MR-2010-1239: Bergfald Miljørådgivere – Forbrukerombudet

Vedtak av 23.12.2010

Klager: Bergfald Miljørådgivere, Kongens gate 3, 0153 OSLO
Innklaget: Forbrukerombudet

Markedsrådets sammensetning:
1. Professor Tore Lunde
2. Lagdommer Randi Grøndalen
3. Spesialrådgiver Karl Johan Hallaråker
4. Daglig leder og generalsekretær Gunnar Buvik
5. Rektor Trond Blindheim
6. Advokat Signe Eriksen
7. Direktør Wenche Jacobsen
8. Advokat Thea Broch
9. Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder Forbrukerombudets nedprioritering av klage på markedsføring av miljøpåstander knyttet til utendørsmøblement.

Forbrukerombudet mottok den 9. september 2010 en henvendelse fra Bård Bergfald på vegne av Bergfald Miljørådgivere. Bergfald reagerte på Slettvoll Møbler sin bruk av udokumenterte miljøpåstander i en annonse i Dagens Næringsliv 12. mai 2010.

Forbrukerombudet fant ikke å kunne ta saken opp til realitetsbehandling. Det ble i e-post av 23.09.2010 vist til prioriteringshensyn.

I e-post av 24.09.2010 ba klager om at saken ble sendt til Markedsrådet for vurdering av prioriteringsspørsmålet.

Saken ble oversendt Markedsrådet ved ekspedisjon av 02.12.2010.

Saken ble behandlet skriftlig.

2. Klagers anførsler

Klager reagerer på at Slettvoll Møbler i sin annonse for utemøbler i Dagens Næringsliv benytter overskriften “miljøvennlig og vedlikeholdsfritt” uten å dokumentere denne miljøpåstanden.

Til tross for at han gjentatte ganger har henvendt seg til Slettvoll Møbler, har de ikke kunnet fremskaffe dokumentasjon for at utemøblene er miljøvennlige. Klager viser til at det er strenge krav for bruk av begrepet “miljøvennlig”, og viser herunder miljøinformasjonsloven og plikten til å utlevere dokumentasjon. Han viser til at miljøvennlig og vedlikeholdsfritt er en krevende kombinasjon for utendørseksponerte produkter, og at det derfor er av interesse å få opplyst hvordan Slettvoll Møbler har løst dette.

Da Slettvoll Møbler ikke fremla den etterspurte dokumentasjonen, klaget Bergfald til Forbrukerombudet og ba om deres bistand til å få fremlagt dokumentasjonen. Han kan ikke godta Forbrukerombudets nedprioritering av klagen.

3. Forbrukerombudets anførsler

På grunn av stor saksmengde er det nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som skal tas opp til realitetsbehandling hos Forbrukerombudet. For å behandle saker på en mest mulig effektiv måte, er virksomheten for hvert år organisert i en virksomhetsplan. Innenfor de virksomhetsområder som finnes i denne planen, arbeider Forbrukerombudet for å få bredest mulig gjennomslag for ulike typer saker, for eksempel slik at en problemstilling som er av stor praktisk, økonomisk eller sikkerhetsmessig betydning for mange forbrukere tas opp med en hel bransje samtidig.

I virksomhetsplanen for 2010 er en rekke større satsningsområder definert; finansielle tjenester, bolig, IKT, barns avtalekompetanse og internasjonalt arbeid. Arbeidet med de definerte satsningsområdene legger beslag på store ressurser. For å oppnå målet om mest mulig effektiv saksbehandling er det viktig for Forbrukerombudet i størst mulig grad å holde seg til den planlagte virksomheten. Når det er sagt vurderes selvfølgelig hver enkelt klage konkret. Forbrukerombudet har de siste årene også arbeidet en del med miljømarkedsføring. I 2010 må Forbrukerombudet av ressurshensyn i hovedsak begrense seg til oppfølging av veiledningene mv. som tidligere er utarbeidet.

Forbrukerombudet finner det naturlig å opplyse om at vi kun har mottatt en klage på forholdet. Markedsføringens art og omfang vurderes også til å være nokså begrenset i dette tilfellet. Ut i fra klagen ser det ut til at det kun er snakk om en annonse i en utgave av Dagens Næringsliv det blir klaget på. Selv om den aktuelle utgaven av avisen blir lest av mange forbrukere, så kan det etter Forbrukerombudets vurdering ikke sammenlignes med andre mulige markedsføringskanaler som TV-reklame, boards og lignende.

Forbrukerombudet vil også påpeke at miljøinformasjonsloven ligger utenfor Ombudets tilsynsområdet.

På denne bakgrunn finner Forbrukerombudet ikke å kunne prioritere å ta opp klagen på Slettvoll Møblers bruk av påstanden “miljøvennlig og vedlikeholdsfritt”.

Forbrukerombudet nedlegger slik påstand:
Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av klagen på Slettvoll Møbler sin bruk av miljøpåstander i markedsføringen tas ikke til følge.

4. Markedsrådets bemerkninger

Forbrukerombudet skal, ut i fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at det ikke skjer markedsmisbruk i strid med markedsføringsloven kap. 1 – 5, eller bestemmelser gitt i medhold av denne loven, jf. mfl. § 34 første og andre ledd. Ordlyden ”ut fra hensynet til forbrukerne” tilsier at bestemmelsen gir Forbrukerombudet en vid skjønnsmessig adgang til å vurdere om det foreligger tilstrekkelige forbrukerinteresser til at saken bør realitetsbehandles, eller om man av prioriteringshensyn bør la saken ligge.

Markedsrådet har i alminnelighet lagt terskelen relativt høyt for å overprøve Forbrukerombudets avgjørelse om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at Forbrukerombudet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.

Markedsrådet er enig med Forbrukerombudet i at forbrukerhensynet ikke gjør seg sterkt nok gjeldende til at ombudet skal pålegges å realitetsbehandle denne saken nå, og viser til Forbrukerombudets anførsler.

Klagen har etter dette ikke ført frem.

Avgjørelsen er enstemmig.

Vedtak:
Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av klage fra Bergfald Miljørådgivere på Slettvold Møblers markedsføring av miljøpåstander knyttet til utendørsmøblement tas ikke til følge.