MR-2010-1260: N.N. – Forbrukerombudet

Vedtak av 17. desember 2010

Klager: N.N.
Innklaget: Forbrukerombudet

Markedsrådets sammensetning:
1. Professor Tore Lunde
2. Lagdommer Randi Grøndalen
3. Spesialrådgiver Karl Johan Hallaråker
4. Daglig leder og generalsekretær Gunnar Buvik
5. Rektor Trond Blindheim
6. Advokat Signe Eriksen
7. Direktør Wenche Jacobsen
8. Advokat Thea Broch
9. Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder Forbrukerombudets nedprioritering av klage på Tussa Energis påstand om ”rein energi” på servicebiler og reklameskilt på Ørsta stadion.

Forbrukerombudet mottok 30.9.2010 klage fra N.N. på Tussa Energis påstand om ”rein energi” på servicebiler og reklameskilt på Ørsta stadion. I klagen ble det vist til Forbrukerombudets sak 09/1690, som også gjaldt Tussa Energi, hvor selskapet forpliktet seg til ikke å bruke påstander som ”miljøvennleg”, ”rein vasskraft” eller lignende i fremtidig handelspraksis. N.N. hevdet at selskapet har fortsatt med den villedende markedsføringen.

Forbrukerombudet fant ikke å kunne ta saken opp til realitetsbehandling. Det ble i brev av 26.10.2010 i hovedsak vist til prioriteringshensyn.

I brev av 26.10.2010 ba klager om at saken ble sendt til Markedsrådet for vurdering av prioriteringsspørsmålet.

Saken ble oversendt til Markedsrådet den 7.12.2010.

2. Klagers anførsler

Klager viser til at Tussa Energi bruker påstand om ”rein energi” på servicebiler og reklameskilt på Ørsta stadion, til tross for at selskapet i Forbrukerombudets sak 09/1690 forpliktet seg til ikke å bruke påstander som ”miljøvennleg”, ”rein vasskraft” eller lignende i sin fremtidige handelspraksis.

Klager uttaler at han er kritisk til en utvikling hvor myndigheter, politikere og næringsdrivende i økende grad overselger diverse miljøbudskap ved å benytte miljøpåstander på feilaktige og villedende måter.

Klager aksepterer ikke at Forbrukerombudet nedprioriterer klagen, og ber om at Forbrukerombudet pålegges å realitetsbehandle saken.

3. Forbrukerombudets anførsler

På grunn av stor saksmengde er det nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som skal tas til realitetsbehandling hos Forbrukerombudet. For å behandle saker på en mest mulig effektiv måte, er virksomheten hvert år organisert i en virksomhetsplan. Innenfor de virksomhetsområder som finnes i denne planen, arbeider Forbrukerombudet for å få bredest mulig gjennomslag for ulike typer saker, for eksempel slik at en problemstilling som er av stor praktisk, økonomisk eller sikkerhetsmessig betydning for mange forbrukere, tas opp med en hel bransje samtidig.

I virksomhetsplanen for 2010 er en rekke satsingsområder definert, blant annet finansielle tjenester, bolig, IKT, telefonsalg, barns avtalekompetanse, urimelige avtalevilkår (særlig innenfor utdanning), prismarkedsføring og internasjonalt arbeid. Arbeidet med de definerte satsingsområdene legger beslag på store ressurser. For å oppnå målet om mest mulig effektiv saksbehandling, er det viktig for Forbrukerombudet i størst mulig grad å holde seg til den planlagte virksomheten. Likevel vurderes selvfølgelig hver enkelt klage konkret.

Praksisen med prioritering av saker ble drøftet av Barne- og likestillingsdepartementet i forarbeidene til markedsføringsloven, se Ot.prp.nr.55 (2007-2008) s. 147-149. Departementets konklusjon var at det ikke burde lovfestes en adgang til å klage på Forbrukerombudets nedprioriteringer, men at praksisen vil kunne videreføres så lenge Forbrukerombudet og Markedsrådet finner det hensiktsmessig. Departementet kom til samme konklusjon i forarbeidene til forskrift 5. juni 2009 nr. 588 om Forbrukerombudets og Markedsrådets saksbehandling mv. I statsrådsforedraget til forskriften fremholdt departementet blant annet:

”Markedsføringsloven inneholder offentligrettslige forbud og skal beskytte kollektive forbrukerinteresser, og gir ikke enkeltpersoner rettigheter. Forbrukerombudet får inn mange tusen klager på markedsføring og avtalevilkår, men har begrensede ressurser og må derfor foreta prioriteringer av hvilke enkeltsaker som skal behandles.”

