MR-2009-934: N.N. – Forbrukerombudet

Vedtak av 30.11.2009

Klager: N.N.
Innklaget: Forbrukerombudet

Markedsrådets sammensetning:
1. Professor Tore Lunde
2. Daglig leder og generalsekretær Gunnar Buvik
3. Generalsekretær Karl Johan Hallaråker
4. Rektor Trond Blindheim
5. Lagdommer Randi Grøndalen
6. Advokat Signe Eriksen
7. Direktør Wenche Jacobsen
8. Advokat Rune Erstad
9. Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder Forbrukerombudets nedprioritering av klage på begrensede muligheter hos Fjellinjen AS for utsendelse av fakturaspesifikasjon i papirform for passering av bomring.

Forbrukerombudet mottok 15.6.2009 en klage fra N.N. på begrensede muligheter hos Fjellinjen AS for utsendelse av fakturaspesifikasjon i papirform for passering av bomring. Klager hevdet at kunder som ikke har tilgang til Internett ikke kan få en fast månedlig utskrift av passeringsoversikt av bomringen sammen med utsendt betalingsgiro. Utskrift gis kun ved henvendelse, og kunden må rette en ny henvendelse for hver utskrift som ønskes.

Forbrukerombudet fant ikke å kunne ta saken opp til realitetsbehandling. Det ble i hovedsak vist til prioriteringshensyn.

I brev av 14.7.2009 ba klager om at saken ble sendt til Markedsrådet for vurdering av nedprioriteringsspørsmålet.

Saken ble oversendt Markedsrådet ved ekspedisjon av 14.9.2009. Behandlingen av saken fant sted den 31. november 2009. Ingen av partene møtte.

2. Klagers anførsler

Klager anfører at Fjellinjen AS og tilsvarende selskaper i resten av landet må pålegges å sende ut en fast månedlig passeringsoversikt sammen med utsendt giro til de kunder som ønsker det.

Han ber om at Forbrukerombudet pålegges å realitetsbehandle saken.

3. Forbrukerombudets anførsler

Forbrukerombudet skal, ut fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at bestemmelsene i markedsføringslovens kapittel 1 – 5, eller bestemmelser gitt i medhold av denne loven, overholdes, jf. markedsføringsloven (mfl.) § 34 første og andre ledd. Ordlyden, «ut fra hensynet til forbrukerne» tilsier at bestemmelsen gir Forbrukerombudet hjemmel til å vurdere om det foreligger tilstrekkelig sterke forbrukerinteresser til at saken bør realitetsbehandles, eller om man av prioriteringshensyn bør la saken ligge.

På grunn av stor saksmengde er det nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som skal tas til realitetsbehandling hos Forbrukerombudet. For å behandle saker på en mest mulig effektiv måte, er virksomheten hvert år organisert i en virksomhetsplan. Innenfor de virksomhetsområder som finnes i denne planen, arbeider Forbrukerombudet for å få bredest mulig gjennomslag for ulike typer saker, for eksempel slik at en problemstilling som er av stor praktisk, økonomisk eller sikkerhetsmessig betydning for mange forbrukere, tas opp med en hel bransje samtidig.

På bakgrunn av henvendelser Forbrukerombudet mottok i 2008 og samfunnsutviklingen for øvrig, vil hovedprioriteringene i 2009 blant annet være følgende emner: Finansielle tjenester, bolig, IKT, barns avtalekompetanse og internasjonalt arbeid. Arbeidet med de definerte satsingsområdene legger beslag på store ressurser. For å oppnå målet om mest mulig effektiv saksbehandling, er det viktig for Forbrukerombudet i størst mulig grad å holde seg til den planlagte virksomheten. Det foretas konkrete vurderinger også i enkeltsaker. Forbrukerombudet har ikke ansett forbrukerhensynet i denne konkrete saken så stort at det tilsier en prioritering på bekostning av andre viktige saker. Det vises i den forbindelse til at Forbrukerombudet ikke har mottatt tilsvarende klager på forholdet.

På denne bakgrunn finner Forbrukerombudet ikke å kunne prioritere å ta opp Fjellinjen AS’ begrensede muligheter for utsendelse av fakturaspesifikasjon i papirform for passering av bomring.

Forbrukerombudet nedlegger slik påstand:
Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av manglende prosedyre hos Fjellinjen AS for utsendelse av fakturaspesifikasjon på bomring for de som ikke har tilgang til Internett, tas ikke til følge.

4. Markedsrådets bemerkninger

Forbrukerombudet skal, ut i fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at det ikke skjer markedsmisbruk i strid med markedsføringsloven kap. 1 – 5, eller bestemmelser gitt i medhold av denne loven, jf. mfl. § 34 første og andre ledd. Ordlyden «ut fra hensynet til forbrukerne» tilsier at bestemmelsen gir Forbrukerombudet en vid skjønnsmessig adgang til å vurdere om det foreligger tilstrekkelige forbrukerinteresser til at saken bør realitetsbehandles, eller om man av prioriteringshensyn bør la saken ligge.

Markedsrådet har i alminnelighet lagt terskelen relativt høyt for å overprøve Forbrukerombudets avgjørelse om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at Forbrukerombudet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.

Markedsrådet er enig med Forbrukerombudet i at forbrukerhensynet ikke gjør seg sterkt nok gjeldende til at ombudet skal pålegges å realitetsbehandle denne saken nå, og viser til Forbrukerombudets anførsler.

Klagen har etter dette ikke ført frem.

Avgjørelsen er enstemmig.

Vedtak:
1. Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere lovligheten av Fjellinjen AS’ manglende prosedyre for utsendelse av fakturaspesifikasjon på bomringpasseringer for de som ikke har Internettilgang, tas ikke til følge.