MR-2009-215: N.N. – Forbrukerombudet

Vedtak av 14.5.2009

Klager: N.N.
Innklaget: Forbrukerombudet, Postboks 4597 Nydalen, 0404 OSLO

Markedsrådets sammensetning:
1. Professor Tore Lunde
2. Lagdommer Randi Grøndalen
3. Professor Marit Halvorsen
4. Daglig leder og generalsekretær Gunnar Buvik
5. Rektor Trond Blindheim
6. Advokat Signe Eriksen
7. Direktør Wenche Jacobsen
8. Advokat Thea Broch
9. Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder en klage fra N.N. over Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere en klage på markedsføring av Finn.no.

Klager har en pågående konflikt med eieren av leiligheten i etasjen over henne, angående lydisolering mellom de to leilighetene. Konflikten har pågått i ca. åtte år, og begynte med den forrige eieren. Klager var i Konfliktrådet med ham, uten at man fant noen løsning der. Lydisoleringen er vurdert to ganger, og det er i begge tilfellene konkludert med for dårlig isolasjon. Man har aldri klart å komme til enighet om hvordan det skal isoleres og kostnadsfordelingen leilighetene imellom.

På grunn av den dårlige lydisoleringen har klager utviklet Hyperacusis, en helsetilstand som preges av at man er spesielt sensibilisert for høye lyder slik at disse oppleves som intenst ubehagelig. På bakgrunn av hennes helsetilstand reagerer hun på nær sagt alle typer lyder fra leiligheten over. Hennes reaksjoner er til tider av en slik karakter at det vil kunne sette begrensinger for bruken av naboleiligheten.

Leiligheten har vært utleid til ulike leietakere de åtte årene konflikten har vart. Slik klager fremstiller situasjonen fremstår den som uholdbar for både henne og de ulike leietakerne. I slutten av november 2008 oppdaget klager at leiligheten igjen var lagt ut for leie, denne gang på Finn.no. Hun kontaktet Finn.no og ba dem om å stanse den aktuelle markedsføringen av boligen. Da den ikke ble fjernet kontaktet hun Forbrukerombudet og ba dem pålegge selskapet å stanse annonseringen.

Forbrukerombudet fant ikke å kunne prioritere noen vurdering av denne saken. I brev til Forbrukerombudet datert 13.1.2009 krevde klager nedprioriteringsspørsmålet behandlet av Markedsrådet.

Saken ble oversendt Markedsrådet ved ekspedisjon av 4.3.2009. Behandling av saken fant sted 14.5.2009. Markedsrådets leder besluttet i samsvar med Forskrifter 15. desember 1972 nr. 22 om Forbrukerombudets og Markedsrådets virksomhet § 18 at saken skulle behandles uten muntlige forhandlinger.

2. Klagers anførsler

Klager uttrykker forståelse for den vurdering Forbrukerombudet har gjort men ønsker allikevel at Forbrukerombudet skal realitetsbehandle hennes klage på Finn.no.

Hun anfører at det er uetisk av Finn.no å annonsere utleie av leiligheten over henne når de er klar over konflikten som pågår. Potensielle leietakere vil gjennom annonsen bli lokket til å leie leiligheten og bli villedet til å tro at den kan benyttes på samme måte som andre boliger. Realiteten er at Dæhlins helsetilstand er av en slik karakter at det vil prege leietakernes muligheter for utnyttelse av boligen.

Klager anfører videre at hennes sak er en del av et større problem som går ut på at kyniske leilighetseiere opptrer som «bolighaier», uten tanke på de strøkene som blir berørt. Dette skal blant annet ha ført til en «hyblifisering» av Trondheim sentrum, og skal på sin side ha ført til mer fyll, bråk og søppel. Klager hevder at denne kynismen også har forplantet seg til Finn.no, som skal ha virket totalt uinteressert i hennes forespørsel om etiske retningslinjer.

Klageren anmoder om at saken forelegges Markedsrådet for en vurdering av Forbrukerombudets nedprioritering.

Klager har nedlagt slik påstand:
«Forbrukerombudet realitetsbehandler saken.»

3. Forbrukerombudets anførsler

Forbrukerombudet skal, ut fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at det ikke skjer markedsmisbruk i strid med markedsføringslovens kapittel I, jf. lovens § 13 første ledd. Ordlyden, «ut fra hensynet til forbrukerne», tilsier at bestemmelsen gir Forbrukerombudet hjemmel til å vurdere om det foreligger tilstrekkelig sterke forbrukerinteresser til at saken bør realitetsbehandles, eller om man av prioriteringshensyn bør la saken ligge. Ordlyden tilsier også at det er de kollektive forbrukerinteressene som skal vernes, og ikke de individuelle.

På grunn av stor saksmengde er det nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som skal tas opp til realitetsbehandling hos Forbrukerombudet. For å behandle saker på en mest mulig effektiv måte, er virksomheten for hvert år organisert i en virksomhetsplan. Innenfor de virksomhetsområder som finnes i denne planen, arbeider Forbrukerombudet for å få bredest mulig gjennomslag for ulike typer saker, for eksempel slik at en problemstilling som er av stor praktisk, økonomisk eller sikkerhetsmessig betydning for mange forbrukere tas opp med en hel bransje samtidig.

Arbeidet med de definerte satsningsområdene legger beslag på store ressurser. For å oppnå målet om mest mulig effektiv saksbehandling er det viktig for Forbrukerombudet å i størst mulig grad holde seg til den planlagte virksomheten. Når det er sagt vurderes selvfølgelig hver enkelt klage konkret. Den aktuelle klagen er imidlertid av en svært individuell karakter. Det dreier seg ikke om et utbredt forbrukerproblem, men et helt spesielt tilfelle knyttet til konflikten mellom de to naboene. Slik Forbrukerombudet ser det er det ingen kollektive forbrukerinteresser i saken, kun individuelle.

Markedsføringslovens sanksjoner gis med virkninger fremover i tid og brukes som et redskap for å endre eller stoppe markedsføring i strid med markedsføringsloven. Dette er noe av grunnen til at Forbrukerombudet ikke ser det hensiktsmessig å vurdere dette konkrete markedsføringstiltaket. Forbrukerombudet har ikke vært inne i forhandlinger om annonsen tidligere, og den er nå ikke lenger aktuell. Etter det Forbrukerombudet kjenner til er leiligheten nå leid ut.

Forbrukerombudet har ikke ansett forbrukerhensynet i denne konkrete saken så stort at det tilsier en prioritering på bekostning av andre viktige saker. På denne bakgrunn finner Forbrukerombudet ikke å kunne prioritere å vurdere markedsføringen til Finn.no av utleiebolig i Trondheim.

Forbrukerombudet nedlegger slik påstand:
«Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere lovligheten av markedsføringen til Finn.no tas ikke til følge.»

Saken ble lagt frem i Markedsrådets møte den 14.5.2009.

4. Markedsrådets bemerkninger

Markedsrådet har i alminnelighet lagt terskelen relativt høyt med hensyn til å overprøve Forbrukerombudets avgjørelse om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at Forbrukerombudet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.

Markedsrådet er enig med Forbrukerombudet i at forbrukerhensynet ikke gjør seg sterkt nok gjeldende til at ombudet kan pålegges å realitetsbehandle denne saken nå, og viser til Forbrukerombudets anførsler.
Klagen har etter dette ikke ført frem.

Avgjørelsen er enstemmig.

Vedtak:
Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere lovligheten av markedsføringen til Finn.no tas ikke til følge.