MR-2010-1335: N.N. – Forbrukerombudet

Saken gjelder Forbrukerombudets nedprioritering av klage som gjelder BKhengeren.no sin markedsføring av tilhenger. Klager mener at det er villedende markedsføring å fremvise bilde av tilhenger med tilleggsutstyr, når tilleggsutstyret må kjøpes separat, uten at dette opplyses.

Vedtak av 29.12.2010

Klager: N.N.
Innklaget: Forbrukerombudet

Markedsrådets sammensetning:
1. Professor Tore Lunde
2. Lagdommer Randi Grøndalen
3. Spesialrådgiver Karl Johan Hallaråker
4. Daglig leder og generalsekretær Gunnar Buvik
5. Rektor Trond Blindheim
6. Advokat Signe Eriksen
7. Direktør Wenche Jacobsen
8. Advokat Thea Broch
9. Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder Forbrukerombudets nedprioritering av klage som gjelder BKhengeren.no sin markedsføring av tilhenger. Klager mener at det er villedende markedsføring å fremvise bilde av tilhenger med tilleggsutstyr, når tilleggsutstyret må kjøpes separat, uten at dette opplyses.

Forbrukerombudet mottok 22.11.2010 klage fra N.N. vedrørende BKhengeren.no sin markedsføring av tilhenger. Klager hevdet at BKhengeren.no bryter markedsføringsloven fordi det ikke er samsvar mellom avbildet produkt og produkt som selges. Det ble påpekt at bildet viser hengeren med ekstrautstyr, uten at det opplyses at tilleggsutstyret må kjøpes separat.

Forbrukerombudet fant ikke å kunne ta saken opp til realitetsbehandling. Det ble i brev av 24.11.2010 i hovedsak vist til prioriteringshensyn.

I brev av 7.12.2010 ba klager om at saken ble sendt til Markedsrådet for vurdering.

Saken ble oversendt til Markedsrådet den 17.12.2010.

2. Klagers anførsler

Klager viser til at klagen gjelder en veletablert selger med antatt høy omsetning, noe som innebærer at et relativt stort antall personer kan bli utsatt for den villedende markedsføringen. Han peker også på at saken er relativt ukomplisert og lite ressurskrevende, og dermed enkel for Markedsrådet å vurdere.

Varehengeren som er avbildet i markedsføringstiltaket er påmontert ekstrautstyr som det ved levering kreves over kr 600,- i tillegg for. Påslaget på salgssummen blir det ikke opplyst om i markedsføringen. Under to mindre fotografier der varehengeren er utstyrt med helt andre typer ekstrautstyr, står den kryptiske setningen: ”Bilder av tilleggsutstyr kan avvike fra produktet”. Klagen gjelder derimot hovedbildet av varetilhengeren, hvor det ikke opplyses at sveiv for varetipp og stenger som stabiliserer ikke er å regne som en del av produktet.

Klager aksepterer ikke at Forbrukerombudet nedprioriterer klagen.

3. Forbrukerombudets anførsler

Forbrukerombudet skal, ut fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at bestemmelsene i markedsføringsloven kapittel 1-5, eller bestemmelser gitt i medhold av loven, overholdes, jf. markedsføringsloven § 34 første og andre ledd. Dette tilsynet skal føres ”ut fra hensynet til forbrukerne”, jf. § 34 andre ledd første punktum.

På grunn av stor saksmengde er det nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som skal tas til realitetsbehandling hos Forbrukerombudet. For å behandle saker på en mest mulig effektiv måte, er virksomheten hvert år organisert i en virksomhetsplan. Innenfor de virksomhetsområder som finnes i denne planen, arbeider Forbrukerombudet for å få bredest mulig gjennomslag for ulike typer saker, for eksempel slik at en problemstilling som er av stor praktisk, økonomisk eller sikkerhetsmessig betydning for mange forbrukere, tas opp med en hel bransje samtidig.

På bakgrunn av henvendelser som Forbrukerombudet mottok i 2009 og samfunnsutviklingen for øvrig, er det i virksomhetsplanen for 2010 definert en rekke satsingsområder, blant annet finansielle tjenester, bolig, IKT, telefonsalg, barns avtalekompetanse, urimelige avtalevilkår (særlig innenfor utdanning), prismarkedsføring og internasjonalt arbeid. Arbeidet med de definerte satsingsområdene legger beslag på store ressurser. For å oppnå målet om mest mulig effektiv saksbehandling, er det viktig for Forbrukerombudet i størst mulig grad å holde seg til den planlagte virksomheten. Likevel vurderes hver enkelt klage konkret.

Forbrukerombudet har ikke ansett at forbrukerhensynet i denne konkrete saken er så stort at det tilsier en prioritering på bekostning av andre viktige saker. Forbrukerombudet har ikke tidligere mottatt noen henvendelser som gjelder markedsføring av tilhengere, og har ikke funnet ressurser til å fravike virksomhetsplanen for å prioritere denne saken på det nåværende tidspunktet. Saken reiser heller ingen prinsipielle spørsmål av en slik karakter at Forbrukerombudet i denne omgang vil behandle saken.

Forbrukerombudet nedlegger slik påstand:
Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av klagen fra N.N. vedrørende BKhengeren.no sin markedsføring av tilhenger tas ikke til følge.

4. Markedsrådets bemerkninger

Forbrukerombudet skal, ut i fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at det ikke skjer markedsmisbruk i strid med markedsføringsloven kap. 1 – 5, eller bestemmelser gitt i medhold av denne loven, jf. mfl. § 34 første og andre ledd. Ordlyden ”ut fra hensynet til forbrukerne” tilsier at bestemmelsen gir Forbrukerombudet en vid skjønnsmessig adgang til å vurdere om det foreligger tilstrekkelige forbrukerinteresser til at saken bør realitetsbehandles, eller om man av prioriteringshensyn bør la saken ligge.

Markedsrådet har i alminnelighet lagt terskelen relativt høyt for å overprøve Forbrukerombudets avgjørelse om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at Forbrukerombudet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.

Markedsrådet er enig med Forbrukerombudet i at forbrukerhensynet ikke gjør seg sterkt nok gjeldende til at ombudet skal pålegges å realitetsbehandle denne saken nå, og viser til Forbrukerombudets anførsler.

Klagen har etter dette ikke ført frem.

Avgjørelsen er enstemmig.

Vedtak:
Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere klagen fra N.N. vedrørende BKhengeren.no sin markedsføring av tilhenger tas ikke til følge.

Tilbake til toppen