MR-2009-214: N.N. – Forbrukerombudet

Vedtak av 14. mai 2009

Klager: N.N.
Innklaget: Forbrukerombudet, p.b. 4597 Nydalen, 0404 OSLO

Markedsrådets sammensetning:
1. Professor Tore Lunde
2. Lagdommer Randi Grøndalen
3. Professor Marit Halvorsen
4. Daglig leder og generalsekretær Gunnar Buvik
5. Advokat Signe Eriksen
6. Advokat Thea Broch
7. Direktør Wenche Jacobsen
8. Rektor Trond Blindheim
9. Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder en klage fra N.N. over Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere en klage på International Trade Service AS (ITS) sin markedsføring av et grytesett med ikke isolerte håndtak.

Klager mener at salget av grytene med uisolerte håndtak bør stanses fordi de er farlige. Klager opplyser at datteren til en av hennes naboer brant seg på en slik gryte. Ifølge klager er markedsføringen av grytesettet utilstrekkelig veiledende og/eller villedende, fordi det ikke opplyses om at grytene ikke har isolerte håndtak.

Forbrukerombudet fant ikke å kunne prioritere noen vurdering av saken. Ombudet skrev i brev av 10.11.2008 at han var usikker på «Hvorvidt det i markedsføringen skulle eller burde ha vært opplyst at grytesettet ikke har isolerte håndtak». Det ble i den forbindelse vist til at det i markedsføringen var opplyst at grytesettet var produsert av helstøpt aluminium. Forbrukerombudet bemerket at det ikke var registrert flere forbrukerklager på dette forholdet, og at Forbrukerombudet har begrensede ressurser og må foreta en prioritering av hvilke saker som skal tas opp til realitetsbehandling. Siden Forbrukerombudet oppfattet at saken berørte sikkerhetsmessige aspekter, ble det informert om at forholdet kunne bringes inn for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

I brev av 05.12.2008 krevde klager nedprioriteringsspørsmålet behandlet av Markedsrådet.

Saken ble oversendt Markedsrådet ved ekspedisjon av 04.03.2009. Behandlingen av saken fant sted den 14.05.2009. Ingen av partene møtte.

2. Klagers anførsler

Klager mener at salget av grytene med uisolerte håndtak bør stanses fordi de er farlige. Hun viser til en episode der en person brente seg på en slik gryte. Ifølge klager er markedsføringen av grytesettet utilstrekkelig veiledende og/eller villedende, fordi det ikke opplyses om at grytene ikke har isolerte håndtak.

Klager bemerker videre at ITS markedsfører sine gryter i stor grad overfor eldre mennesker – ved at ITS benytter bladene «Senior» og «Pensjonisten» som markedsføringskanaler. Hun stiller seg spørrende til om denne målgruppen tar bryet med å følge opp markedsføring som er rettet mot dem, og mener dette kan være grunnen til at ikke flere har klaget.

Hun ber om at saken blir realitetsbehandlet av Markedsrådet.

3. Forbrukerombudets anførsler

På grunn av stor saksmengde er det nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som skal tas opp til realitetsbehandling hos Forbrukerombudet.  For å behandle saker på en mest mulig effektiv måte, er virksomheten for hvert år organisert i en virksomhetsplan.  Innenfor de virksomhetsområder som finnes i denne planen, arbeider Forbrukerombudet for å få bredest mulig gjennomslag for ulike typer saker, for eksempel slik at en problemstilling som er av stor praktisk, økonomisk eller sikkerhetsmessig betydning for mange forbrukere tas opp med en hel bransje samtidig.

I virksomhetsplanen for 2008 og 2009 er en rekke større satsningsområder definert som prioriterte. Problemstillingen i denne saken faller utenfor disse prioriteringene. Arbeidet med de definerte satsningsområdene legger beslag på store ressurser. For å oppnå målet om mest mulig effektiv saksbehandling er det viktig for Forbrukerombudet i størst mulig grad å holde seg til de planlagte virksomhetsområdene.

Hovedproblemet i saken synes å være at håndtakene på grytene ikke er isolert, slik at de dermed utgjør en sikkerhetsrisiko. Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som har tilsynet med produktkontroll, noe klager er informert om.

Ettersom hovedproblemet i saken synes å ligge til en annen myndighet, inn under et annet lovverk, finner Forbrukerombudet ikke å kunne prioritere realitetsbehandling av ITS sin markedsføring av grytesett.

Forbrukerombudet nedlegger slik påstand:
Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere lovligheten av markedsføringen av ITS sin markedsføring av et grytesett med uisolerte håndtak tas ikke til følge.

Saken ble lagt frem i Markedsrådets møte den 14.05.2009

4. Markedsrådets bemerkninger

Forbrukerombudet skal, ut i fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at det ikke skjer markedsmisbruk i strid med markedsføringslovens kapittel I, jf. mfl. § 13 første ledd. Ordlyden «ut fra hensynet til forbrukerne» tilsier at bestemmelsen gir Forbrukerombudet en vid skjønnsmessig adgang til å vurdere om det foreligger tilstrekkelige sterke forbrukerinteresser til at saken bør realitetsbehandles, eller om man av prioriteringshensyn bør la saken ligge.

Markedsrådet har i alminnelighet lagt terskelen relativt høyt med hensyn til å overprøve Forbrukerombudets avgjørelse om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at Forbrukerombudet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.

Markedsrådet er enig med Forbrukerombudet i at forbrukerhensynet ikke gjør seg sterkt nok gjeldende til at ombudet kan pålegges å realitetsbehandle denne saken nå, og viser til Forbrukerombudets anførsler.

Klagen har etter dette ikke ført frem.
Avgjørelsen er enstemmig.

Vedtak:
Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere lovligheten av markedsføringen til ITS tas ikke til følge.