MR-2010-1176: Miljøpartiet De Grønne – Forbrukerombudet

Vedtak av 29. november 2010

Klager: Miljøpartiet De Grønne v/Sondre Båtstrand, Lille Øvregaten 3, 5018 BERGEN
Innklaget: Forbrukerombudet

Markedsrådets sammensetning:
1. Professor Tore Lunde
2. Lagdommer Randi Grøndalen
3. Spesialrådgiver Karl Johan Hallaråker
4. Daglig leder og generalsekretær Gunnar Buvik
5. Rektor Trond Blindheim
6. Advokat Signe Eriksen
7. Direktør Wenche Jacobsen
8. Advokat Thea Broch
9. Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder Forbrukerombudets nedprioritering av klage på TINEs markedsføring av dyrevelferd i melkeproduksjonen.

Forbrukerombudet mottok 7. september 2010 klage fra Miljøpartiet De Grønne på TINEs markedsføring av dyrevelferd i melkeproduksjonen. Klagen gjaldt primært TINEs reklamefilm med ”snakkende kuer” som er vist på tv og er tilgjengelig blant annet på nettstedet Youtube. Forbrukerombudet mottok også klager på samme kampanje den 9. september 2010 fra Dyrebeskyttelsen Norge og 14. september 2010 fra Melinda Estelita Henriksen.

Det fremgår av klagen at Miljøpartiet De Grønne ønsker svar på om Forbrukerombudet mener at TINEs melkekampanje er innenfor markedsføringsloven.

Forbrukerombudet fant ikke å kunne ta saken opp til realitetsbehandling. Det ble i brev av 4. oktober 2010 i hovedsak vist til prioriteringshensyn.

I brev av 7. oktober 2010 ba klager om at saken ble sendt til Markedsrådet for vurdering av prioriteringsspørsmålet.

Saken ble oversendt Markedsrådet ved ekspedisjon av 22.11.2010.

2. Klagers anførsler

Klager hevder at TINEs reklamefilm er laget for å villede forbrukerne om forholdene for norske melkekyr når det i reklamen heter at ”Vi gjør alt for at kuene trives. Sånt blir det god melk av”. I filmen formidler TINE et feilaktig inntrykk av hvordan melken blir produsert. Den viser kyr og kalver som vandrer i grønn natur mens de skryter av hvor godt de har det.

Det vises til at 75 % av norske melkekyr står i bås og har krav på åtte ukers utetid, mens 25 % av norske melkekyr er i løsdrift, som er unntatt kravet om utetid. TINE vil antakelig hevde at reklamen tar utgangspunkt i disse åtte ukene, men dette vil likevel være å føre forbrukerne bak lyset, eventuelt i form av villedende utelatelser. I den grad forbrukerne sitter igjen med et inntrykk av at norske melkekyr stort sett gå fritt, er reklamen ”egnet til vesentlig å endre forbrukernes økonomiske adferd slik at de treffer beslutninger de ellers ikke ville ha truffet.” Det gjøres gjeldende at forbrukere som vanligvis ville etterspurt økologisk melk kan bli forvirret og lurt til å tro at konvensjonell melk er vel så bra som økologisk melk med hensyn til dyrenes velferd. Det anføres videre at det er misvisende at melkekyr og kalver går i samme innhegning, siden realiteten er at de aller fleste kalver blir skilt fra mordyret raskt etter fødselen. Dette er en praksis som Rådet for dyreetikk har kritisert.

Klager mener reklamefilmen er en alvorlig hindring for omlegging til økologisk drift. Det bes om en vurdering av om reklamefilmen er i strid med markedsføringsloven § 7.

Klager aksepterer ikke at Forbrukerombudet nedprioriterer klagen, og ber om at Forbrukerombudet pålegges å realitetsbehandle saken.

3. Forbrukerombudets anførsler

På grunn av stor saksmengde er det nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som skal tas til realitetsbehandling hos Forbrukerombudet. For å behandle saker på en mest mulig effektiv måte, er virksomheten hvert år organisert i en virksomhetsplan. Innenfor de virksomhetsområder som finnes i denne planen, arbeider Forbrukerombudet for å få bredest mulig gjennomslag for ulike typer saker, for eksempel slik at en problemstilling som er av stor praktisk, økonomisk eller sikkerhetsmessig betydning for mange forbrukere, tas opp med en hel bransje samtidig.

