MR-2019-1950: Nedprioritering av klage på avtalevilkårene til Aktiv365

1. Sakens bakgrunn

Saken gjelder Forbrukertilsynets nedprioritering av klage på avtalevilkårene til treningssenteret Aktiv 365 og for øvrig vilkårene til Antidoping Norges Rent Senter program. Treningssentrene som er medlem av dette programmet må ta inn antidopingregler med blant annet krav om samtykke til at det gjennomføres dopingkontroller i avtalevilkårene overfor senterets kunder.

Forbrukertilsynet mottok 10. oktober 2019 en henvendelse fra klageren om ovennevnte forhold.

Tilsynet fant ikke å kunne ta saken opp til realitetsbehandling, og i brev 28. oktober 2019 til klageren avviste de til blant annet til ressurshensyn.

I e-post 6. november 2019 ba klageren om behandling av nedprioriteringsspørsmålet i Markedsrådet. Saken ble oversendt Markedsrådet 28. november 2019.

2. Klagerens anførsler

Klageren anfører at krav om at forbrukere må samtykke til å underkaste seg programmer for dopingkontroll, herunder å avlegge urinprøver for å få tilgang til treningssentere, er et urimelig avtalevilkår. Det er etter klagerens oppfatning tale om en alvorlig integritetskrenkelse og inngripende personundersøkelse som «hundretusener av nordmenn» er underlagt. I tillegg mener han at dette i praksis er eneste form for organisert privat etterforskning av straffbare forhold som finnes i Norge. Kombinasjonen av privat håndtering av politioppgaver og grove personvernkrenkelser tilsier at Forbrukertilsynet bør behandle klagen. Temaet ble behandlet av Markedsrådet i 2012, men bør behandles på nytt. Klageren gjør gjeldende at saken stiller seg annerledes i dag ettersom befatning med dopingmidler har blitt ytterligere kriminalisert og utformingen av avtalevilkårene er annerledes.

Klagerens påstand antas å lyde:

Forbrukertilsynet pålegges å realitetsbehandle saken.

3. Forbrukertilsynets anførsler

Forbrukertilsynet får rundt 14 000 skriftlige klager og henvendelser i året. For at tilsynet skal kunne føre et mest mulig effektivt tilsyn på områdene som er av størst betydning for forbrukerne, er det nødvendig med en streng prioritering av hvilke saker som tas opp til behandling. Dette får særlig betydning i nåværende situasjon, hvor det er besluttet at Forbrukertilsynet skal flyttes fra Oslo til Grenlandsområdet fra 1. januar 2021. I omstillingsperioden frem til ny organisasjon er på plass, har tilsynet ikke kapasitet til å ta opp like mange saker til behandling som før.

Sett hen til Forbrukertilsynets planer for tilsynsarbeidet og kapasiteten til å ta nye saker opp til behandling, opprettholder Forbrukertilsynet sitt standpunkt om at klagen ikke tas opp til realitetsbehandling.

Forbrukertilsynet nedlegger slik påstand:

Klage over Forbrukertilsynets nedprioritering av klage på tas ikke til følge.

4. Markedsrådets bemerkninger

I tråd med forskrift 21. november 2017 nr. 1817 om Forbrukertilsynets og Markedsrådets saksbehandling § 4 fjerde ledd avgjøres saken av Markedsrådets leder alene.

Forbrukertilsynet skal, ut i fra hensynet til forbrukerne, føre tilsyn med at det ikke skjer markedsmisbruk i strid med markedsføringsloven kap. 1 – 5, eller bestemmelser gitt i medhold av denne loven, jf. mfl. § 35 første og andre ledd. Ordlyden «ut fra hensynet til forbrukerne» tilsier at bestemmelsen gir Forbrukertilsynet en vid skjønnsmessig adgang til å vurdere om det foreligger tilstrekkelige forbrukerinteresser til at saken bør realitetsbehandles, eller om man av prioriteringshensyn bør la saken ligge.

Markedsrådet har i alminnelighet lagt terskelen høyt for å overprøve Forbrukertilsynets avgjørelse om nedprioritering. Bakgrunnen for dette er at tilsynet som regel selv har den beste oversikt over hvilke saker som foreligger til behandling, og som derfor best kan foreta en prioritering av sakene.

Markedsrådet er enig med Forbrukertilsynet i at forbrukerhensynet ikke gjør seg sterkt nok gjeldende til at tilsynet skal pålegges å realitetsbehandle denne saken nå, og viser til tilsynets anførsler.

Klagen har etter dette ikke ført frem.

     Vedtak:

Klagen over Forbrukertilsynets nedprioritering av klage på avtalevilkårene til Aktiv 365 og vilkårene for Antidoping Norges Rent Senter program tas ikke til følge.

Tilbake til toppen