MR-2009-722: N.N. Forbrukerombudet

Vedtak av 31.8.2009

Klager: N.N.
Innklaget: Forbrukerombudet

Markedsrådets sammensetning:
1. Professor Tore Lunde
2. Generalsekretær Karl Johan Hallaråker
3. Prosjektleder Karianne Berg
4. Rektor Trond Blindheim
5. Advokat Signe Eriksen
6. Direktør Wenche Jacobsen
7. Advokat Rune Erstad
8. Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder en klage fra N.N. over Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere en klage på Smart Club AS markedsføring av sykler.

Det fremgår av klagen at Smart Club AS benytter benevnelsen «Sykkelspesialisten» i sin markedsføring. Det fremgår videre at Smart Club AS påstår å ha sykler som har et høyt utstyrsnivå i forhold til prisen. Klageren anfører at Smart Club AS ikke kan kalle seg sykkelspesialist, og at blant annet sykkelen Schwinn 26″ Frontier GSD har et dårlig utstyrsnivå i forhold til prisen.

Forbrukerombudet forklarte i brev datert 21.4.2009 at de ikke fant å ta saken opp til realitetsbehandling. Det ble i hovedsak vist til prioriteringshensyn.

Ved e-post til Forbrukerombudet datert 3.5.2009 begjærte klageren at Markedsrådet skulle vurdere Forbrukerombudets nedprioritering. Saken ble oversendt Markedsrådet ved ekspedisjon av 2.7.2009. Behandling av saken fant sted den 31.8.2009. Ingen av partene møtte.

2. Klagers anførsler

Klager mener det foreligger brudd på markedsføringslovens bestemmelser i Smart Club AS sin markedsføring av sykler. Det anføres at det er villedende av Smart Club AS å benytte benevnelsen «Sykkelspesialisten» i markedsføringen, da det reises spørsmål om firmaet har den nødvendige ekspertise på området. Klager medgir at han ikke har kjøpt sykkel hos Smart Club, og at han derfor ikke vet om de ansatte kan mye om sykkel. Han hevder imidlertid at selskapet ikke synes å bruke spesialistkunnskaper i annonseringen. Klager viser til to sykler som han mener ikke har godt utstyrsnivå i forhold til prisen. Det anmodes om at saken forelegges Markedsrådet for en vurdering av Forbrukerombudets nedprioritering.

Klager har ikke nedlagt noen formell påstand, men det antas at den vil lyde:
«Markedsrådet ber Forbrukerombudet realitetsbehandle saken.»

3. Forbrukerombudets anførsler

Forbrukerombudet skal, ut fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at bestemmelsene i markedsføringslovens kapittel 1 til 5, eller bestemmelser gitt i medhold av denne loven, overholdes, jf. § 34, 1. og 2. ledd. Ordlyden, «ut fra hensynet til forbrukerne», som er den samme som den tidligere markedsføringsloven av 1972, § 13, 1. ledd, tilsier at bestemmelsen gir Forbrukerombudet hjemmel til å vurdere om det foreligger tilstrekkelig sterke forbrukerinteresser til at saken bør realitetsbehandles, eller om man av prioriteringshensyn bør la saken ligge.

På grunn av stor saksmengde er det nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som skal tas opp til realitetsbehandling hos Forbrukerombudet. For å behandle saker på en mest mulig effektiv måte, er virksomheten for hvert år organisert i en virksomhetsplan. Innenfor de virksomhetsområder som finnes i denne planen, arbeider Forbrukerombudet for å få bredest mulig gjennomslag for ulike typer saker, for eksempel slik at en problemstilling som er av stor praktisk, økonomisk eller sikkerhetsmessig betydning for mange forbrukere tas opp med en hel bransje samtidig.

På bakgrunn av henvendelser Forbrukerombudet mottok i 2008 og samfunnsutviklingen for øvrig, vil hovedprioriteringene i 2009 blant annet være følgende emner: Finansielle tjenester, bolig, IKT, barns avtalekompetanse og internasjonalt arbeid. Forbrukerombudet arbeider også mot sportsbransjen, men prioriterer i hovedsak markedsføring med budskap om prisavslag og rabatter. Forbrukerombudet har erfaring for at det er et generelt problem med villedende prismarkedsføring i bransjen og vurderer det som viktig å stanse dette. Forbrukerombudet mener det er riktig ut fra sine begrensede resurser å prioritere dette fremfor å gå nærmere inn på en vurdering om hvorvidt det er villedende av Smart Club AS å kalle seg sykkelspesialist.

Forbrukerombudet har nedlagt følgende påstand:
«Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av Smart Club AS sin markedsføring av sykler tas ikke til følge.»

4. Markedsrådets bemerkninger

Markedsrådet har i alminnelighet lagt terskelen relativt høyt med hensyn til å overprøve Forbrukerombudets avgjørelse om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at Forbrukerombudet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.

Markedsrådet er enig med Forbrukerombudet i at forbrukerhensynet ikke gjør seg sterkt nok gjeldende til at ombudet kan pålegges å realitetsbehandle denne saken nå, og viser til Forbrukerombudets anførsler.

Klagen har etter dette ikke ført frem.
Avgjørelsen er enstemmig.

Vedtak:
Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av Smart Club AS sin markedsføring av sykler tas ikke til følge.