MR-2009-1162: N.N. – Forbrukerombudet

Saken gjelder Forbrukerombudets nedprioritering av klage på Brann- og Fyringssikring AS’ (heretter Brann- og Fyringssikring) bruk av logoene til Feiermeternes Landsforening og Norsk Bioenergiforening i sitt markedsføringsmateriell.

Vedtak av 24.11.2009

Klager: N.N.
Innklaget: Forbrukerombudet

Markedsrådets sammensetning:
1. Professor Tore Lunde
2. Daglig leder og generalsekretær Gunnar Buvik
3. Generalsekretær Karl Johan Hallaråker
4. Rektor Trond Blindheim
5. Professor Olav Kolstad
6. Underdirektør Hege Thorkildsen
7. Direktør Wenche Jacobsen
8. Advokat Rune Erstad
9. Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder Forbrukerombudets nedprioritering av klage på Brann- og Fyringssikring AS’ (heretter Brann- og Fyringssikring) bruk av logoene til Feiermeternes Landsforening og Norsk Bioenergiforening i sitt markedsføringsmateriell.

Forbrukerombudet mottok 24.1.2009 en klage fra NN angående Brann- og Fyringssikrings bruk av logoen til Feiermestrenes Landsforening i deres markedsføring.

På bakgrunn av informasjonen i klagen konkluderte Forbrukerombudet med at Brann- og Fyringssikrings bruk av Feiermestrenes Landsforenings logo var i strid med tidligere mfl. § 2. Brann- og Fyringssikring ble derfor bedt om å fjerne den aktuelle logoen fra all markedsføring.

Brann- og Fyringssikring aksepterte Forbrukerombudets krav, og informerte om at medlemskapet i Feiermesternes Landsforbund ikke hadde blitt fornyet i 2008 på grunn av en intern misforståelse.

Forbrukerombudet avsluttet deretter saken.

NN hevdet i brev av 6.3.2009 til Forbrukerombudet at verken Brann-  og Fyringssikring eller noen av selskapets ansatte er eller har vært medlem av Feiermesternes Landsforening, og ønsket derfor at Forbrukerombudet skulle vurdere saken på nytt.

Forbrukerombudet informerte NN om at ombudet ikke kan rette sanksjoner mot markedsføring som er avsluttet, med mindre det tidligere er fattet vedtak mot den aktuelle markedsføringen. Saken ble på ny avsluttet.

NN observerte på nytt markedsføringsmateriell fra Brann- og Fyringssikring med Feiermesternes logo påtrykt. Han sendte derfor brev til Brann- og Fyringssikring der han ba dem fremlegge skriftlig dokumentasjon på medlemskap i Feiermesternes Landsforening. Kopi av brevet ble sendt til Forbrukerombudet.

På bakgrunn av NNs brev, informerte Brann- og Fyringssikring Forbrukerombudet om at de nå hadde betalt medlemskontigent i Feiermesternes Landsforening for 2009, samt at de hadde etterbetalt medlemskontigenten for 2008, slik at de nå kunne fortsette å bruke logoen i sin markedsføring.

Forbrukerombudet informerte NN om at Brann- og Fyringssikring hadde betalt medlemskontigenten i Feiermesternes Landsforening, og at de derfor ikke behøvde å endre sitt markedsføringsmateriell. Saken ble så avsluttet for tredje gang.

NN var ikke fornøyd med Forbrukerombudets vurderinger i saken, og foreslo i brev av 18.7.2009 at ombudet skulle fatte “et vedtak eller annet” mot Brann- og Fyringssikring på grunn av deres bruk av logoen til Feiermesternes Landsforening i sitt markedsføringsmateriell. Slik Forbrukerombudet oppfattet det, var dette et ønske om at både nåværende og tidligere bruk av den aktuelle logoen skulle vurderes på nytt. NN klagde i tillegg på Brann- og Fyringssikrings bruk av Norsk Bioenergiforenings logo i sitt markedsføringsmateriell.

Forbrukerombudet fant ikke grunn til å ta saken opp til ytterligere realitetsbehandling. Det ble i hovedsak vist til prioriteringshensyn.

I brev av 2.9.2009 ba NN om at saken ble sendt til Markedsrådet for vurdering av nedprioriteringsspørsmålet.

Saken ble oversendt Markedsrådet ved ekspedisjon av 6.11.2009. Behandlingen av saken fant sted den 24. november 2009. Ingen av partene møtte.

2. Klagers anførsler

Klager mener at Brann- og Fyringssikrings nåværende og tidligere bruk av logoene til Feiermesternes Landsforening og Norsk Bioenergiforening i sitt markedsføringsmateriell strider mot markedsføringsloven.

