MR-2009-1250: N.N – Forbrukerombudet

Vedtak av 14. desember 2009

Klager: N.N.
Innklaget:Forbrukerombudet

Markedsrådets sammensetning:
1. Professor Tore Lunde
2. Spesialrådgiver Karl Johan Hallaråker
3. Daglig leder og generalsekretær Gunnar Buvik
4. Rektor Trond Blindheim
5. Advokat Signe Eriksen
6. Direktør Wenche Jacobsen
7. Advokat Rune Erstad
8. Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder klage på Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere effektpåstander i markedsføringen av Shakti-spikermatten og andre spikermatter.

Forbrukerombudet mottok 2.10.2009 en klage fra N.N. på effektpåstander i markedsføringen av Shakti-spikermatten spesielt, og andre spikermatter generelt. Ifølge klager hevdes det i markedsføringen at «De 6 000 akupressurpiggene gjør at Shakti-spikermatten er et svært effektivt verktøy for å løse spenninger og gi dyp avslapping. Shakti-matten slipper ut store mengder endorfiner. Disse gode hormonene hjelper kroppen til å slappe av og gir veldig god hvile. Din velferd vil øke ved regelmessig bruk, både fysisk og mentalt. Spikermatten øker blodsirkulasjonen og oksygenopptaket. Brukes til: stress og søvnløshet, spenninger, lumbago, scatica, migrene, depresjon, lav energi, stiv m.m.»

Forbrukerombudet fant ikke å kunne ta saken til realitetsbehandling. Det ble i hovedsak vist til prioriteringshensyn.

I e-post fra klager den 8.10.2009 ber hun om at saken oversendes Markedsrådet for vurdering.
Saken ble oversendt Markedsrådet ved ekspedisjon av 2.12.2009.
Behandling av saken fant sted den 14.12.2009. Ingen av partene møtte.

2. Klagers anførsler

Klager mener at markedsføringen av Shakti-spikermatten bryter markedsføringslovens bestemmelser. Det anføres at markedsføringen er «villedende, og kan få forbrukeren til å tro at spikermatten vil ha en positiv effekt på de medisinske tilstandene som nevnes i markedsføringen, som står i forhold til prisen og selve produktet». Det anføres videre at «markedsføringen er i strid med retningslinjene for markedsføring av alternativ behandling».

Hun ber om at Forbrukerombudet pålegges å realitetsbehandle saken.

3. Forbrukerombudets anførsler

Forbrukerombudet skal, ut fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at bestemmelsene i markedsføringslovens kapittel 1 – 5, eller bestemmelser gitt i medhold av denne loven, overholdes, jf. markedsføringsloven (mfl.) § 34 første og andre ledd. Dette tilsynet skal føres «ut fra hensynet til forbrukerne», jf. § 34 andre ledd første punktum.

På grunn av stor saksmengde er det nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som skal tas til realitetsbehandling hos Forbrukerombudet. For å behandle saker på en mest mulig effektiv måte, er virksomheten hvert år organisert i en virksomhetsplan. Innenfor de virksomhetsområder som finnes i denne planen, arbeider Forbrukerombudet for å få bredest mulig gjennomslag for ulike typer saker, for eksempel slik at en problemstilling som er av stor praktisk, økonomisk eller sikkerhetsmessig betydning for mange forbrukere, tas opp med en hel bransje samtidig.

På bakgrunn av henvendelser Forbrukerombudet mottok i 2008 og samfunnsutviklingen for øvrig, vil hovedprioriteringene i 2009 blant annet være følgende emner: Finansielle tjenester, bolig, IKT, barns avtalekompetanse og internasjonalt arbeid. Arbeidet med de definerte satsingsområdene legger beslag på store ressurser. For å oppnå målet om mest mulig effektiv saksbehandling, er det viktig for Forbrukerombudet i størst mulig grad å holde seg til den planlagte virksomheten. Det foretas konkrete vurderinger også i enkeltsaker. Forbrukerombudet har ikke ansett forbrukerhensynet i denne konkrete saken så stort at det tilsier en prioritering på bekostning av andre viktige saker.

For 2009 har Forbrukerombudet hatt punktet «helse» og underpunktet «alternativ behandling» på virksomhetsplanen. Forbrukerombudet har derfor i inneværende år tatt opp enkeltsaker som faller direkte inn under formålet til Forskrift om markedsføring av alternativ behandling av sykdom av 11.12.2003 nr. 1501. Forbrukerombudet har imidlertid mottatt få klager på dette så langt i år.

I dette tilfellet dreier det seg imidlertid om markedsføring av et produkt som ikke rammes av forskriftens bestemmelser, da forskriften kun regulerer markedsføring av alternative helsetjenester. Forbrukerombudet har ikke funnet ressurser til å fravike virksomhetsplanen og prioritere denne saken på nåværende tidspunkt.

Forbrukerombudet nedlegger slik påstand:
Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av effektpåstander angående Shakti-spikermatten og andre spikermatter tas ikke til følge.

4. Markedsrådets bemerkninger

Forbrukerombudet skal, ut i fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at det ikke skjer markedsmisbruk i strid med markedsføringsloven kap. 1 – 5, eller bestemmelser gitt i medhold av denne loven, jf. mfl. § 34 første og andre ledd. Ordlyden «ut fra hensynet til forbrukerne» tilsier at bestemmelsen gir Forbrukerombudet en vid skjønnsmessig adgang til å vurdere om det foreligger tilstrekkelige forbrukerinteresser til at saken bør realitetsbehandles, eller om man av prioriteringshensyn bør la saken ligge.

Markedsrådet har i alminnelighet lagt terskelen relativt høyt for å overprøve Forbrukerombudets avgjørelse om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at Forbrukerombudet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.

Markedsrådet er enig med Forbrukerombudet i at forbrukerhensynet ikke gjør seg sterkt nok gjeldende til at ombudet skal pålegges å realitetsbehandle denne saken nå, og viser til Forbrukerombudets anførsler.

Klagen har etter dette ikke ført frem.
Avgjørelsen er enstemmig.

Vedtak:
Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere effektpåstander angående Shakti-spikermatten og andre spikermatter tas ikke til følge.