MR-2009-933: N.N. – Forbrukerombudet

Saken gjelder en klage fra N.N. på Forbrukerombudets nedprioritering av å behandle en klage på Norsk Tippings fremstilling av menn i reklamefilmen "Vannski".

Vedtak av 30.11.2009

Klager: N.N.
Innklaget: Forbrukerombudet

Markedsrådets sammensetning:
1. Professor Tore Lunde
2. Lagdommer Randi Grøndalen
3. Generalsekretær Karl Johan Hallaråker
4. Daglig leder og generalsekretær Gunnar Buvik
5. Advokat Signe Eriksen
6. Direktør Wenche Jacobsen
7. Advokat Rune Erstad
8. Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder en klage fra N.N. på Forbrukerombudets nedprioritering av å behandle en klage på Norsk Tippings fremstilling av menn i reklamefilmen “Vannski”.

Forbrukerombudet mottok 07.08.09 en e-post fra Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) der de oversendte en klage fra N.N, opprinnelig sendt til LDO 06.08.09. Klagen gjelder Norsk Tipping sin fremstilling av menn i reklamefilmen “Vannski”, som har blitt vist på TV den siste tiden. Reklamefilmen starter med å vise nærbilder av flere svette og slitne menn i bar overkropp i en åtterrobåt. I neste bilde får man se en godt voksen dame som sitter på en bryggekant med vannski på, klar til å trekkes ut på sjøen. Damen plystrer til mennene i robåten, som starter å ro på plystresignalet. I det følgende får man se damen på vannski suse av gårde på vannskiene, mens det høres heftig roing i bakgrunnen. Teksten “Lotto-millionærer er ikke som andre millionærer” blir så vist på skjermen.

Forbrukerombudet fant ikke å ta saken opp til realitetsbehandling. Det ble i hovedsak vist til prioriteringshensyn. Saken ble oversendt Markedsrådet ved ekspedisjon av 14. september 2009. Behandling av saken fant sted den 30. november 2009. Ingen av partene møtte.

2. Klagers anførsler

Klageren mener Norsk Tippings reklamefilm “Vannski” er et brudd på markedsføringslovens bestemmelser. Det anføres at den aktuelle reklamen fra Norsk Tipping utnytter mannskroppen og gir inntrykk av en støtende og nedsettende vurdering av mannen, ved utelukkende å fremstille mannen som et seksuelt objekt.

Klager kan ikke akseptere Forbrukerombudets nedprioritering av saken. Han mener at denne klagen bør bli behandlet med like stort alvor som kvinneundertrykkende reklame.

Klager har ikke nedlagt noen formell påstand, men det antas at den vil lyde:
“Markedsrådet ber Forbrukerombudet realitetsbehandle saken.”

3. Forbrukerombudets anførsler

Forbrukerombudet skal, ut fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at bestemmelsene i markedsføringslovens kapittel 1 til 5, eller bestemmelser gitt i medhold av denne loven, overholdes, jf. markedsføringsloven § 34 første og andre ledd. Dette tilsynet skal føres “ut fra hensynet til forbrukerne”, jf. § 34 andre ledd første punktum. I relasjon til mfl. § 2 andre ledd skal tilsynet skje “ut fra hensynet til likestilling mellom kjønnene, særlig med vekt på hvordan kvinner fremstilles”, jf. mfl. § 34 andre ledd andre punktum.

På grunn av stor saksmengde er det nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som skal tas opp til realitetsbehandling hos Forbrukerombudet. For å behandle saker på en mest mulig effektiv måte, er virksomheten for hvert år organisert i en virksomhetsplan. Innenfor de virksomhetsområder som finnes i denne planen, arbeider Forbrukerombudet for å få bredest mulig gjennomslag for ulike typer saker, for eksempel slik at en problemstilling som er av stor praktisk, økonomisk eller sikkerhetsmessig betydning for mange forbrukere tas opp med en hel bransje samtidig.

På bakgrunn av henvendelser Forbrukerombudet mottok i 2008 og samfunnsutviklingen for øvrig, vil hovedprioriteringene i 2009 blant annet være følgende emner: Finansielle tjenester, bolig, IKT, barns avtalekompetanse og internasjonalt arbeid.

Arbeidet med de definerte satsningsområdene legger beslag på store ressurser. For å oppnå målet om mest mulig effektiv saksbehandling er det viktig for Forbrukerombudet å i størst mulig grad holde seg til den planlagte virksomheten. Det foretas konkrete vurderinger også i enkeltsaker. Forbrukerombudet har ikke ansett forbrukerhensynet i denne konkrete saken så stort at det tilsier en prioritering på bekostning av andre viktige saker. Det vises herunder til at Forbrukerombudet ikke har mottatt tilsvarende klager på forholdet.

Det vil være de mest klare og synlige bruddene på § 2 andre ledd som eventuelt vil bli prioritert. Denne filmen er etter Forbrukerombudets umiddelbare inntrykk på bakgrunn av tidligere praksis fra Markedsrådet ikke lovstridig, og Forbrukerombudet finner dermed ikke å kunne prioritere å ta opp Norsk Tippings fremstilling av menn i reklamefilmen “Vannski” på nåværende tidspunkt.

Forbrukerombudet har nedlagt følgende påstand:
“Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av Norsk Tipping fremstilling av menn i reklamefilmen “Vannski” tas ikke til følge.”

4. Markedsrådets bemerkninger

Markedsrådet har i sin praksis lagt terskelen relativt høyt med hensyn til å overprøve Forbrukerombudets avgjørelser om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at Forbrukerombudet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.

Markedsrådet er enig med Forbrukerombudet i at forbrukerhensynet ikke gjør seg sterkt nok gjeldende til at ombudet kan pålegges å realitetsbehandle denne saken nå, og viser til Forbrukerombudets anførsler.

Klagen har etter dette ikke ført frem.

Avgjørelsen er enstemmig.

Vedtak:
Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av Norsk Tipping fremstilling av menn i reklamefilmen “Vannski” tas ikke til følge.

Tilbake til toppen