Han ber om at Forbrukerombudet pålegges å realitetsbehandle saken.

3. Forbrukerombudets anførsler

Forbrukerombudet skal, ut fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at bestemmelsene i markedsføringslovens kapittel 1 – 5, eller bestemmelser gitt i medhold av denne loven, overholdes, jf. markedsføringsloven (mfl.) § 34 første og andre ledd. Ordlyden, “ut fra hensynet til forbrukerne”, tilsier at bestemmelsen gir Forbrukerombudet hjemmel til å vurdere om det foreligger tilstrekkelig sterke forbrukerinteresser til at saken bør realitetsbehandles, eller om man av prioriteringshensyn bør la saken ligge.

På grunn av stor saksmengde er det nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som skal tas til realitetsbehandling hos Forbrukerombudet. For å behandle saker på en mest mulig effektiv måte, er virksomheten hvert år organisert i en virksomhetsplan. Innenfor de virksomhetsområder som finnes i denne planen, arbeider Forbrukerombudet for å få bredest mulig gjennomslag for ulike typer saker, for eksempel slik at en problemstilling som er av stor praktisk, økonomisk eller sikkerhetsmessig betydning for mange forbrukere, tas opp med en hel bransje samtidig.

På bakgrunn av henvendelser Forbrukerombudet mottok i 2008 og samfunnsutviklingen for øvrig, vil hovedprioriteringene i 2009 blant annet være følgende emner: Finansielle tjenester, bolig, IKT, barns avtalekompetanse og internasjonalt arbeid.

Arbeidet med de definerte satsingsområdene legger beslag på store ressurser. For å oppnå målet om mest mulig effektiv saksbehandling, er det viktig for Forbrukerombudet i størst mulig grad å holde seg til den planlagte virksomheten. Det foretas konkrete vurderinger også i enkeltsaker.

Denne saken ligger i utkanten av de prioriterte oppgavene i virksomhetsplanen for 2009, men siden saken umiddelbart så ut til å kunne løses ved ett enkelt brev til innklagde, valgte Forbrukerombudet først å ta saken opp til realitetsbehandling. Saken fikk også en løsning ved at Brann- og Fyringssikring betalte medlemsavgift til Feiermesternes Landsforening for 2009, samt etterbetalte avgiften for 2008, slik at de kunne fortsette å benytte seg av Feiermesternes Landsforenings logo i sitt markedsføringsmateriell.

Klager var imidlertid ikke fornøyd med Forbrukerombudets saksbehandling, og ønsket en ny behandling av om Brann- og Fyringssikrings bruk av Feiermesternes Landsforenings logo i sitt markedsføringsmateriell. I tillegg ble det klaget på Brann- og Fyringssikrings bruk av Norsk Bioenergiforenings logo i sitt markedsføringsmateriell. Forbrukerombudets ressurser er begrenset, og Forbrukerombudet anser ikke at forbrukerhensynet i denne saken er så stort at det tilsier en prioritering på bekostning av andre viktige saker.

Forbrukerombudet nedlegger slik påstand:
Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av Brann- og Fyringssikring AS’ bruk av logoene til Feiermesternes Landsforening og Norsk Bioenergiforening i sitt markedsføringsmateriell tas ikke til følge.

4. Markedsrådets bemerkninger

Forbrukerombudet skal, ut i fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at det ikke skjer markedsmisbruk i strid med markedsføringsloven kap. 1 – 5, eller bestemmelser gitt i medhold av denne loven, jf. mfl. § 34 første og andre ledd. Ordlyden “ut fra hensynet til forbrukerne” tilsier at bestemmelsen gir Forbrukerombudet en vid skjønnsmessig adgang til å vurdere om det foreligger tilstrekkelige forbrukerinteresser til at saken bør realitetsbehandles, eller om man av prioriteringshensyn bør la saken ligge.

Markedsrådet har i alminnelighet lagt terskelen relativt høyt for å overprøve Forbrukerombudets avgjørelse om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at Forbrukerombudet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.

Markedsrådet er enig med Forbrukerombudet i at forbrukerhensynet ikke gjør seg sterkt nok gjeldende til at ombudet skal pålegges å realitetsbehandle denne saken nå, og viser til Forbrukerombudets anførsler.

Klagen har etter dette ikke ført frem.

Avgjørelsen er enstemmig.

Vedtak:
Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere lovligheten av Brann- og Fyringssikring AS’ bruk av logoene til Feiermesternes Landsforening og Norsk Bioenergiforening i sitt markedsføringsmateriell, tas ikke til følge.

Tilbake til toppen