MR-2008-1005: N.N. – Forbrukerombudet

Vedtak av 22. oktober 2008

Klager: N.N.
Innklaget: Forbrukerombudet

Markedsrådets sammensetning:
1. Professor Ole-Andreas Rognstad
2. Direktør Randi Punsvik
3. Amanuensis Inge Unneberg
4. Lagdommer Randi Grøndalen
5. Advokat Signe Eriksen
6. Advokat Thea Broch
7. Adm. direktør Sol Olving

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder en klage fra N.N. over Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere en klage på markedsføring av Thon Hotels AS.

Klager er medlem av fordelsklubben «Thon member» og har mottatt e-post med tilbud på overnatting på hotell og gratis gavekort dersom han benyttet seg av tilbudet. Klager mener at markedsføringen er i strid med markedsføringsloven § 4 om tilgift, og ønsket i e-post av 3. mai 2008 Forbrukerombudets vurdering av markedsføringstiltaket..

Forbrukerombudet fant ikke å kunne prioritere noen vurdering av saken. Ombudet begrunnet i e-post av 30.mai 2008 nedprioriteringen med at det aktuelle markedsføringstiltaket ikke var omfattet av Forbrukerombudets prioriterte områder. Det ble også vist til at det hadde betydning for Forbrukerombudets nedprioritering at tilgiftsforbudet er foreslått opphevet i regjeringens forslag til ny markedsføringslov, som forventes å tre i kraft våren 2009.

I e-post av 2. juni.2008 krevde klager nedprioriteringsspørsmålet behandlet av Markedsrådet.

Saken ble oversendt Markedsrådet ved ekspedisjon av 14. juli 2008. Behandlingen av saken fant sted den 22. oktober 2008. Ingen av partene møtte.

2. Klagers anførsler

Klager hevder at markedsføringstiltaket er i strid med tilgiftsforbudet i § 4 i markedsføringsloven. Klager ønsker videre at han skal få gavekortet (tilgiften) uten å måtte kjøpe hotelloppholdet.

Klager anmoder om at saken blir realitetsbehandlet, enten av Markedsrådet, eller ved at Forbrukerombudets vedtak om nedprioritering avvises og saken hjemvises til ny behandling.

Klager har ikke nedlagt noen formell påstand, men det antas at den vil lyde:
Markedsrådet ber Forbrukerombudet realitetsbehandle saken nå.

3. Forbrukerombudets anførsler

På grunn av stor saksmengde er det nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som skal tas opp til realitetsbehandling hos Forbrukerombudet.  For å behandle saker på en mest mulig effektiv måte, er virksomheten for hvert år organisert i en virksomhetsplan.  Innenfor de virksomhetsområder som finnes i denne planen, arbeider Forbrukerombudet for å få bredest mulig gjennomslag for ulike typer saker, for eksempel slik at en problemstilling som er av stor praktisk, økonomisk eller sikkerhetsmessig betydning for mange forbrukere tas opp med en hel bransje samtidig.

Forbrukerombudet får over 7 000 henvendelser i året, og for at sakene ikke skal hope seg opp, er det nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som fortløpende tas opp til realitetsbehandling. For å få et mest mulig effektivt tilsyn, er det mest hensiktsmessig å samle opp klager, og forsøke å løse flere forbrukerproblemer innenfor en bransje eller på et fenomen samlet. På bakgrunn av henvendelser Forbrukerombudet mottok i 2007 og samfunnsutviklingen for øvrig, vil Forbrukerombudet i 2008 prioritere blant annet følgende emner: IKT, finansielle tjenester, bolig, helse og miljø. Arbeidet med de definerte satsningsområdene legger beslag på store ressurser. For å oppnå målet om mest mulig effektiv saksbehandling er det viktig for Forbrukerombudet i størst mulig grad å holde seg til de planlagte virksomhetsområdene.

Dersom Forbrukerombudet får henvendelser som tyder på at det er store problemer i en bransje, eller i tilknytning til et fenomen som det ikke allerede er planlagt å jobbe særskilt med i 2008, vil Forbrukerombudet likevel vurdere å la noen av de planlagte aktiviteter gå ut, på bekostning av det nye.

Forbrukerombudet har ikke vurdert klagen av en slik karakter at det er store forbrukerhensyn som taler for at det er nødvendig å gripe fatt i problemstillingen på nåværende tidspunkt. Forbrukerombudet har ikke mottatt flere klager på markedsføringstiltaket til Thon Hotels AS. Det antas videre at markedsføringstiltaket bare har gått ut til en begrenset gruppe forbrukere, da e-posten fra Thon Hotels AS var stilet til medlemmer i fordelsprogrammet «Thon member».

Det er videre grunn til å peke på at regjeringen i sitt forslag til ny markedsføringslov har fjernet tilgiftsforbudet. Selv om det er riktig som klager legger til grunn at det er dagens regler som gjelder, finner ikke Forbrukerombudet det riktig å prioritere denne saken nå, da et eventuelt forbudsvedtak ikke vil ha virkning etter at forbudet er opphevet.

Forbrukerombudet skal, ut i fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at det ikke skjer markedsmisbruk i strid med markedsføringslovens kapittel I, jf. mfl. § 13 første ledd. Ordlyden «ut fra hensynet til forbrukerne» tilsier at bestemmelsen gir Forbrukerombudet en vid skjønnsmessig adgang til å vurdere om det foreligger tilstrekkelige sterke forbrukerinteresser til at saken bør realitetsbehandles, eller om man av prioriteringshensyn bør la saken ligge.

Forbrukerombudet har ikke ansett forbrukerhensynet i denne konkrete saken så stort at det tilsier en prioritering på bekostning av andre viktige saker.

Forbrukerombudet nedlegger slik påstand:
Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere lovligheten av markedsføringen til Thon Hotels AS tas ikke til følge.

Saken ble lagt frem i Markedsrådets møte den: 22.10.2008

4. Markedsrådets bemerkninger

Markedsrådet har i alminnelighet lagt terskelen relativt høyt med hensyn til å overprøve Forbrukerombudets avgjørelse om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at Forbrukerombudet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.

Markedsrådet er enig med Forbrukerombudet i at forbrukerhensynet ikke gjør seg sterkt nok gjeldende til at ombudet kan pålegges å realitetsbehandle denne saken nå, og viser til Forbrukerombudets anførsler.

Klagen har etter dette ikke ført frem.

Avgjørelsen er enstemmig.

Vedtak:
Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere lovligheten av markedsføringen til Thon Hotels AS tas ikke til følge.