Forbrukerombudet har de siste årene arbeidet mye med miljømarkedsføring. I perioden 2006-2009 har hovedpunkter i arbeidet innenfor dette området således vært revisjonen av Forbrukerombudets generelle veiledning om bruk av miljø- og etikkpåstander i markedsføringen, bistand i arbeidet med bransjenormen for opprinnelsesgaranterte kraftavtaler fra fornybar energi, orienteringsbrev om bruk av miljøpåstander i markedsføringen av biler, veiledning for bruke av miljøpåstander i markedsføringen av energi til boligoppvarming, orienteringsbrev om markedsføring av miljøfortrinn i taxibransjen og veiledning om bruk av påstander som ”klimanøytral” og lignende i markedsføring. Forbrukerombudet har dessuten behandlet en rekke enkeltsaker som har omhandlet miljømarkedsføring, og har drevet utstrakt informasjons- og veiledningsvirksomhet overfor næringsdrivende. Internasjonalt har det også vært interesse for dette arbeidet, og Forbrukerombudet har hatt kontakt med andre lands forbrukermyndigheter og EU-kommisjonen. Forbrukerombudet har videre deltatt i arbeid innenfor ICPEN (International Consumer Protection and Enforcement Network) og OECD.

I 2010 har Forbrukerombudet i hovedsak begrenset sin virksomhet innenfor miljø- og etikkområdet til oppfølging av veiledningene m.v. som tidligere er utarbeidet, og særlig når det gjelder klimanøytralitet og markedsføring av miljøfortrinn i bilbransjen. Forbrukerombudet har også behandlet saker om private miljømerker.

Forbrukerombudet behandlet i 2009 en annen klage fra N.N. på Tussa Energi, Forbrukerombudets sak 09/1690, som N.N. har vist til. Forbrukerombudet ba den gang om en bekreftelse fra Tussa Energi på at ”miljøvennlig” eller lignende formuleringer ikke skulle benyttes i fremtidig handelspraksis. Slik bekreftelse ble gitt fra selskapet i brev av 16.11.2009. Forbrukerombudet fant deretter ikke grunn til å forfølge saken videre. Det ble tatt forbehold om at saken ville kunne bli tatt opp igjen dersom selskapet på nytt fremsatte påstander som ”miljøvennleg”, ”rein vasskraft” eller lignende.

Forbrukerombudets sak 09/1690 gjaldt blant annet avisannonser med påstanden ”miljøvennleg straum”. Den aktuelle klagen gjelder påstanden ”rein energi” på servicebiler og reklameskilt på Ørsta stadion. Særlig på bakgrunn av markedsføringens begrensede omfang har Forbrukerombudet ikke ansett at forbrukerhensynet i saken her er så stort at det tilsier en prioritering på bekostning av andre viktige saker.

Forbrukerombudet nedlegger slik påstand:
Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere lovligheten av Tussa Energis påstand om ”rein energi” på servicebiler og reklameskilt på Ørsta stadion tas ikke til følge.

4. Markedsrådets bemerkninger

Forbrukerombudet skal, ut i fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at det ikke skjer markedsmisbruk i strid med markedsføringsloven kap. 1 – 5, eller bestemmelser gitt i medhold av denne loven, jf. mfl. § 34 første og andre ledd. Ordlyden ”ut fra hensynet til forbrukerne” tilsier at bestemmelsen gir Forbrukerombudet en vid skjønnsmessig adgang til å vurdere om det foreligger tilstrekkelige forbrukerinteresser til at saken bør realitetsbehandles, eller om man av prioriteringshensyn bør la saken ligge.

Markedsrådet har i alminnelighet lagt terskelen relativt høyt for å overprøve Forbrukerombudets avgjørelse om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at Forbrukerombudet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.

Markedsrådet er enig med Forbrukerombudet i at forbrukerhensynet ikke gjør seg sterkt nok gjeldende til at ombudet skal pålegges å realitetsbehandle denne saken nå, og viser til Forbrukerombudets anførsler.

Klagen har etter dette ikke ført frem.

Avgjørelsen er enstemmig.

Vedtak:
Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere lovligheten av Tussa Energis påstand om ”rein energi” på servicebiler og reklameskilt på Ørsta stadion tas ikke til følge.