MR-2004-01: Den Franske Ambassade – Forbrukerombudet

Vedtak av 16.03.04

Klager: Den Franske Ambassade, Drammensvn. 65, 0271 Oslo
Innklaget: Forbrukerombudet

Markedsrådets sammensetning:
1. Høyesterettdommer Ole Bjørn Støle
2. Direktør Randi Punsvik
3. Amanuensis Eva Opshaug Teigen
4. Overtannlege Anne-Grethe Beck Andersen
5. Direktør Bjørn F. Hauge
6. Advokat Cathrine Lødrup

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder klage over Forbrukerombudets nedprioritering av klage over firmaet Partyman Trading AS` bruk av betegnelsen «Grand Cru Classé» i sin markedsføring av vinsett.

Forbrukerombudet fikk fra Konkurransetilsynet oversendt en henvendelse fra Handelsavdelingen i Den Franske Ambassade, vedrørende lovligheten av firmaet Partyman Trading AS` markedsføring av vinsett for hjemmebrygging av vin. Forbrukerombudet fant ikke å kunne prioritere noen vurdering av saken, og anså konkurransehensynet, og ikke forbrukerhensynet, som det mest fremtredende i saken. I brev av 25.11.2003 krevde klager nedprioriteringsspørsmålet behandlet av Markedsrådet.

Saken ble oversendt Markedsrådet ved ekspedisjon av 12.01.2004. Behandling av saken fant sted den 23.02.2004. Ingen av partene møtte.

2. Klagers anførsler

Betegnelsen «Grand Cru Classé» er, etter Kommisjonsforordning (EF) nr. 753/2002 av 29. april 2002 om visse gjennomføringsbestemmelser til rådsforordning (EF) nr. 1493/1999 vedrørende beskrivelse, betegnelse, presentasjon og beskyttelse av visse vinprodukter, reservert for viner produsert i Frankrike.

Partyman Trading AS` bruk av betegnelsen «Grand Cru Classé» er til hinder for klagers eksportvirksomhet til det norske marked, som er en av deres viktigste sektorer. I tillegg villedes norske forbrukere.

Klager har ikke nedlagt noen formell påstand, men den antas å lyde:
«Markedsrådet ber Forbrukerombudet om å realitetsbehandle saken.»

3. Forbrukerombudets anførsler

På grunn av stor saksmengde er det nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som skal tas opp til realitetsbehandling hos Forbrukerombudet.

Saken gjelder markedsføring av vinsett, det vil si at forbruker kjøper råstoff og utstyr til selv å lage vin. Selv om etikettene inneholder betegnelsen «Grand Cru Classé», er Forbrukerombudet av den oppfatning at dette i seg selv ikke vil villede norske forbrukere til å tro at de dermed kan lage vin med tilsvarende kvalitet som franskprodusert «Grand Cru Classé». Forbrukerombudet har forståelse for at franske vinprodusenter kan reagere på bruken av etikettene, men anser dette som en mer konkurranserettslig problemstilling.

Forbrukerombudet kan ikke se at forbrukerhensynet er så sterkt i denne saken at det skulle tilsi en høy prioritering i forhold til ombudets øvrige saksmengde.

Forbrukerombudet finner på denne bakgrunn ikke å kunne prioritere å ta opp Partyman Trading AS` bruk av betegnelsen «Grand Cru Classé» i sin markedsføring av vinsett til vurdering på nåværende tidspunkt.

4. Forbrukerombudets påstand

Forbrukerombudet har nedlagt slik påstand:
«Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere Partyman Trading AS` bruk av betegnelsen «Grand Cru Classé» i sin markedsføring av vinsett, tas ikke til følge.»

5. Markedsrådets bemerkninger

Markedsrådet har i sin praksis lagt terskelen relativt høyt med hensyn til å overprøve Forbrukerombudets avgjørelser om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at Forbrukerombudet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.

Markedsrådet er enig med Forbrukerombudet i at det kan synes som om saken mer dreier seg om en konkurranserettslig problemstilling, og finner ikke forbrukerhensynet så tungtveiende at det er tilstrekkelig grunn til å pålegge ombud et å realitetsbehandle klagen.

Klagen har etter dette ikke ført frem. Avgjørelsen er enstemmig.

Vedtak

Klagen på Forbrukerombudets nedprioritering av å vurdere Partyman Traiding AS` bruk av betegnelsen «Grand Cru Classé» i sin markedsføring av vinsett, tas ikke til følge.