MR-2020-197: Nedprioritering av klage på prismarkedsføring av kulturskoletilbud

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder Forbrukertilsynets nedprioritering av klage på prismarkedsføringen av kulturskoletilbudet til Rendalen kommune. Klageren reagerte på prisen som ble benyttet ved fakturering av tjenester, da han mener denne ikke samsvarer med oppgitt pris på prisliste på kommunens hjemmesider. Han har blitt fakturert kr 1 200 for hvert semester, og mener det følger av kommunens hjemmesider at kr 1 200 er prisen for et helt år. Rendalen kommune mener  at gebyrregulativet på hjemmesidene ikke definerer årspris som fast frekvens for alle gebyrer, og viser til at kulturskolen oppgir pris per semester i all sin kommunikasjon før påmelding.

Forbrukertilsynet mottok den 28. august 2019 en henvendelse fra klageren om ovennevnte forhold.

Tilsynet fant ikke å kunne ta saken opp til realitetsbehandling, og i brev av 15. november 2019 til klageren informerte de om dette og viste til ressurshensyn.

 

I brev av 2. desember 2019 ba klageren om behandling av nedprioriteringsspørsmålet i Markedsrådet. Saken ble oversendt Markedsrådet den 12. februar 2020.

2. Klagerens anførsler

Klageren mener saken er viktig da den angår alle som er bosatt i Norge. Han fremhever at kommuner er tjenesteleverandører som yter tjenester i alle livets faser og som forbrukere ofte betaler for. Likevel ser man sjelden reaksjoner mot kommunene, på tross av at regelverket gjelder på lik linje for kommuner som for private aktører. Det er spesielt viktig at kommunene følges opp fordi de ofte ikke har noen konkurrenter, og markedskonkurransen som i stor grad er med på å regulere det private næringsliv finnes ikke i kommuner og offentlig sektor.

Klagerens påstand antas å lyde:

Forbrukertilsynet pålegges å realitetsbehandle saken.

3. Forbrukertilsynets anførsler

Sett hen til Forbrukertilsynets planer for tilsynsarbeidet, kapasiteten til å ta nye saker opp til behandling, og etter en nærmere vurdering av forbrukerhensynene som gjør seg gjeldende i den aktuelle saken opprettholder Forbrukertilsynet konklusjonen om at klagen ikke tas opp til realitetsbehandling.

Forbrukertilsynet viser til at tilsynet mottar rundt 10 000 skriftlige klager og henvendelser i året. For at tilsynet skal kunne føre et mest mulig effektivt tilsyn på områdene som er av størst betydning for forbrukerne, er det nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som tas opp til behandling. Forbrukertilsynet behandler også i stor grad klager innenfor en bransje eller på forskjellige problemstillinger samlet. På den måten kan tilsynet løse flere forbrukerproblemer som angår et stort antall forbrukere samtidig.

Etter en nærmere vurdering, velger Forbrukertilsynet å ikke ta opp denne klagen til behandling nå. Henvendelsen er imidlertid registrert, og vil inngå som grunnlagsmateriale i vurderingen av hvilke saker det bør settes fokus på fremover.

Forbrukertilsynet nedlegger slik påstand:

Klage over Forbrukertilsynets nedprioritering av klage på tas ikke til følge.

4. Markedsrådets bemerkninger

I tråd med forskrift av 21. november 2017 nr. 1817 om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling § 4 fjerde ledd, avgjøres saken av Markedsrådets leder alene.

Forbrukertilsynet skal, ut i fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at det ikke skjer markedsmisbruk i strid med markedsføringsloven kap. 1 – 5, eller bestemmelser gitt i medhold av denne loven, jf. mfl. § 35 første og andre ledd. Ordlyden «ut fra hensynet til forbrukerne» tilsier at bestemmelsen gir Forbrukertilsynet en vid skjønnsmessig adgang til å vurdere om det foreligger tilstrekkelige forbrukerinteresser til at saken bør realitetsbehandles, eller om man av prioriteringshensyn bør la saken ligge.

Markedsrådet har i alminnelighet lagt terskelen høyt for å overprøve Forbrukertilsynets avgjørelse om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at tilsynet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.

Markedsrådet er enig med Forbrukertilsynet i at forbrukerhensynet ikke gjør seg sterkt nok gjeldende til at tilsynet skal pålegges å realitetsbehandle denne saken nå, og viser til tilsynets anførsler.

Klagen har etter dette ikke ført frem.

Vedtak:

Klagen over Forbrukertilsynets nedprioritering av klage på prismarkedsføringen av kulturskoletilbudet til Rendal kommune tas ikke til følge.