnes i denne planen, arbeider Forbrukerombudet for å få bredest mulig gjennomslag for ulike typer saker, for eksempel slik at en problemstilling som er av stor praktisk, økonomisk eller sikkerhetsmessig betydning for mange forbrukere, tas opp med en hel bransje samtidig.

I virksomhetsplanen for 2010 er en rekke satsingsområder definert, blant annet finansielle tjenester, bolig, IKT, barns avtalekompetanse og internasjonalt arbeid. Arbeidet med de definerte satsingsområdene legger beslag på store ressurser. For å oppnå målet om mest mulig effektiv saksbehandling, er det viktig for Forbrukerombudet i størst mulig grad å holde seg til den planlagte virksomheten. Det foretas likevel en konkret vurdering av hver enkelt sak. Forbrukerombudet vurderer da om saken er av så stor betydning for forbrukernes interesser at den likevel bør prioriteres.

Forbrukerombudet finner det naturlig å opplyse om at det kun er mottatt denne klagen på forholdet. I tillegg ligger ikke saken innenfor kjerneområdet av de prioriterte oppgavene i virksomhetsplanen for 2010. Forbrukerombudet har ikke ansett at forbrukerhensynet i denne saken er så stort at det tilsier en prioritering på bekostning av andre viktige saker.

Forbrukerombudet nedlegger slik påstand:
Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av klagen på Det Norske Naturhuset AS’ bonusordning tas ikke til følge.

4. Markedsrådets bemerkninger

Forbrukerombudet skal, ut i fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at det ikke skjer markedsmisbruk i strid med markedsføringsloven kap. 1 – 5, eller bestemmelser gitt i medhold av denne loven, jf. mfl. § 34 første og andre ledd. Ordlyden ”ut fra hensynet til forbrukerne” tilsier at bestemmelsen gir Forbrukerombudet en vid skjønnsmessig adgang til å vurdere om det foreligger tilstrekkelige forbrukerinteresser til at saken bør realitetsbehandles, eller om man av prioriteringshensyn bør la saken ligge.

Markedsrådet har i alminnelighet lagt terskelen relativt høyt for å overprøve Forbrukerombudets avgjørelse om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at Forbrukerombudet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.

Markedsrådet er enig med Forbrukerombudet i at forbrukerhensynet ikke gjør seg sterkt nok gjeldende til at ombudet skal pålegges å realitetsbehandle denne saken nå, og viser til Forbrukerombudets anførsler.

Klagen har etter dette ikke ført frem.

Avgjørelsen er enstemmig.

Vedtak:
Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere lovligheten av Det Norske Naturhuset AS sin bonusordning tas ikke til følge.