I virksomhetsplanen for 2010 er en rekke satsingsområder definert, blant annet finansielle tjenester, bolig, IKT, telefonsalg, barns avtalekompetanse, urimelige avtalevilkår (særlig innenfor utdanning), prismarkedsføring og internasjonalt arbeid. Arbeidet med de definerte satsingsområdene legger beslag på store ressurser. For å oppnå målet om mest mulig effektiv saksbehandling, er det viktig for Forbrukerombudet i størst mulig grad å holde seg til den planlagte virksomheten. Likevel vurderes selvfølgelig hver enkelt klage konkret.

Miljøpartiet De Grønne viser til behovet for å arbeide med såkalt grønnvasking. Forbrukerombudet har de siste årene arbeidet mye med miljømarkedsføring. Det vises til oversikten over generelle prosesser som blant annet er lagt ut på Forbrukerombudets nettsider. I perioden 2006-2009 har hovedpunkter i arbeidet innenfor dette området således vært revisjonen av Forbrukerombudets generelle veiledning om bruk av miljø- og etikkpåstander i markedsføringen, bistand i arbeidet med bransjenormen for opprinnelsesgaranterte kraftavtaler fra fornybar energi, orienteringsbrev om bruk av miljøpåstander i markedsføringen av biler, veiledning for bruke av miljøpåstander i markedsføringen av energi til boligoppvarming, orienteringsbrev om markedsføring av miljøfortrinn i taxibransjen og veiledning om bruk av påstander som ”klimanøytral” og lignende i markedsføring. Forbrukerombudet har dessuten behandlet en rekke enkeltsaker som har omhandlet miljømarkedsføring, og har drevet utstrakt informasjons- og veiledningsvirksomhet overfor næringsdrivende. Internasjonalt har det også vært interesse for dette arbeidet, og Forbrukerombudet har hatt kontakt med andre lands forbrukermyndigheter og EU-kommisjonen. Forbrukerombudet har videre deltatt i arbeid innenfor ICPEN (International Consumer Protection and Enforcement Network) og OECD.

Når det konkret gjelder dyrevelferd i markedsføring, kan det nevnes at Forbrukerombudet i 2008 og 2009 behandlet to større saker hvor det ble konkludert med at markedsføring var i strid med markedsføringsloven. Nærmere bestem gjaldt sakene testing av kosmetikkingredienser på dyr (Guerlain/Engelschiøn Marwell Hauge AS) og merket Origin Assured i annonser for pels (Pelsinform Pelsbransjens hovedorganisasjon). I begge sakene innrettet de næringsdrivende seg etter Forbrukerombudets synspunkter.

I 2010 har Forbrukerombudet i hovedsak begrenset sin virksomhet innenfor miljø- og etikkområdet til oppfølging av veiledningene m.v. som tidligere er utarbeidet, og særlig når det gjelder klimanøytralitet og markedsføring av miljøfortrinn i bilbransjen. Forbrukerombudet har også under behandling saker om private miljømerker.

Forbrukerombudet har ikke ansett forbrukerhensynet i denne saken så stort at det tilsier prioritering på bekostning av andre viktige saker.

Klagene i denne saken reiser imidlertid viktige spørsmål som Forbrukerombudet nøye vil vurdere i forbindelse med utarbeidelsen av de neste års virksomhetsplaner.

Forbrukerombudet nedlegger slik påstand:
Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere lovligheten av TINEs markedsføring tas ikke til følge.

4. Markedsrådets bemerkninger

Forbrukerombudet skal, ut i fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at det ikke skjer markedsmisbruk i strid med markedsføringsloven kap. 1 – 5, eller bestemmelser gitt i medhold av denne loven, jf. mfl. § 34 første og andre ledd. Ordlyden ”ut fra hensynet til forbrukerne” tilsier at bestemmelsen gir Forbrukerombudet en vid skjønnsmessig adgang til å vurdere om det foreligger tilstrekkelige forbrukerinteresser til at saken bør realitetsbehandles, eller om man av prioriteringshensyn bør la saken ligge.

Markedsrådet har i alminnelighet lagt terskelen relativt høyt for å overprøve Forbrukerombudets avgjørelse om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at Forbrukerombudet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.

Markedsrådet har merket seg Forbrukerombudets opplysning om at klagene i denne saken reiser viktige spørsmål som Forbrukerombudet nøye vil vurdere i forbindelse med utarbeidelsen av sine neste års virksomhetsplaner. Dette tatt i betraktning, finner Markedsrådet at forbrukerhensynet ikke gjør seg sterkt nok gjeldende til at ombudet skal pålegges å realitetsbehandle denne saken nå, og viser til Forbrukerombudets anførsler.

Klagen har etter dette ikke ført frem.

Avgjørelsen er enstemmig.

Vedtak:
Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av klage fra Miljøpartiet De Grønne på TINEs markedsføring av dyrevelferd i melkeproduksjonen tas ikke til følge.